You are here

Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler

Using Teaching Methods in the Science Activities and Difficulties Encountered in Pre-School Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the methods and techniques used by pre-school teachers in science and nature activities, and the problems faced during the performance of these activities. Case study research method was used in this study. The sample consists of 50 randomly selected teachers working at pre-schools in Trabzon. The data were collected fromthe questionnaire developed bythe researchers and semi structured interviews carried out with teachers. The data obtained from the questionnaire were presented in a table by calculating the frequency and percentage values. The interviews were analyzed by evaluating the common, similar and different answers given by the teachers. Based on the data, pre-school teachers were found out to have been using explanation, dramatization, models and experiments for their science and nature activities. It is determined that a laboratory should be necessary to carry out such activities effectively. Some suggestions are made based on the results. Key Words: Pre-School Education, Science and Nature Activities,
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikleri belirlemek ve bu uygulamalarıyürütürken karşılaştıkları problemleri tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma özel durum yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Trabzon’daki anaokullarında görev yapan rast gele seçilmiş50 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anketten ve öğretmenlerle yürütülen yarı yapılandırılmışmülakatlardan toplanmıştır. Uygulanan anketten sağlanan bulgular frekans ve yüzde değerleri hesaplanıp tablo olarak, mülakatlardan elde edilen bulgular ise öğretmenlerin ortak, benzer ve farklıolarak verdikleri cevapların değerlendirilmesi şeklinde analizi gerçekleştirilmiştir. Verilere göre, okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerinde daha çok anlatma, dramatizasyon, model kullanma ve deney yapma gibi yöntemlerden faydalandıklarıortaya çıkmıştır. Bu etkinliklerin etkili bir şekilde yürütülmesi için bir laboratuara ihtiyaçın olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayalıolarak bazıönerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akman, B. (2003).Okulöncesinde Fen Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 79,14-16.
Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2003). Okulöcesi Öğretmeninin Fen ve Doğa Eğitiminde
Rolü, Yeni Eğitim Dergisi, 1(2):56-58.
Birenbaum, M. (2002). Assessing Self-directed Active Learning in Primary Schools.
Assessment in Education, Vol. 9, No. 1.
Cohen, L. ve Mannion, L. (1994). Research Methods in Education, Routledge, London
and New York.
Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset Matbaacılık,
Trabzon.
Demiriz, S. ve Ulutaş, İ. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa
Etkinlikleri İle İlgili Uygulamaların Belirlenmesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi,
Bildiriler Kitabı, 89-90.
Demiriz, S., Karadağ, A. ve Ulutaş, İ. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim
Ortamıve Donanım, AnıYayıncılık, Ankara.
Güler, D. ve Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarda Fen Etkinliklerinin
Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, (2),
249-267.
Hamurcu, H. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi ‘Proje Yaklaşımı’,
Eğitim Araştırmaları, 4, 13, 66-72.
Harlen, W. (1985). Teaching and Learning Primary Science, Harper Education Series,
London.
Kalley, M. ve Psillos D. (2001). Pre-SchoolTeachers’ Content Knowledge in Science:
Their Understanding of Elementary Science Concepts and of Issues Raised by
Children’s Questions, International Journal of Early Years Education, Vol. 9, No. 3,
165-179.
Karamustafaoğlu, S. (2003). ‘Maddenin İç Yapısına Yolculuk’ Ünitesi İle İlgili Basit
Araç-Gereçlere DayalıRehber Materyal Geliştirilmesi ve Öğretim Sürecindeki Etkiliği,
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon.
Karamustafaoğlu, S. ve Coştu, B. (2004). An Implementation of Active Learning
Approach in Turkish Chemistry Lessons, 18
th
UluslararasıKimya Kongresi, 3-8
Ağustos, İstanbul.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı(2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul
Öncesi Eğitim Programı,Ankara.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı1 (2006) 65-81 81
Sivan, A., Leung, R.W., Woon, C. ve Kember, D. (2000). An Implementation of Active
Learning and Its Effect on the Quality of Student Learning, Innovations in Education
and Training International, 37, 4 381-389.
Şahin, F. (1998). Okulöncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri, Beta Basım
Yayım Dağıtım, İstanbul.
Ulçay, S. (1989). Okulöncesi Eğitiminde Fen Bilgisi Programları, 6. Ya-Pa Okulöncesi
Eğitimi ve YaygınlaştırılmasıSemineri, İstanbul Ya-Pa Yayınları.
Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı(1998). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen
Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com