You are here

Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar Kavram Olarak Politika Transferi

A Literature Review on Higher Education Policy in Turkey and Policy Transfer as a Key Term for Analysis

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.25295/fsecon.2018.01.009

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the concept of policy transfer that have a profound effect on Turkish higher education policy will be used as a key term. New public management and governance approaches will form the basis of this research. Therewithal evaluations will be made in the context of similarities between different countries’ higher education policy. First of all, the concept of policy transfer is explained and neo-liberal policies and effects on higher education are questioned. To that end, literature review of how neoliberalism affects higher education policy in Turkey will be discussed. It is expected that this study may provide a vision for future analysis of higher education policies.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türk Yükseköğretim politikalarında yoğun etkisi olduğu düşünülen politika transferi kavramı anahtar terim olarak kullanılacaktır. İlgili araştırmanın temellerini yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim yaklaşımları oluşturacaktır. Aynı zamanda yükseköğretim politikalarındaki ülkeler arası benzeşmeler bağlamında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Öncelikle politika transferi kavramı açıklanmış, neo-liberal politikalar ve yükseköğretimdeki etkileri kavram üzerinden sorgulanmıştır. Bu amaçla neo-liberalizmin Türkiye’de yükseköğretim politikalarını nasıl etkilediğine dair yazınlar da taranacaktır. Çalışmanın yükseköğretim politikalarının analizi için yönlendirici bir vizyon sağlaması beklenmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ARAP, İ. & ERAT, V. (2017), “Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir
Çözümleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 32(1), 323-339.
BAUER, M. & HENKEL, M. (1997), “Responses of Academe to Quality Reforms in Higher
Education: A Comparative Study of England and Sweden”, Tertiary Education and
Management”, 3(3), 211-228.
BENNETT, C. J. (1991), “What is Policy Convergence and What Causes It?”, British Journal
of Political Science, 21(2), 215-233.
BULMER, S. & PADGETT, S. (2005), “Policy Transfer in the European Union: An
Institutionalist Perspective”, British Journal of Political Science, 35(1), 103-126.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
196
BOZEMAN, B. (2000), “Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and
Theory”. Research Policy, 29, 627-655.
BURAL, N. İ. (2007) Avrupa Birliği Yükseköğretim Politikaları ve Türkiye: Avrupa
Yükseköğretim Alanı, Erasmus ve Türkiye İlişkileri, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi
COMMON, R. (2001), Public Management and Policy Transfer in Southeast Asia, Hull:
Ashgate.
COOK, I. R. (2008), “Mobilising Urban Policies: The Policy Transfer of US Business
Improvement Districts to England and Wales”, Urban Studies Journal, 45(4), 773-795.
COŞKUN, S. (2008), “Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı”, in. Kamu Yönetiminde
Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk & B. Coşkun) Ankara:
Seçkin, 67-83.
ÇELIK, Z. (2012), “Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi Üzerine Etkileri”,
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 100-105.
DIKMEN B., YARDIMCI S. & YILDIRIM Ş. (2011) Sakatlık Çalışmaları: Sosyal
Bilimlerden Bakmak, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
DI MAGGIO, P. J. & POWELL, W. W. (1983), “Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American
Sociological Review, 48, 147-160.
DOLOWITZ, D. P. (2003), “A Policy-Maker’s Guide to Policy Transfer”, The Political
Quarterly, 74(1), 101-108.
DOLOWITZ, D. P. ve Marsh, D. (2000), “Learning From Abroad: The Role of Policy Transfer
in Comtemporary Policy-Making”, Governance, 13(1), 5-24.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
197
DOLOWITZ D. P. (2000), Policy Transfer and British Policy, Learning from the USA,
Buckingham: Open University Press.
DUNLEAVY, P., MARGETSS, H., BASTOW, S. & TINKLER, J. (2006), “New Public
Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance”, Journal of Public
Administration Research and Theory, 3(1), 467-494.
DÜNYA BANKASI. (2005), Higher Education in Latin America: The International
Dimension, Washington: DB.
ERDEM, A. R. (2012), “Globalization: Effects on Turkish Higher Education”, Yükseköğretim
Dergisi, 2(2), 109-117.
ERSÖZ, D. (2010), “Değişen Devlet Dönüşen Sağlık: Kamu Işletmeciliği Ve Polika Transferi
Bağlamında Sağlıkta Dönüşüm Programı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
ESPING-ANDERSEN, G. (1990), The Three Worlds of Capitalism, New Jersey: Princeton
University Press.
EVANS, M. & DAVIES, J. (1999), “Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, Multi-
Disciplinary Perspective”, Public Administration, 77(2), 361-385.
EYESTONE, R. (1977), “Confusion, Diffusion, and Innovation”, The American Political
Science Review, 71(2), 441-447.
European University Association (2017), Key Considerations for Cross-Border Quality
Assurance in the European Higher Education Area,
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/key-consideration...
quality-assurance-in-the-hea.pdf?sfvrsn=0, 05.01.2018
European University Association (2012), Europe- Africa Quality Connect: Building
Institutional Capacity Through Partnership, http://www.eua.be/Libraries/publicationshomepage-
list/EUA_QA_Connect_ENG_web.pdf?sfvrsn=2, 12.10.2017
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
198
European University Association (2007) Managing the University Community: Exploring Good
Practice,
http://www.eua.be/typo3conf/ext/bzb_securelink/pushFile.php?cuid=400&fil...
min/user_upload/files/Publications/Managing_the_University_Community.pdf,
12.10.2017
European University Association (2006) Handbook of Responsible Partnering,
http://www.eua.be/typo3conf/ext/bzb_securelink/pushFile.php?cuid=400&fil...
min/user_upload/files/EUA1_documents/Responsible_Partnering_rp-2006-
v102_2_.pdf, 11.10.2017
FAWCETT, H. (2006) “Social Policy: Pensions”, in Handbook of Public Policy, (Ed: Guy
Peters ve Jon Pierre), Londra: Sage, 187-201.
GÖKÇE, O. & KUTLU, Ö. (2002), “Kamu Sektöründe Verimlilik Sorunu ve Son Yirmi Yıllık
Dönemde Buna Yönelik Çalışmalar”, II. Orta Anadolu Kongresi: Küresel Rekabette
Yeni Verimlilik Stratejileri, Ankara: MPM yayınları.
GRAY, A. & JENKINS, B. (1995), “From Public administration to public Management:
Reassesing a Revolution?”, Public Administration, 73(1), 75-99.
GRAY, V. (1973), “Innovation in the States: A Diffusion Study”, The American Political
Science Review, 67(4), 1174-1185.
HUANG, F. (2007) “Internationalization of Higher Education in the Developing and Emerging
Countries: A Focus on Transnational Higher Education in Asia”, Journal of Studies in
International Education, 11(3/4), 421-432.
JOHNSON, D. (2006), “Comparing The Trajectories of Educational Change and Policy
Transfer in Developing Countries”, Oxford Review of Education, 32(5), 679-696.
KARAKURT, A. (2007), “Düşünce Kurulu şları ve Politika Sürecindeki Rolleri”. Amme
İdaresi Dergisi, 40 (2), 1-20.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
199
KARIP, E. (2005), “Küreselleşme ve Lizbon Eğitim 2010 Hedefleri”, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 42, 195-209.
KAPUCU, N. & KÖSECİK M. (2003), “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni
Kamu Yönetimi Örneği”, iç. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi” (Ed. A.
Çukurçayır), Çizgi, Konya, 187-225
KNIGHT, J. (2006), “Crossborder Education: An Analytical Framework for Program and
Provider Mobility”, Higher Education: Handbook of Theory and Research Vol XXI,
(Ed. J. C. Smart), Amsterdam: Springer, 345-395.
KURTARAN, Ş. (2011), Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak
Benchmarking: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
KUTLU, A. C. (2007), Üniversite Yönetiminde İdari Bürokrasinin Yeniden Yapılandırılması
ve Bir Model Önerisi’, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.
KUTLU, Ö. (2008), “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları
Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri”, in Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Ed. A.
Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk & Bayram Coşkun), Ankara: Seçkin, 125-
155.
KÜÇÜKCAN, T. & GÜR, B. S. (2009), Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz,
Ankara: SETA.
MOSSBERGER K. & WOLMAN, H. (2003), “Policy Transfer as a Form of Prospective Policy
Evaluation: Challenges and Recomendations”, Public Administration Review, 63(4),
428-440.
OECD. (2008), Higher Education Management and Policy, 20(1), Paris: OECD.
OECD. (2007), Higher Education Management and Policy, 19(1), Paris: OECD.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
200
OECD. (2006), Higher Education: Quality, Equity and Efficiency, Meeting of OECD Education
Ministers, 27-28 June 2006, Athena.
OECD. (2004), “Internationalization of Higher Education”, Policy Brief, Paris: OECD, 1-24.
OECD. (2001), Higher Education Management, 13(3), Paris: OECD.
OECD. (1995), Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries,
Paris: OECD.
O’FLYNN, J. (2007), “From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change
and Managerial Implications”, The Australian Journal of Public Administration, 66(3),
353-366.
OSBORNE, D. & GAEBLER, T. (1992), Reinventing Government: How The Entrepreneurial
Spirit Is Transforming The Public Sector, Reading: Addison-Wesley,
ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (2004), “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım:
Yeni Kamu İşletmeciliği”, in Çağdaş Kamu Yönetimi, (Ed. M. Acar ve H. Özgür),
Ankara: Nobel, 3-44.
ÖVGÜN, B. (2007), “Bir Politika Transferi Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(3),
233-255.
POLLITT, C. & DAN, S. (2011), The Impacts of the New Public Management in Europe: A
Meta-Analysis, European Commission, http://www.cocops.eu/wpcontent/
uploads/2012/03/WP1_Deliverable1_Meta-analysis_Final.pdf , 20.05.2017
PORTER, P. & VIDOVICH, L. (2000), “Globalization and Higher Education Policy”,
Educational Theory, 50(4), 449-465.
RADAELLI, C. M. (2000), “Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism
as a Source of Legitimacy”. Governance, 13(1), 25-43.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
201
RHOADES, G. & SPORN, B. (2002), “Quality Assurance in Europe and the U.S.: Professional
and Political Economic Framing of Higher Education Policy”, Higher Education, 43,
355-390.
ROSE, R. (1993), Lesson Drawing in Public Policy: A Guide to Learning Across Time and
Space, Chatham, N.J., Chatham House.
SCHARPF, F. (1997), Games Real Actors Play: Actor-Centred Institutionalism in Policy
Research, Boulder: Westview.
SCOTT, P. (1995), “University-State Relations in Britain: Paradigm of Autonomy”, in Reform
and Change in Higher Education: International Perspectives, (eds. J. E. Mauch and P.
L. W. Sabloff) New York: Garland.
SEZGİN, Ş. (2010), “Politika Transferi ve Türkiye’de Özelleştirme”, Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 67-76.
SHIN, C. J. & HARMAN, G. (2009), “New Challenges for Higher Education: Global and Asia-
Pasific Perspectives”, Asia-Pacific Educational Review, 10, 1-13.
SOBACI, Z. M. (2011), “Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal
Reformların Yayılması: Açık Toplum Enstitüsünün Rolü,”. Sosyo-Ekonomi, 2011-2,
191-210.
SOBACI, M. Z. (2009), Politika Transferi Bağlamında Ulusal ve Global Düzeydeki İdari
Reformların Analizi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Bursa.
SOBACI, M. Z. (2007), “Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 62(3), 145-159.
STILLMAN II, R. J. (1997), “American vs. European Public Administration: Does Public
Administration Maket the Modern State, or Does the State Make Public
Administration?”, Public Administration Review, 57(4), 332-338.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
202
STONE, D. (2004), “Transfer Agents and Global Networks in the ‘Transnationalization’ of
Policy”. Journal of European Public Policy, 11(3), 545-566.
STONE, D. (2001), Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of
Policy Ideas. Working papers (University of Warwick. Centre for the Study of
Globalisation and Regionalisation) (No.69/), Coventry.
STONE, D. (2000), “Non-Governmental Policy Transfer: The Strategies of Independent Policy
Institutes”, Governance, 13(1), 45-62.
SÜNGÜ, H. & BAYRAKÇI, M. (2010), “Bolonya Süreci Sonrası Yükseköğretimde
Akreditasyon Çalışmaları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 895-912.
TAYLOR, S. & HENRY, M. (2000), “Globalization and Educational Policymaking: A Case
Study”, Educational Theory, 50(4), 487-503.
TEICHLER, U. (2009), “Internationalisation of Higher Education: European Experiences”,
Asia-Pacific Educational Review, 10, 93-106.
TEICHLER, U. (2004), “The Changing Debate on Internationalisation of Higher Education”,
Higher Education, 48, 5-26.
TEICHLER, U. (1996), “Comparative Higher Education: Potentials and Limits”, Higher
Education, 32, 431-465.
TROWLER, P. R. (Ed.) (2002), Higher Education Policy and Institutional Change,
Buckingham: The Society for Research into Higher Education/Open University Press.
UMAKOSHI, T. (1997), “Internationalization of Japanese Higher Education in the 1980’s and
Early 1990’s”, Higher Education, 34, 259-273.
VAN Der WENDE, M. (2007), “Internationalization of Higher Education in the OECD
Countries: Challenges and Opportunities for the Coming Decade”, Journal of Studies in
International Education, 11, (3/4), 274-289.
BABAOĞLU, C., (2018), “Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar
Kavram Olarak Politika Transferi”, Fiscaoeconomia, Vol.2(1), 186-203.
203
VAN Der WENDE, M. C. (2003), “Globalisation and Access to Higher Education”, Journal of
Studies in Internatiınal Education, Summer 2003, 193-206.
VAN DAMME, D. (2002), “Trends and Models in International Quality Assurance and
Accreditation in Higher Education in Relation to Trade in Education Services”,
OECD/US Forum on Trade in Educational Services, 23-24 May 2002, Washington,
D.C./ABD.
VAN DAMME, D. (2001), “Quality Issues in the Internationalisation of Higher Education”,
Higher Education, 41, 415-441.
VOLET, S. (2003), “Challenges of İnternationalisation: Enhancing Intercultural Competence
and Skills for Critical Reflection on the Situated Andnon-Neutral Nature of
Knowledge”, in Biennial Language and Academic Skills in Higher Education
Conference, 24 - 25 November 2003, Student Learning Centre, Flinders University,
Adelaide.
WALDSCHMIDT, Anna (2009), “Disability Policy of the European Union: The Supranational
Level”, Alter-European Journal of Disability Research, 3(1), 8-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com