You are here

Bursa İli Anaokullarında Yürütülen Müzik Eğitimine Yönelik Temel İhtiyaçların Tespiti ve Değerlendirilmesi

The Determination and Evaluation of the Basic Needs of Kindergarten in Bursa Towards Music Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate the situation and the basic needs of kindergarten in Bursa towards music education. The research quation of study is “What are the basic needs of kindergarten in Bursa regarding music education?” and related sub-quastions are determined as “The programme and applications regarding music education, the teaching situation of the pre-school education institutions.” The study is based on the data gathered via questionnaires and interviews with 142 kindergarten teachers working in different institutions in Bursa, these data are evaluated as various frequency tables and regression analysis for displaying cause-effect interaction and the findings are discussed. In results of this research, some needs are determined about the music room and music materials. The subject of o reaching suitable numbers of students for music activities and giving information to the class teachers about music education methods are also determined the needs for preschools.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmayla, Bursa İli anaokullarında yürütülen müzik öğretimine yönelik mevcut durum ve temel ihtiyaçlar ele alınmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Bursa İli Anaokullarında Yürütülen Müzik Eğitimine Yönelik Temel İhtiyaçlar Nelerdir?” şeklinde belirlenmişolup “Anaokullarında müzik eğitimine yönelik olarak yürütülen program, uygulamalar ve öğretme durumları” araştırmanın basamaklarını oluşturmuştur. Araştırmada, Bursa anaokullarında görev yapmakta olan 142 öğretmenden anket yoluyla elde edilen veriler çeşitli frekans tablolarıve neden-sonuç etkileşimi gösteren regresyon uygulamalarıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda anaokullarında müzik odası, donanım ve araç-gereç açısından ihtiyaçlar olduğu tespit edilmiştir. Müzik etkinliklerine uygun sınıf mevcutlarına ulaşılmasıve öğretmenlerin müzik öğretim yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi konularıda yine anaokullarıiçin birer ihtiyaç olarak belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aral A., Kandır A., Can Yaşar M., (2002), Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesi Eğitim
Programı, YA-PA YayınlarıLtd.Şti., İstanbul
Artan İ., Bal, S., (1993), 9. YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve YaygınlaştırılmasıSeminer
Kitabı, “Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri”, YA-PA
YayınlarıLtd. Şti., İstanbul
Bal S., Artan, İ., (1995), 0-6 YaşÇocuklarının Müzik Eğitimi, YA-PA Yayınları
Ltd.Şti., İstanbul
Eskioğlu I.,(2005), Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri,
Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Bildirileri, İnönü Üniversitesi,
Malatya,s.116-123
Mertoğlu E., (2002), Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 YaşÇocukların
Ritm Algılarının İncelenmesi, (YayınlanmamışSanatta Yeterlilik Tezi), İstanbul Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, İstanbul
Mertoğlu E., (2003), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar,
“Müzik ve Ritm Eğitimi”, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul
Ömerlioğlu E. ve diğerleri, (2003), Müziğin Okulöncesi Eğitimde Kullanılması,Kök
Yayıncılık, Ankara
Sun M., Seyrek H., (2002), Okulöncesi Eğitimde Müzik, Müzik Eserleri Yayınları, İzmir
Ürfioğlu A., (1989), Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Eğitimi,
YA-PA YayınlarıLtd.Şti., İstanbul
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı3 (2009) 575 – 599 599
Yüksel D., (1996), Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitimi, İstanbul Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi), İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com