You are here

Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İşEğitiminin Genel Bir Değerlendirmesi

In the age of information general evaluation of art education in the educational faculties

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It has become a must for educators to stay current with the constant and developing conditions of the information age. It is also vital for all professional groups to stay current. The definition of educated man, the form of teaching and learning, what you teach and learn will alter and develop, due to the fact that the educational institution and educators will meet with new demands in the 21 st century. In parallel to this change, it has become very important to bring up individuals having creative personal qualifications, which is important for this change and progress. Consistent with this fact, it has become a necessity in the educational faculty, which brings up prospective art teachers, to create a model of education fed and supported with the facts and data of the new education epoch. In this study, within this concept, guidelines and suggestions have been developed with the aim of providing a level of education in the sections of the educational faculty which bring up art teachers, in parallel with the dynamics of the century.
Abstract (Original Language): 
Bilgi çağının, sürekli değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmak her meslek gurubu için önemliyken, eğitimciler için bir zorunluluk olmuştur. 21. yüzyılda eğitim kurumlarıve eğitimciler yeni taleplerle karşılaşacağından eğitimli insan tanımı, öğrenme ve öğretme biçimleri, öğrenilen ve öğretilen değişecek, gelişecektir. Bu anlamdaki değişim ve gelişimde etken olan yaratıcıkişilik özelliğine sahip bireylerin yetişmesi daha da önem kazanmıştır. Buna paralel olarak sanat eğitimcisi yetiştiren Eğitim Fakültelerinde de bilgi çağıverileriyle beslenen bir sanat eğitiminin gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda çalışmada Eğitim Fakültelerinin Resim öğretmeni yetiştiren bölümlerinin çağın dinamizmine paralel eğitim verebilmesi amacıile öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Atalay, M. S. (1996). "Bilgi Toplumu Öğretmenlerinin Sorunları" Modern Öğretmen
Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Sempozyum 96' Ankara Programı, 30
Eylül/ 4 Ekim 1996. Ankara.
Ataman, A. (1996). "Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı
Yetiştirilmesi Ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi" Yeni Türkiye 2 (7).
Berkem, M. L. Gürdal,A. Bakioğlu,A. Erdoğan,Y. (2001) "Öğretmenleri Meslek İçinde
Gelişmelerinde İnternetin Rolü" 6 aylık Eğitim Bilimleri Dergisi.
Bölükoğlu, H. (Basımda) "Grafik Tasarım Atölye Eğitiminde Grup Eleştirisi Ve Bir
Değerlendirme Uygulaması" Gazi Sanat Dergisi, 3.
Bülbül, H. İ. (1998) "Öğretim Elemanlarının İnternet'i kullanma Eğilimleri" Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya.
9-11 Eylül 1998. Cilt II.
Dede, C. (1992) "Education In The Twenty-First Century, İn The Annlas" Volume
552, July, p.p. 104-116.
Elsayed, M. M. (1997) "Yirmi birinci Yüzyılda Öğretmenin Rolü konusunda Geleceğe
Yönelik Bir BakışAçısı" T.C. Milli Eğitim BakanlığıÖğretmen Yetiştirme
ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Uluslar arasıDünya Öğretmen Eğitimi
Konferansı.(27 Ağustos-2 Eylül 1995). Milli Eğitim Basımevi. Ankara.
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı3 (2002) 247-259 259
Gençaydın, Z. (2002) 1. Oturum Grup Tartışmaları. Eğitimde Zeka Ve Yaratıcılık.
Türkiye Zeka Vakfı. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Milli Eğitim
Basımevi. Ankara, s.90-92
Gökdaş, İ.(1998) "Bilgisayar EĞİtimi Öğretim Teknolojisi" VII.Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eğitim Bilimleri
Bölümü. Cilt II. 9-11 Eylül 1998. Konya.
Kurtuluş, Y. (2002) "KarşılaştırmalıProgram Analizi- 1963 Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim-İşBölümü Programıve 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı"
Türkiye'de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesinin
Eğitimde 75.yılıSanat Eğitimi Sempozyumu. G.Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi.08-09-10 Mayıs 2002. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Matbaası, Ankara.
Özden, Y. (1999) "Öğrenme ve Öğretme" 3. Baskı. Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd.Şti.
Ankara.(5-9) (124-126)
Saban, A. (2000) "Öğrenme-Öğretme Süreci. Yeni Teori Ve Yaklaşımlar" Nobel
Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara.s.101.
San, İ. (1990) "Güzel Sanatlar Eğitimi Grubu Raporu" Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal
Kongresi Değerlendirme Raporları. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi. 24-28.
Eylül.1990. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:165 Ankara.
T.C. Başbakanlık. (2000) "Ulusal Bilgi Sistemi" T.C. Başbakanlık, İdareyi Geliştirme
Başkanlığı, Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi. Ankara. B-43
Tunalı, İ. (2000) "Dünyanın Yeni Epistemolojik AnlamıVe Sanata Yansıması"
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bilgi Çağıve Sanat VI.
Ulusal Sanat Sempozyumu. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları:18 Ankara.
s.190.
Yılmaz, S. D. ve Ünalan, T. (2002) "Toplumsal Yaşayışa KatkılarıKapsamında Sanat
Eğitimi'nin Önemi ve Sanat Eğitmenlerinin Teknolojik Gelişim Dahilinde
Değişen Rolü" Türkiye'de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme, Gazi
Üniversitesinin Eğitimde 75.yılıSanat Eğitimi Sempozyumu. G.Ü. Gazi
Eğitim Fakültesi.08-09-10 Mayıs 2002. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Matbaası, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com