You are here

Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

The Effect of Inquiry-Based Science Instruction Approach on the development of Self-efficacyBelief Levels intended for Science Teaching of Secondary Science Education Teacher Candidates

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the effect of inquiry-based science instruction approach on the development of self-efficacy belief levelsintended for science teaching of secondary science education teacher candidates. Furthermore, the type of high school from which the candidate graduated and gender were considered as independent variables in the research. The research included two 3rd grade classes, which were chosen randomly and determined as experimental and control groups, of Gazi University, Faculty of Education, Elementary Education, Department of Secondary Science Education. The study was carried on by the researcher in both groups and performed in Secondary Science Practice Laboratory course during 2004 – 2005 educational year spring term. The total number of students in the groups was 95. 48 of the students were in the experimentalgroup and 47 of them were in the control group. Before and after the research the students’ test scores were examined in order to find out any significant differences among them. The results of the study indicate that self-efficacy belief levels intended for science teaching developed better in the experimental group than in the control group. These results means that inquiry-based science instruction approach is more effective for developing students’ self-efficacy belief levels intended for science teaching than traditional methods. In addition, in the view of type ofhigh school and gender variables, there is not a significant difference on teacher candidates’ science self-efficacy belief levels intended for science teaching.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerini geliştirmede araştırma soruşturmaya dayalıöğrenme yaklaşımının etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca araştırmada mezun olunan lise türü ve cinsiyet, bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırma, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalıüçüncü sınıflardan rastgele oluşturulmuşve birer sınıf deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma her iki grupta da araştırmacıtarafından gerçekleştirilmişve 2004-2005 Eğitim-Öğretim YılıBahar Döneminde Fen Bilgisi Uygulama Laboratuarıdersinde uygulanmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sayısıtoplam 95’dir. Bu öğrencilerin, 48 tanesi deney grubunda 47 tanesi ise kontrol grubundadır İşlem öncesi ve sonrasıöğrencilerin test puanlarıarasında anlamlıfarklılık olup olmadığıincelenmiştir. Araştırma sonuçları, deney grubundaki fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilerden daha fazla geliştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, Araştırma soruşturmaya dayalıöğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerini geliştirmede geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca lise türü ve cinsiyet değişkenlerine göre öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinde anlamlıbir farklılık olmadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

ALTIPARMAK, Melek. (2001). Biyoloji Öğretiminde Işbirlikli Öğrenme
Yönteminin Laboratuvara Yönelik Tutum ve BaşarıÜzerindeki
Etkisi,YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İzmir
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı2 (2008) 69-93 91
American Association for the Advancement of Science. (1990). Science for all
Americans. (Project 2061). New York: Oxford University Press.
ANDERSON, C.W.(1987) Three Perspectives on Cognition and Their Implications for
Science Teaching. Paper presented at the annual Meeting of the American
Educational Research Association. Washington, D.C.
BRUNER, J.S (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University
Pres
COHEN, Louis., MANION, Lawrence., MORRISON, Keith. (2000). Research Methods
in Education, 5th Edition, Routledge/Falmer, Taylor&Francis Group, London
DANA, L. (2001). The effects of the level of inquiry of situated secondary science
laboratory activities on students' understanding of concepts and the nature of
science, ability to use process skilis and attitudes toward problem solving.
Dissenation Abstracts International, 62 (01), 119A. (UMI No. 3001676)
GOOSSEN, L.H., (2002) Classroom Questioning Strategies As Indıcators Of Inquiry
Based Science Instruction. Western Michigan University. Kalamazoo,
Michigan.
KAPTAN, Fitnat, Hünkar, KORKMAZ (1999) Fen Öğretimi, MEB-UNİCEF Projesi
Etkin Öğrenme Öğretme Öğretmen El Kitabı.
KAPTAN, Fitnat., KORKMAZ, Hünkar. (2001). Çoklu Zeka KuramıTabanıFen
Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi, IV. Fen Bilimleri
Eğitimi Kongresi 2000, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
KARASAR, N. (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemi (Onikinci Baskı), Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
KELLY,G.J., BROWN, C. ve CRAWFORD, T.(2000). Experiments, contingencies, and
curriculum: Providing opportunities for learning through improvisation in
science teaching. Science Education. 84, 624-657
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı2 (2008) 69-93 92
KURT, Işıl. (2001). Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin
Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
MATTHEWS, M.R.(1992). Constructivism and the empiricist legacy. In Pearsall, M.K.
(Ed.) Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science
Volume II. Relevant Research (pp. 183-196). Washington, D.C: National
Science Teachers’ Association.
MCMILLAN, James, H. (2000). Educational Research, Fundamentals for the
Consumer, Longman, USA
National Research Council. (2003). What is the influence of the NSES?: Reviewing the
evidence, Workshop summary. Washington, DC: National Academy Press.
National Research Council.(NRC)(1996). National Science Education Standards.
Washington,D.C: National Academy Pres.
National Research Council.(NRC)(2000). National Science Education Standards.
Washington,D.C: National Academy Pres.
ROTH, K.J. (1992). Science education: It’s notenough to ‘Do’ or ‘Relate’. In Pearsall,
M. K. (Ed), Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science
Volume II Relevant Research (pp. 151-164). Washington, D.C: National
Science Teachers’ Association.
SMITH, E.L., BLAKESLEE, T.D.ve ANDERSON, C.W.(1993). Teaching strategies
associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in
Science Teaching, 30(2), 111-126.
TABA, H. VE ELZEY, F.F. (1964). Teaching strategies and thought processes.
Teachers College Record, 65, 524- 534.
TOPSAKAL, Sabahattin. (1999) Fen Öğretimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1-38
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı2 (2008) 69-93 93
VON SECKER, C (2002)- Effects of inquiry-based teacher practices on science
excellence and equity. Journal of 'Educational Research, 95(3), 151-160.
(ERIC Document Reproduction Service No. EJ648184)
WANDERSEE, J.H., MINTZES, J.J., VE NOVAK,J.D. (1994). Research on alternative
conceptions in science. In Gabel, D. L. Ed.) Handbook of Research on Science
Teaching and Learning (pp. 177-210) New York: Macmillan Publishing Co.
KAYMAZ, Ahmet. (2000). Fen Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin
Akademik BaşarılarınıEtkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
ÇİL, Nesrin., ÇAPA, Yeşim. (1999). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlarının FarklıDeğişkenler Açısından Değerlendirilmesi, III.
Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Milli Eğitim Basımevi, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com