You are here

7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği

The Efficacy of the 7E Learning Cycle Model Based on Laboratory Approach on Development of Students’ Science Process Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to compare the effects of a laboratory based on the 7E learning cycle model with deductive laboratory approach on university students’ development of science process skills. In this study the sample consisted of 81 freshman university students who were taking the General Physics Laboratory-I- course atthe university. Science Process Skills Test (SPST), a multiple choice achievement test consisting of 36 questions improved by Burns, et. al. (1985), was used to determine whether the development of science process skills of students is related to two types of laboratory approach. In this test, the ability to identify and control variables, the ability to operationally define, state hypothesis, data and graph interpretation and to design investigations skills were measured. Ancova, Mancova and dependent t-test were used for testing the hypothesis of a study. Results of the analyses showedthat there was a statistically significant difference between the effect of deductive laboratory approach and the laboratory approach based on 7E learning cycle model on development of students’ science process skills [F(1-79) =43.939, p<.05]. The eta-square was .30,indicating a large magnitude effect.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, “7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımı” ile “Tümdengelim Laboratuvar Yaklaşımı”nın temel fizik laboratuvarıalan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki etkililiği araştırılmıştır. Araştırma verileri; ön-test veson test olarak uygulanan, Okey, Wise ve Burns tarafından geliştirilen, 36 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir Bilimsel Süreç Beceri Testi (BSBT) ile toplanmıştır. Bu testte ölçülmeye çalışılan beceriler, değişkenleri tanımlayabilme, işevuruk tanımlama, hipotez kurma ve tanımlama, grafiği-verileri yorumlama ve araştırmayıtasarlama becerileridir. Çalışma sonunda; elde edilen veriler Ancova, Mancova ve t-testi analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; iki farklı laboratuar yaklaşımında öğrenim gören öğrencilerin BSBT testinden aldıklarıortalama puanlar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlıbir fark bulunmuştur [F (1-77) =43.939, p<.05]. Analizler sonucunda, değişkenler arasında ilişkinin gücünü karşılaştırmada kullanılan eta-kare (η 2 ) ise .30 bulunmuştur. Bu sonuç çalışmanın etki büyüklüğünün yüksek olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

A.A.A.S. (1998). Science Process Skills, http://www.project2061.org/publications/
earlychild/online/experience/lind.htm; http://education.shu.edu/pt3grant/
zinicola/skills_source.html Erişim Tarihi: 20 Haziran 2007.
Ailello-Nicosia, M. L. ve Sperandeo-MineoValenza, M. A. (1984). The Relationship
Between Science Process Abilities of Teachers and Science Achievement of
Student: an Experimental Study. Journal of Research in Science Teaching 21(8):
853-858.
Ates, S., (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme
Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25(1): 21-39
Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve
Önemi-I. ÇağdaşEğitim Dergisi(204): 21-24.
Ayas, A. P., ve ark. (1994). Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve Önemi-II Çağdaş
Eğitim Dergisi (205): 7-11.
Ayas, A. P., ve ark. (1995)."Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve Önemi-III." Çağdaş
Eğitim Dergisi(206): 24-28.,
Ayas, A. P. ve ark.(2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara.
Pegem Yayıncılık
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 91-125 112
Bayrak, 2005: Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi. (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi)
Bryant, R.J., ve Marek, E.A. (1987). They like lab-centered science. The Science
Teacher, 54, 42–45.
Budak, E. (2001). Üniversite Analitik Kimya Laboratuarlarında Öğrencilerin Kavramsal
Değişimi, Başarısı, Tutumu ve AlgılamalarıÜzerine YapılandırıcıÖğretim
Yönteminin Etkileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi.
(YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi)
Burns, J. C., Okey, J. C., Wise, K. (1985). Development of an Integrated Porcess Skills
Test:TIPS II. Journal of Research in Science Teaching 22(2): 169-177.
Chang, C. ve Weng, Y. (2000). Exploring Interrelationship between Problem-Solving
Ability and Science-Process Skills of Tenth-Grade Earth Science Students in
Taiwan. Chinese Journal of Science Education 8(1): 35-56.
Chiappeta, E. L. and T. R. Koballa (2002). Science Instruction in the Middle and
Secondary Schools.
Cohen, L., Manion, L. ve Morrison , K. (2003). Research Methods in Education. New
York, RoutledgeFalmer.
Çepni, S. ve ark. (1996). Fizik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, 31-44.
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/fizik/u7.doc Erişim Tarihi: 7
Temmuz 2006
Çepni, S., Ayas, A. , Johnson, D., Turgut, M. F. (1997). Bilimsel Süreç Becerileri. Fizik
Öğretimi-Hizmet Öncesi Öğretmen Egitimi. YOK/Dünya BankasıMilli Egitimi
Geliştirme Projesi. Ankara.
Freedman, M. P. (1997) Relationship amongLaboratory Instruction, Attitude toward
Science, and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in
Science Teaching.34, 343-357.
Flores, G. S. (2000). Teaching And Assessing Science Process Skills in Physics: The
"Bubbles" Task. Science Activities 37(1): 31-37
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 91-125 113
Germann, P. J. (1989). Directed-Inquiry Approach to Learning Science Process Skills:
Treatment Effects and Aptitude-Treatment Interactions. Journal of Research in
Science Teaching. 26(3): 237-250
Germann, P. J. (1994). Testing a Model of Science Process Skills Acquisition: an
Interaction with Parents’ Education, Preferred Language, Gender, Science
Attitude, Cognitive Development, Academic Ability, and Biology Knowledge.
Journal of Research in Science Teaching. 31(7): 749-783.
Germann, P. J., Aram, R. J. ve Burke, G. (1996). Identifying Patterns And Relationships
Among The Responses Of Seventh-Grade Students To The Science Process
Skill Of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching.
33(1): 79-99.
Germann, P. J. ve Aram, R. J. (1996). Student performances on the science processes of
recording data, analyzing data, drawing conclusions, and providing evidence.
Journal of Research in Science Teaching. 33(7): 773-798.
Hake, R.R. (1998) Interactive-engagement vs traditional Methods: A Six-Thousand-Student survey of mechanics test data for introductory physics courses.
American Journal of Physics. 66(1), 64-74
Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills.
Assessment in Education 6(1): 129-144.
Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (1982). The Role of Laboratory in Science Teaching:
Neglected Aspects of Research. Reviewof Educational Research 52(2): 201-217.
Hofstein, A. (1988). Practical Work and Science Education. Development and
Dilemmas in Science Education. New York: Falmer Press.
Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (2004). The Laboratory In Science Education:
Foundations For The Twenty-First Century. Science Education 88: 28-54.
Hofstein, A., Navon, O., Kipnis M. ve Naaman, M.(2005). Developing Students’
Ability to Ask More and Better Questions Resulting from Inquiry-Type
Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching. 42(7): 791-806.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 91-125 114
Jinks, J. (2005). The Science Process Skills. http://www.coe.ilstu.edu/scienceed/
lorsbach/processes.htm, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2005.
Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2005). “Laboratuar Çalışmalarının Öğrencilerin Bilimsel
Süreç Becerilerinin Geliştirmesindeki Yeterliliğinin Tespiti Üzerine Bir
Araştırma”. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli.
Kanlı, U., Temiz, B. K., (2006). “The Sufficiency Of The Numerical Questions In The
Oss Examination In The Year 2003 OnThe Measurement Of The Students’
Scientific Process Skills”, Eğitim ve Bilim Dergisi. 31(140); 62-67.
Kujawinski, D. B. (1997). Assesment and Evalution of Science Process Skills in
Secondary Schools Biology Laboratories. Faculty of Graduate School. New
York. (YayınlanmamışDoktora Tezi)
Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M., ve Presley, A. İ. (2007) “Yaratıcıve Eleştirel
Düşünme Temelli Fen LaboratuarıUygulamalarının Akademik Başarıve
Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi” İlköğretim Online, 6(3), 377-389,
[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Lancour, K.L. (2005) http://www.tufts.edu/as/wright_center/products/ sci_olympiad/
upload_1_15_05/pdf/process_skills_life_sci_super_and_coach_guide_05.pdf.
Erişim Tarihi: 3 Mart 2008
Lazarowitz, R., Jehudda, H. (1993). Science Process Skills Of 10th-Grade Biology
Students in A Computer-Assisted Learning Setting. Journal of Research on
Computing in Education. 25: 367.
Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the Future,
http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm. Erişim
Tarihi: 15 Haziran 2000.
Lunetta, V. N. ve Tamir, P. (1979). Matching Lab Activities with Teaching Goals. The
Science Teacher May: 22-24.
Novak, J. D.(1984). Application of Advances in Learning Theory and Philosophy of
Science to the Improvement of Chemistry Teaching. Journal of Chemical
Education. 61(7), 607-612.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 91-125 115
Okebukola, P.A. (1986). An İnvestigation of Some Factors Affecting Student’s Attitude
Toward Laboratory Chemistry. Journal of Chemistry Education, 63, 531–532.
Ostlund, K.(1998). What Research SaysAbout Science Process Skills: How can
teaching science process skills improve student performance in reading,
language arts, and mathematics? Electronic Journal of Science Education 2 (4)
June.
Padilla, M. J., Okey, J. R. ve Dillashaw, F. G. (1983). The Relationships between
Science Process Skills and Formal Thinking Abilities. Journal of Research in
Science Teaching. 20, 239-247.
Ramig, J. E., Bailer, J. ve Ramsey, M. J.(1995). Teaching Science Process Skills. USA,
Good Apple.
Renner, J.W., Abraham, M.R., ve Burnie, H.H. (1985). Secondary school students’
beliefs about the physics laboratory. Science Education, 69, 649–663.
Renner, J. W. (1986). Rediscovering the Lab. The Science Teacher(January): 44-45.
Rezba, R. J. ve ark(1995). Learning and Assesing Science Process Skills. USA,
Kendall/Hunt Publishing Company.
Roth, W. M. (1994). Experimenting in a Constructivist High School Physics
Laboratory. Journal of Research inScience Teaching 31(2): 197-223.
Sajanatt, P. (1989). The Relationship Between Basic Science Process Skills And
Piaget's Cognitive Development Of Prathom Suksa V And VI Students İn
Changwat Loei. (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi)
Shymansky, J.A. ve Kyle, W.C. (1988). A Summary of Research inScience Education.
Science Education. 72, 249–402.
Smith, D. W. (1997). Elemantary Students' Use of Science Process Skills in Problem
Solving:The Effects of an Inquiry-Based Instructional Approach. Educational
Theory and Practice. Ohio State, Ohio State University. YayınlanmamışDoktora
Tezi. (UMI Number:9731717)
Smith, K. (1995). Science Process Assessments For Elementary And Middle School
Students. http://www.scienceprocesstests.com/. Erisim Tarihi:20 Haziran 2006.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1 (2008) 91-125 116
Turpin, T. Ve Cage, B. N. (2004) The Effects of an Integrated Activity-Based Science
Curriculum on Student Achievement, Science Process Skills and Science
Attitudes. Electronic Journal of Literacy through Science. 3, 1-15
Taşar, M. F., Temiz, B. K. & Tan, M. (2002). İlköğretim Fen Öğretim Programında
Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre
Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Temiz, B. (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin
Ölçülmesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi.
(YayınlanmamışDoktora Tezi)
TTKB (2005) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6.,7., ve 8. Sınıflar Öğretim Programı
Kılavuzu. Devlet KitaplarıGenel Müdürlüğü, Ankara.
TTKB (2008) 9. Sınıf Fizik Öğretim ProgramıÇalışmaları, web:
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/Erişim Tarihi: 3 Mart 2008
Tümay, H. (2001). Üniversite Kimya Laboratuarlarında Öğrencilerin Kavramsal
Değişimi, Başarısı, Tutumu ve AlgılamalarıÜzerine YapılandırıcıÖğretim
Yönteminin Etkileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi.
(YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi)
Valentino, C. (2006). Developing Science Skills, http://www.eduplace.com/
science/profdev/articles/valentino2.html. Erişim Tarihi: 20 Haziran 2006.
Volkmann, M. J., ve Abell, S. K. (2003). Rethinking Laboratories-Tools for
Converting Cookbook Labs into Inquiry. The Science Teacher: 38-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com