You are here

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Önleme ve Müdahale Yöntemleri

Prevention and Intervention Strategies of Primary School Teachers for the Misbehaviors of Students

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigated the levels of primary school teachers’ confrontation with and prevention and intervention strategies for students’ misbehaviors. As a survey, the present study included 249 primary school teachers employed in Ankara. There were no significant differences between the levels of teachers’ confrontation with and intervention strategies for students’ misbehaviors by the variables of gender, branch, and educational level. Results, however, showed that female teachers and teachers with several branches use the prevention strategies more than the male teachers and classroom teachers, respectively. In addition, results revealed that teachers with low seniority use prevention strategies more than the teachers with high seniority.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve bu davranışlara yönelik önleyici stratejiler ile müdahale yöntemlerini kullanma düzeylerini araştırmaktır. Tarama modelinde tasarlanan bu araştırmaya Ankara’daki ilköğretim okullarında görevli toplam 249 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve bu davranışlara yönelik müdahale yöntemlerini kullanma düzeylerinde cinsiyet, branş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar yoktur. Bununla birlikte, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere ve branş öğretmenlerinin de sınıf öğretmenlerine göre önleyici stratejileri daha fazla kullandıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, araştırmanın sonuçları mesleki kıdemi daha az olan öğretmenlerin istenmeyen davranışlara yönelik önleyici stratejileri daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur
147-168

REFERENCES

References: 

Aksoy, N. (2008). Sınıf içi kurallar. İçinde: E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 11-34).
Ankara: Pegem Akademi.
Alkan, H.B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme
yöntemleri ve okulda şiddet. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Atıcı, M. (2002). Öğrenci istenmeyen davranışlarıyla baş etmede Türk ve İngiliz
öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 8(1), 9-26.
Aydın, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin
görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(3), 326-337.
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
British Columbia Institute of Technology (BCIT). (1996). Managing student behaviour
in the classroom and lab. British Columbia, Canada.
Burden, P.R. (1995). Classroom management and discipline. New York: Longman.
Carpenter, S.L., & McKee-Higgins, E. (1996). Behavior management in inclusive
classrooms. Remedial & Special Education, 17(4), 195-203.
Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1 (2010) 147-168 167
Cemaloğlu, N. ve Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile sınıf
yönetiminde kullandıkları disiplin modelleri arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 27(2), 123-155.
Çalık, T. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. İçinde: L. Küçükahmet (Ed.),
Sınıf yönetimi (ss. 1-16). Ankara: Pegem Akademi.
Çelik, V. (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Davis, B.G. (2001). Tools for teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
Ekici, G. (2008). Öğretim yönetimi. İçinde: E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 69-111).
Ankara: Pegem Akademi.
Giallo, R., & Little, E. (2003). Classroom behaviour problems: The relationship
between preparedness, classroom expreriences, and self-efficacy in graduate and
student teachers. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology,
3, 21-34.
Malmgren, K.W., Trezek, B.J., & Paul, P.V. (2005). Models of classroom management
as applied to the secondary classroom. The Clearing House, 79(1), 36-39.
Neyişci-Karakaş, B. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen
istemeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Manisa.
Okutan, M. (2008). Disiplin problemlerinin sürekliliği. İçinde: E. Karip (Ed.), Sınıf
yönetimi (ss. 1-9). Ankara: Pegem Akademi.
Özden, Y. (2008). Sınıf içinde öğrenme öğretme ortamının düzenlenmesi. İçinde: E.
Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 35-68). Ankara: Pegem Akademi.
Öztürk, B. (2008). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. İçinde: E.
Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 149-191). Ankara: Pegem Akademi.
Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin
modelleri. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13,
171-179.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1 (2010) 147-168 168
Ryan, A.L., Halsey, H.N., & Matthews, W.J. (2003). Using functional assessment to
promote desirable student behavior in schools. Teaching Exceptional Children,
35(5), 8-15.
Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme
stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen
disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş
etme stratejilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Sadker, M.P., & Sadker, D.M. (1991). Teachers, schools, and society. New York:
McGraw-Hill.
Şahin, O. (2005). İlköğretim okulları 1. kademe 5. sınıf öğrencilerinin gösterdikleri
istenmeyen davranışların görülme derecesi ve bu davranışlara ilişkin
öğretmenlerin kullandıkları çözüm stratejileri (Bolu ili örneği). Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi,
Bolu.
Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiyede sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı
araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 1-26.
Tan, E. (2002). Care and control: On the relationship between discipline and counseling
in education. Centre for Development of Teaching and Learning, 5(5), 1-6.
Tulley, M., & Chiu, L.H. (1995). Student teachers and classroom discipline. The
Journal of Educational Research, 88(3), 164-171.
Wood, F.H. (1991). Cost/benefit considerations in managing the behavior of students
with emotional/behavioral disorders. Preventing School Failure, 35(2), 17-23

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com