You are here

Türkiye’de Mutluluk Ekonomisinin Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi

Econometric Analysis of Determinants of Happiness Economics in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, an econometric analysis of the determinants of happiness economics in Turkey carried out with ordinal logistic regression model by examining the happiness literature in detail. In the analysis, TURKSTAT Life Satisfaction Survey 2010 data were used. According to the results of the regression model where the level of happiness is determined as the dependent variable, there are statistically significant relationship between income, gender, age, marital status, place of residence and happiness. These results are consistent with the results of studies in the literature. Unlike other studies, statistically significant relationship between happiness and employment, employment status at work and employed sector variables could not be found.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada mutluluk ekonomisi literatürü detaylı olarak incelenerek, Türkiye’de mutluluk ekonomisinin belirleyicilerinin sıralı lojistik regresyon modeliyle ekonometrik bir analizi yapılmaktadır. Analizde, TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2010 yılı verileri kullanılmıştır. Mutluluk düzeyinin bağımlı değişken olarak belirlendiği regresyon modelinin sonucuna göre gelir, cinsiyet, yaş, medeni durum ve yerleşim yeri ile mutluluk arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Diğer çalışmalardan farklı olarak istihdam durumu, işteki durumu ve çalışılan sektör değişkenleri ile mutluluk arasında ise istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
FULL TEXT (PDF):