You are here

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri

The Elementary School Science and Technology Teachers’ Perceptions Toward To New Science and Technology Curriculum

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The science course in primary school level has been reconstructed and its name has been changed to “science and technology course” by Turkish Ministry of Education in 2004.The new curriculum has highlighted the scientific literacy and at the same time it became a student centered curriculum. Without taking the teachers’ ideas, it is not possible to conclude a successful curriculum change. Therefore, in this study, it was aimed to identify science and technology teachers’ views about the new curriculum. For this aim, a 24-itemed likert type scale was conducted to 312 science and technology in-service teachers around the city of Izmir and the results were analyzed. Results showed that most of the teachers participated in the study believe that the new program is suitable to students’ level, has developed according to students’ developmental level, provide opportunities for students to discovery of their learning, and is suitable to group study. On the other hand, teachers also declare that to apply such a program in over crowded classes is quite difficult.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim fen bilgisi dersi, Türkiye’de 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla yeniden yapılandırılarak adıfen ve teknoloji dersi olarak değiştirilmiştir. Yeni programda bir taraftan fen okuryazarlığına vurgu yapılırken diğer taraftan da program öğrenci merkezli hale getirilmiştir. Fakat başarılıbir fen ve teknoloji öğretimi, öğretmenlerin fen ve teknoloji dersi öğretim programıhakkındaki görüşlerini ve derse ilişkin bakışaçılarınıincelemeksizin yerine getirilemez. Bu nedenle bu çalışmada 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İzmir’de bulunan ilköğretim okullarındaki fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni programla ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 312 fen ve Teknoloji öğretmenine yeni programla ilgili hazırlanan 24 maddelik 5’li Likert tipi ölçek uygulanmışve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin çoğunluğu programın öğrenci seviyesinde olduğunu, öğrenci gelişim düzeyini dikkatte aldığını, programın öğrenci merkezli hazırlandığını, öğrencilerin bilgileri keşfetmesine imkan sağladığıve grup çalışmasıiçin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Fakat öğretmenler programın kalabalık sınıflarda uygulanmasının oldukça zor olduğunu ifade etmişlerdir.
37-54

REFERENCES

References: 

Aykaç, N. (2007 ). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Öğretim Programına
Yönelik Öğretmen Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 46-73.
Bybee, R. W. And E. Marathe.(1993). Science and Technology Related Global
Problems and Education: An İnternational Survey, Journal Of Research İn
Science Teaching,24 (2), 137-142.
Dindar, H. ve Yangın, S. ( 2007) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programına GeçişSürecinde Öğretmenlerin BakışAçılarının
Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1) 185-198
Duruhan, K. (1994). İlköğretim İkinci Devresinde (Ortaokullarda) Öğrencilerin
Kendilerini Gerçekleştirmelerinde Eğitim Programlarının Etkililiği, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 64-70.
Ercan F. ve Altun, S. A. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar
öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII
Yeni İlköğretim ProgramlarınıDeğerlendirme Sempozyumunda Sunulan
Bildiri, Ankara: Sim Matbaası.
Erden, M. (1993), Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayınları.
Erdoğan, M. (2005). Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: pilot
uygulama yansımaları.Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim
ProgramlarınıDeğerlendirme Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara: Sim
Matbaası.
Gürkan, T. & Gökçe, E. (2000), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik
Tutumları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı.Ankara:
Hacettepe Üniversitesi
Hançer, A., H., Şensoy, Ö. Ve Yıldırım, H., İ. (2003). İlköğretimde ÇağdaşFen Bilgisi
Öğretiminin Önemi Ve Nasıl OlmasıGerektiği Üzerine Bir Değerlendirme
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(13), 80-88
Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi, İstanbul: Öğretmen KitaplarıDizisi, Milli
Eğitim Basımevi.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kerlinger F. N. (1973) Foundation of Behavioral Research(Second edition). New
York: Holt, Rinehart and Winston
Küçükahmet, L. (1995), Eğitim Programlarıve Öğretimi "Öğretim İlke ve Yöntemleri”,
Ankara: Gazi Kitabevi.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı1 (2009) 37-54 54
Kyle, W. K. (1994). What Become of the Curriculum Development Projects of the
1960’s? In D. Holdzkom And P. Lutz, Eds., Research Within Reach: Science
Education.Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory, Inc,.
M.E.B. (2000). 2518 SayılıTebliğler Dergisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
M.E.B. (2005), İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara: Devlet
KitaplarıMüdürlüğü Basımevi.
Novak, J.& Gowin, D.B. (1984), Learning how to learn., Cambridge University Press.
Öz, B.(2007). 2001 İlköğretim Fen Bilgisi Dersi ve 2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji
Dersi Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri,YayınlanmamışYüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.,(1989) Using Multivariate Statistics, New York:
Harper Collins Publischers
TTKB (2004), Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Programıve Kılavuzu. Ankara: MEB
Yayınevi.
Varış, F. (1996), Eğitimde Program Geliştirme "Teori ve Teknikler", Ankara: Alkım
Kitapçılık Yayıncılık.
Yıldırım, H., İ., Şensoy, Ö, Karatepe, A. & Yalçın, N (2007). Fen Bilgisi Öğretimi
Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Yeni Programın Öğretme - Öğrenme
Süreçleri Boyutunda Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri, Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(20), 33-41

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com