You are here

Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi

The Effects of Writing to Learn Activities and Students’ Analogy Construction on Learning Mechanic Unit at The University Level

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the effect of writing to learn activities for different audiences and embedding self-generated analogies into writing to learn activities on student’s academic achievement in university level science laboratory course. A quasi- experimental pre-post test design was used. The participants of the study were consisted of third grade students taking science laboratory course in a North-eastern Turkish university at the first half of 2007-2008 academic year. There were four treatment groups in the study and these groups randomly selected at the beginning of the study. The first treatment group wrote letters to the primary school students, second wrote letters with embedded analogies to the primary school students, third wrote letters to the teacher and fourth wrote letters with embedded analogies to the teacher. Writing to learn activities were conducted three times for three units. In study, topic based science achievement test consisted of multiple choose questions and conceptual question was used as a data collect tool. Analysis of pre-post test results indicated that there were several significant mean differences among groups on topic based science achievement test. The differences among the groups accrued first due to the audience effect (in general who wrote for the younger audience were more successful), and second due to audience effect of the analogy construction (who generated analogies for the younger audience were more successful).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, farklı seviyedeki muhataplara öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri hazırlamanın ve öğrenme amaçlı yazma içinde işlenecek şekilde analoji üretmenin yüksek öğretim seviyesinde, fen bilgisi laboratuar uygulamaları dersinde, akademik başarıya etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, 2007–2008 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Türkiye’nin Kuzey Doğusunda yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada 4 uygulama grubu vardır ve bu gruplar çalışmaya başlamadan önce rastgele belirlenmiştir. Bu uygulama gruplarının birincisi ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine mektup, ikincisi; ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine analoji içeren mektup, üçüncüsü; öğretmene mektup ve dördüncüsü ise öğretmene analoji içeren mektup yazmışlardır. Öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri toplam 3 konu (yoğunluk, kuvvet ve basit makineler) için 3 kez yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli ve kavram sorularından oluşan konu tabanlı fen başarı testi kullanılmıştır. Ön ve son-test bulgularının analizleri, gruplar arasında konu tabanlı fen başarısı bakımından anlamlı farkların olduğunu göstermiştir. Gruplar arasındaki performans farkın on görülen muhataba yazma (alt akademik seviyedeki öğrencilere yazan grupların daha basarili olması) yada on görülen muhataba analoji kurmadan (alt akademik seviyeler için analojili mektup hazırlayangrubun basarili olması) kaynaklandığı gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akar, S. (2007). Laboratuvar Dersinde Yazma Metinleri Oluşturmanın ve Analoji
Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Akar, S., Günel, M. ve Büyükkasap, E. (2008). Laboratuar Dersinde Yazma Aktiviteleri
Oluşturmanın ve Analoji Kullanmanın Akademik Başarıya Etkisi. VIII. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos, 2008, Bolu.
Atav,E., Erdem,E., Yılmaz, A. ve Gücüm, B. (2004). Enzimler Konusunun Anlamlı
Öğrenilmesinde Analojiler Oluşturmanın Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 27, 21-29.
Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S. (2004). Kavramsal Değişim Yaklaşımı-III: Model Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 377-384
Dilber, R. (2006). Fizik Öğretiminde Analoji Kullanımının ve Kavramsal Değişim
Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine veÖğrenci Başarısına Etkisinin
Araştırılması. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi. Erzurum.
Gülçiçek, Ç., Bağı, N. ve Moğol, S. (2003). Öğrencilerin Atom Yapısı-GüneşSistemi
Pedagojik Benzeştirme (Anoloji) Modelini Analiz Yetenekleri. Milli Eğitim Dergisi,
159.
Günel, M., and Hand, B. (2005). The Effects of Non-Traditional Writing and Audiences
in Learning Science.Paper presented at the National Association for Research in
Science Teaching (NARST), Dallas, Texas. USA.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı2 (2009) 401-419 418
Gunel, M., Hand, B., & McDermott, M. A. (2008). Writing for different audiences:
Effects on high-school students’ conceptual understanding of biology. Learning and
Instruction (doi:10.1016/j.learninstruc.2008.07.001).
Günel, M. Uzoğlu, M. ve Büyükkasap, E. (2008). Öğrenme Amaçlı Yazma
Aktivitelerindeki Varyasyonun İlköğretim Seviyesinde Fen Konularını Öğrenmeye
Etkisi. Ulusal Fen Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu
Hand, B., Prain, V., Lawranence, C. and Yore, L. D.(1999). A Writing in Science
Framework Designed to Enhange Science Literacy. International Journal of Science
Education, 21, 1021-1035.
Harrison, A.,G. and Treagust, D.,F. (1993). Teaching with Analogies: A Case Study in
Grade-10 Optics. Journal of Research in Science Teaching, 30(10), 1291-1307.
Hohenshell, M. L. and Hand, B. (2006). Writing-to-learn Strategies in Secondary
School Cell Biology: A mixed Method Study. International Journal of Science
Education. 28(2), 261-289.
Hewsen, P. W., Beeth, M. E., and Thorley, N. R. (1998). Teaching for Conceptual
Change. International Handbook of Science Education. 199-218.
Lawwill, K., S. (1999). Using Writing to Learn Strategies: Promoting Peer
Collaboration Among High School Science Teachers. Dissertation submitted to the
Faculty of Virginia Polytechnic Institute and StateUniversity in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Doctor of Education In Curriculum and Instruction.
Kaptan, F. ve Arslan, B. (2002). Fen Öğretiminde Soru-Cevap Tekniği ile Analoji
Tekniğinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
16-18 Eylül, 2002, Ankara.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) 401-419 419
Mason, L., and Boscolo, P. (2000). Writing and Conceptual Change. What Changes?
Instructional Science 28:199-226.
Oliva, J.M., Azcarate,P. and Navarrete, A. (2007). Teaching Models in the Use of
Analogies as a Resource in the Science Classroom. International Journal of Science
Education, 29(1), 45-66.
Posner, G. J., Strike, K. A. , Hewsen, P. W. and Gertzog, W. A. (1982).
Accommodation of a Scientific Conceptual: Toward a Theory of Conceptual Change.
Science Education, 66 (2), 211-227.
Sheskin, D. (2004). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures
(3rd ed.). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
Yerrick, R.K., Doster, E., Nugent, J.S., Parke, H.M., Crawley, F.E., (2003). Social
Interaction and the Use of Analogy: An Analysis of Preservice Teachers’ Talk during
Physics Inquiry Lessons. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 443-463

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com