You are here

Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Teacher Candidates Behavior at with Respect of a Democratic Class Atmosphere

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study it is aimed to learn the levels of participation into the principles of democracy and make the prospective teacher candidates studying at Gazi University, Faculty of Education evaluate the in-class behaviors of both their instructors and their own ones with respect of a more democratic class atmosphere. This study is a descriptive field study. The study was applied on randomly chosen 558 teacher candidates who were studying at Gazi University, Faculty of Education in 2008-2009 educational year. In the study five grid Likert scale was used. The reasonable level while testing the levels was taken as 0,05. In the analysis of the gathered results the mean, frequency, percentage, standard deviation were used as well as the t -test according to the variants presumed. According to the findings of the study, a reasonable difference was seen on teacher candidates’ highly rated participation into the principles of democracy and their evaluating the in-class behaviors of both their instructors and their own ones.
Abstract (Original Language): 
Demokratik bir sınıf ortamı açısından Gazi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının demokrasi ilkelerine katılma düzeyleri ile bu ilkeler doğrultusunda öğretmen adaylarının hem kendilerinin sınıf içi davranışlarının hem de öğretim elemanlarının sınıf içi davranışlarını değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Araştırma, betimsel nitelikte olan bir alan çalışmasıdır. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarından seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş toplam 558 öğretmen aday üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada beşli likert tipi derecelendirilmeli ölçek kullanılmıştır. Derecelerin test edilmesinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma gibi betimsel istatistikler ile ele alınan değişkenlere göre t- testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edinilen bulgulara göre öğretmen adayların hem demokrasi ilkelerine yüksek oranda katıldıkları, hem kendi davranışlarını değerlendirmede hem de öğretim elemanlarının sınıf içindeki davranışlarını değerlendirmelerinde görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür.
525-549

REFERENCES

References: 

Akbag, M.ve Deniz, L. (2003). Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Birbirlerine
Yöneli Algıları: Transaksiyonel Analiz Açısından Bir Değerlendirme. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 2. Cilt 3 sf 263-293.
Aydoğan, İ.ve F. Kukul.(2003). Öğretmen ile Öğretim Üyelerinin Demokratik
Davranışlarının Analizi, Eğitim Araştırmaları, Bahar, Sayı:11, s.23-32.
Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
Başaran, İ.E.(1987). Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir? Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi: 1986. Cilt: 19, Sayı:1-2, Ankara: 1987, s.111-115.
Boydaki M. ve Diğerleri (2009). Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve
Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi XVIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı 1-3 Eylül Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İzmir.
Chatterjee, M. (2003). Democratic Classrooms: A Base for Preventing Classroom
Behavior Problems
Demirbolat, A. (1999) Demokrasi ve demokratik eğitim, Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 5 (18), 229–244.
Demirtaş, H.(2004) Demokratik Sınıf Yönetimi ve Üniversite Öğrencilerinin Öğretim
Elemanlarının Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultay ı6-9 temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Malatya.
Duman T, G.Koç (2004) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının
Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı 6-9 temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Erdem, A. R. & Sarıtaş, E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim
Elemanlarının Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Algıları (PAÜ Örneği),
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 525–538.
Ergün, M. ve Duman, T. ve Kıncal, R. Y. ve Arıbaş, S. (1999) İdeal Bir Öğretim
Elemanının Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi
Vakfı Yayını.
Genç, S. Z. ve Kalafat T. Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri ile Problem Çözme
Becerileri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(2), 135-147.
Karakütük, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık
Kıncal, R. ve Işık, H. (2003) Demokratik eğitim ve demokratik değerler, Eğitim
Araştırmaları. 3(11), 54–58
Korkut, H. (1999) Öğretim üyelerinin pedogojik formasyon gereksinimleri, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5 (20) , 477–502
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2 (2011) 525-549 547
Maboçoğlu, M. (1999) Demokrasi eğitimi nasıl olmalıdır? , Eğitim ve Bilim, 23 (111),
56–59
Mabovula, N. (2009). Giving voice to the voiceless through deliberative democratic
school governance South African Journal of EducationCopyright EASAVol 29:
219-233
Miser, R. (1991) Demokrasi Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24
(1), 49-54
Öncül, R. (2000), Eğitim ve Eğitim Bilimler Sözlüğü, M.E.B.Yaınlarıy., İstanbul, 2000.
Sağlam, H.(2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü,
Milli Eğitim Dergisi, Sayı:146, Ankara, 2000, s.67-71.
Şimşek, A. (2000). Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
Şişman,M.Turan S. (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği.(Edt.Yüksel Özden) Ankara:
PegemA Yayıncılık 2. Baskı.
Şimşek U. ve Diğerleri (2004) Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik
Tutumlarına Grupla Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi. Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Dergisi. Erzurum Sayı 9.
Sönmez, V. (2003). Dizgeli Eğitimle Sınıf Ortamında Doğrudan Demokrasi, Eğitim
Araştırmaları Dergisi, Bahar 2003, Sayı:11, s.64-72
Taçman, M. (2009).İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları. Cypriot
Journal of Educational Sciences. Cilt 1 Sayı 1 Sayfa 30-46
Tanıllı, S. (1989). Nasıl bir Eğitim İstiyoruz? 3. Baskı. İstanbul: Amaç Yayıncılık,
Topuz, H. (1989) Demokrasi Eğitiminde Boyutlar ve Sorunları (Panel: 1)
Demokrasi İçin Eğitim Ankara: TED Yayınları.
Varış, F. (1995). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
Wyett, J. L. (1998). John Dewey and Earl Kelly: Gaints in Democratic Education.
Education .Vol: 119, Issue 1, 1998, 151-161
Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim, Eğitim ve Bilim Dergisi, 22 (107), 15

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com