You are here

İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi

The Effect of Cooperative Learning on Academic Achievement in Geography Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to test whether there exist significant differences between the achievement of experimental group using cooperative learning methods and that of control group using traditional book based teaching method in Turkish Geography course. The research had been carried out at the department of Primary Education, Faculty of Education, Niğde University in 2002-2003 spring semester. The analysis consists of two groups: experimental group and control group. Throughout the research, conventional teaching methods in control group and the cooperative learning methods in the experimental group were used. Six weeks later, t-test was used in order to see the tangible effects of the applied methods on the academic achievements in geography. Results of the study indicate there is a significant difference between the achievements of the experimental group who used cooperative learning method and the achievement of the control group who used conventional learning method in favor of the experimental group.
Abstract (Original Language): 
Bu deneysel araştırmanın amacı, ülkemizde lisans düzeyinde sınıf öğretmenliği bölümü 1. sınıflarında zorunlu ders olarak görülen “Türkiye Coğrafyası” dersinin “Türkiye’nin Fizikî Coğrafyası” konularının öğretiminde işbirliğine dayalıöğrenmenin uygulandığıdeney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığıkontrol grubunun akademik başarılarıarasında anlamlıfarklılıkların olup olmadığını belirlemektir. Araştırma 2002-2003 öğretim yılıbahar döneminde, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı1. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bir deney bir kontrol grubu kullanılmıştır. Altıhaftalık uygulama sonucunda belirtilen yöntemlerin coğrafya öğretiminde akademik başarıüzerindeki etkisinin anlamlıolup olmadığınıbelirlemek için t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan t-testi sonucunda işbirliğine dayalıöğretim yöntemlerinin uygulandığıdeney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarıile, geleneksel öğrenme yöntemlerinin uygulandığıkontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarıları arasında deney grubunun lehinde anlamlıdüzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Bu sonuç bize işbirliğine dayalıöğretim yönteminin, geleneksel öğretim yöntemine göre coğrafya öğretiminde akademik başarıyıarttırmada daha etkili olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim DünyasıYayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara:PegemA Yayıncılık.
Gelen, İ. (2001). Kubaşık Öğrenme Tekniklerinden Öğrenci TakımlarıBaşarıBölümleri
ve Birleştirme II Tekniğinin 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler
Dersindeki Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması. Ankara: Eğitim
AraştırmalarıDergisi, Ekim 2001 Sayı:5, Sayfa 61-70.
Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik
Tutumlar ve Erişiye Etkisi. YayımlanmamışDoktora Tezi. Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gömleksiz, M. ve Yıldırım, F. (1997). Kubaşık Öğrenme Yönteminin Türk Dili Dersine
İlişkin Tutumlar ve Akademik BaşarıÜzerindeki Etkisi.Adana: Çukurova
Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:2, Sayı:15, Sayfa 118-129.
Henley, J. Cooperative Learning: It’s In There.
http://tiger.coe.missouri.edu/~vlib/Joan’s.stuff/Joan’s.Page.html> (14
Temmuz 2003).
İflazoğlu, A. (1999). Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci
Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısıve Matematiğe İlişkin Tutumları
Üzerindeki Etkisi.YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Johnson, D. W. ve Johnson R. T. An Overview of Cooperative Learning.
(1 Mayıs 2002.)
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı3 (2003) 227-242 242
Karaoğlu, İ. B. (1998). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikçi Öğrenmenin
Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma ve Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkisi.
YayımlanmamışDoktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Oral, B. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikçi Öğrenme İle Küme Çalışması
Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri, Derse Yönelik Tutumlarıve
Öğrenilenlerin KalıcılığıÜzerindeki Etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,Cilt:2, Sayı:19, Sayfa 43-49.
Öner, S. (1999). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme
Yönteminin Eleştirisel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi.
YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Özder, H. (1996). Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği.
YayımlanmamışDoktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Özkal, N. (2000). İşbirlikçi Öğrenmenin Sosyal Bilimlere İlişkin Benlik Kavramı,
Tutumlar ve Akademik BaşarıÜzerindeki Etkileri.YayımlanmamışYüksek
Lisans Tezi İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Putnam W. J. (1993). Cooperative Learning and Strategies for Inclusion.Baltimore:
Paul H. Brookes Publishing Co.
Sarıtaş, E. (1999). İlköğretim I. Devrede İşbirlikçi Öğrenim Yöntemi İle Geleneksel
Öğrenim Yöntemlerinin Başarılıve Başarısız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:6, Sayfa 87-93.
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.
Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: YargıYayınevi.
Yılmaz, A. (2001). İşbirliğine DayalıÖğrenme: Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış
Kullanılan Bir Metot. Millî Eğitim Dergisi, Sayı150 (Mart, Nisan, Mayıs),
Sayfa:46-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com