You are here

Anaokulu ve İlköğretimin Birinci Sınıfında Ritim Eğitimi

Rhythm Training in Preschool and The First Grade of Primary School

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Various methods have been widely used in the music education both in preschool and the first grade of primary school. One of these methods is the rhythm training,which constitutes the core of muscular training. Children who have sound and sustainable rhythm training can easily grasp the other parts of the music, thus the learning process of music can be accelerated. Rhythm training is one of the most significant objectives of the music education. In this research an experimental study on perception of different rhythm patterns was carried out with a group of students at the age of six attending Gazi Preschool of Gazi University Foundation and meaningful results have been obtained.
Abstract (Original Language): 
Anaokulu ve ilköğretimin birinci sınıfındaki müzik eğitiminde kullanılan çeşitli yöntemler arasında yer alan ritim eğitimi, kassal öğrenmenin çekirdeğini oluşturmaktadır. Zira, sağlam bir ritim eğitimi alan çocuklar müziğin diğer temel öğelerini daha kolay kavramakta ve müziği öğrenme süreçleri hızlanmaktadır. Ritim eğitimi müzik eğitiminin önemli amaçlarından birisidir. Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi VakfıGazi Anaokulu altıyaşgrubu öğrencilerine farklıritim kalıplarının algılanmasına ilişkin deneysel bir çalışma uygulanmışve anlamlısonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Gehrkens, K. (1944). Music In The Grade Schools. Boston: Colonial Press.
Randel, D. (1986). The New Harvard Dictionary of Music. London: The Belknap Press
of Harvard University Press.
Sun, M. ve Seyrek, H. (1993). Okul Öncesi Eğitiminde Müzik. İzmir: Mey Müzik
Eserleri Yayınları.
Yavuzer, H. (2002). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul ÇağıÇocuğu. İstanbul:
Remzi Kitabevi A.Ş.
Yönetken, H. (1952). Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları. İstanbul: Milli
Eğitim Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com