You are here

Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi

Historical Analysis of Some Applications Relevant to the Selection of Teacher Candidates in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, a historical analysis of some applications related to the selection of teacher candidates in Turkish history of education has been made. In the research, Teacher Training Schools for Primary Education, Village Institutes and Vocational Schools for Teacher Training have been designed as the sampling units and the recruitment methods of those schools as well as the employment methods of their graduates have been analyzed based on the written sources and oral narratives. Data of the present study, which rely on historical method, have been collected and evaluated in accordance with the general research principles. Upon the examination of those institutions, the overall conclusion reached is that different and various methods and techniques have been employed during the recruitment of students to those institutions throughout the historical process. Successful students whose successes have been determined based on such criteria as „integrity‟, „continuity‟, „comprehensiveness‟ and „broadness‟ and on the compatibility of methods and techniques employed for the student selection with those criteria have been recruited to those schools. Therefore, the quality of those schools has been enhanced. No further selection method and technique has been applied to those students before employment and the graduates from those schools have immediately been appointed to their teaching posts due to a substantial shortage of teaching staff across the country
Abstract (Original Language): 
Bu Araştırmada, Türk eğitim tarihinde öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi yapılmıştır. Araştır mada ilköğretmen okulları, köy enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları örneklem olarak seçilmiş ve bu okulların öğrenci alım yöntemleri ve buralardan mezun öğretmen adaylarının istihdam biçimleri, yazılı kaynaklara ve sözlü anlatılara dayalı olarak analiz edilmiştir. Tarihsel yönteme dayalı bu çalışmanın verileri, genel tarama ilkelerine uygun olarak toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre bu okulların öğrenci alımında tarihsel süreç içerisinde farklı seçim yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Öğrenci seçiminde uygulanan yöntem ve tekniklerin “bütünlük”, “devamlılık”, “kapsamlılık” ve “genişlik” ilkelerine uygunluğu ölçüsünde başarılı öğrenciler; öğretmen yetiştiren kurumlara kazandırılmış ve böylece de bu kurumların niteliği artırılabilmiştir. Yapılan değerlendirmede bu okullardan mezun öğretmen adaylarının istihdamı öncesi, öğretmen açığı nedeniyle ayrıca bir seçim yöntem ve tekniği uygulanmamış; öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olanlar, doğrudan mesleğe atanmıştır.
707-730

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000 – M.S. 2010 (17. Baskı). Ankara:
Pegem Akademi Yayınları.
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Geçici Yönetmeliği (1963).
Apaydın, T. (1967). Karanlığın Kuvveti (Köy Enstitüsü Yılları). İstanbul: Ararat
Yayınevi.
Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye‟de Eğitim Bilimleri Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim
Bakanlığı Yayınları.
Dilaver, H. (1994). Türkiye‟de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları. İstanbul:
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Duman, T. (1991). Türkiye‟de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme. İstanbul: Millî
Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Engin, S. (1998). Efsane Öğretmen. Ankara: Evren Yayıncılık.
Eşme, İ. (2001). Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul: Bilgi-Başarı Yayınevi.
Gedikoğlu, Ş. (1971). Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri. Ankara: İş
Matbaacılık.
Gelişli, Y. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu
Uygulaması. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Genelge (24.11.1945). İlköğretim İşlerinin Planlaştırılması Hakkında. Tebliğler
Dergisi, Cilt 8, sayı 356.
Kırby, F. (2000). Türkiye‟de Köy Enstitüleri. Ankara: Güldikeni Yayınları.
Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar (2000). Cilt I-II. Ankara: Köy Enstitüleri ve Çağdaş
Eğitim Vakfı Yayınları.
Köy Öğretmen Okullarına Alınacak Talebe Hakkında Tamim (26 Şubat 1940). Tebliğler
Dergisi, Cilt 2, sayı 59.
MEB (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında Millî Eğitimimiz. Ankara: Millî Eğitim
Yayınları.
MEB Birinci Maarif Şurası (17-29 Temmuz 1999). Lâhika No: 30.
MEB Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler (1946). Ankara: Türk Devrim Tarihi
Enstitüsü Yayınları.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 707-730 730
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (1982). 1923-1982 Öğretim Yılları Okul,
Öğretmen, Öğrenci Sayıları. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
Muallim Mektepleri Talimatnamesi (10 Aralık 1930). Yücel, H. Â. (1994). Türkiye‟de
Ortaöğretim içinde. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Öğretmen Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Talebelerin İmtihanları Hakkında
Genelge (27.07.1942). Tebliğler Dergisi. Cilt 4, sayı 183, 3 Ağustos 1942.
Öğretmen Yetiştiren Her Derecedeki Okul ve Enstitülere Öğrenci Kayıt ve Kabul
Hakkında Genelge (31 Mart 1952). Tebliğler Dergisi. Cilt 5, sayı 688.
Öztürk, C. (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Öztürk, C. (2005). Türkiye‟de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul:
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Soysal, E. (1940). Kızılçullu Köy Enstitüsü Sistemi. İzmir: Marifet Basımevi.
Türkoğlu, P. (2000). Tonguç ve Enstitüleri. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Uygun, S. (2003). Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Bir Sözlü Tarih Araştırması.
Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Uygun, S. ve Kıncal, R. Y. (2006). Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları. Çanakkale:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Yüksek Öğretmen Okulları Yönetmeliği (1955) İstanbul: Matbaacılık Okulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com