You are here

Analojilerle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

The Effect of Project Based Learning Supported with Analogies on Attitudes of Students towards Physics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the change of attitudes of science education students towards physics lesson upon the teaching of electrical current concept according to the project based learning supported with analogies (PBLSA). Throughout the study, “nonequivalent control group design” was used. Experiment and control groups were selected from the branches of Gazi University, Gazi Education Faculty Department of Science Education in the spring semester of 2009-2010 academic term. The concept of electrical current was taught with PBLSA to the experiment group and with traditional learning approach to the control group. According to the pre-test results of physics lesson attitude scale, there were no meaningful differences between the groups while the results of post-test differed in favor of the experiment group. There was no meaningful relationship between the scores of control group
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, elektrik akımı konusunun Analojilerle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme (ADPTÖ) yöntemine göre öğretilmesiyle, fen bilgisi öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarındaki değişimi belirlemektir. Araştırmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu seçkisiz desen” kullanıldı. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören iki şubeden biri deney, diğeri kontrol grubu olarak seçildi. Elektrik akımı konusu; deney grubunda ADPTÖ yöntemine göre, kontrol grubunda düz anlatım, soru-cevap yöntemiyle işlendi. Araştırma sonunda grupların Fizik Dersi Tutum Ölçeği ön test puanları arasında anlamlı farkın olmadığı, son test puanlarında deney grubunun lehine farklılaştığı belirlendi. Kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı

REFERENCES

References: 

Abak, A., Eryılmaz, A. ve Fakıoğlu, T. (16-18 Eylül 2002). Üniversite öğrencilerinin
fizikle ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri ile fizik başarılarının ilişkisi. V.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Özetler, s.101, ODTÜ,
Ankara.
Analojilerle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme… 200
Altun Yalçın, S., Turgut, Ü. ve Büyükkasap, E. (2009). Proje tabanlı öğretim
yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı
tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. International
Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 81-105.
Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (16-18 Eylül 2002). Lise fizik müfredatındaki konuların
anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi-Özetler, s.96, ODTÜ, Ankara.
Baran, M. ve Maskan, A. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği
ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi. Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 41-52.
Berber, N. C. ve Sarı, M. (2010). Kavramsal değişime dayalı öğretim stratejilerinin fizik
dersine yönelik bazı duyuşsal özelliklerin gelişimine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-64.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma
deseni spss uygulamaları ve yorum (8. Baskı). Ankara: Pegem A.
Çağlar, A. ve Şahin, F. (1997). Fen öğretiminde analojilerin önemi. Yaşadıkça Eğitim
Dergisi, 51, 224.
Çepni, S., Ayvacı, H. Ş. ve Keleş, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği
geliştirmek için örnek bir çalışma. Milli Eğitim, 152, 27-33.
Dagher, Z. (1998). The case for analogies in teaching science for understanding. In
Mintzes, J. Wandersee, J. H. And Novak J. D. (Eds.), Teaching science for
understanding: A human constructivist view (pp. 195-211). San Diego, CA:
Academic Press.
Dede, Y. ve Yaman, S. (2003). Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri,
önemi ve değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23(1), 117-132.
Dilber, R. (2006). Fizik öğretiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim
metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin
araştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Dilşeker, Z. (2008). Fen ve teknoloji dersinde proje tabalı öğrenme yöntemi
kullanımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik
tutumlarına, ders başarısına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Dogher, R. D. (1995). Analysis of analogies used by science teachers. Journal of
Research in Science Teaching, 32(3), 259-270.
Ergin, İ., Ünsal, Y. ve Tan, M. (2006). 5E modeli’nin öğrencilerin akademik başarısına
ve tutum düzeylerine etkisi: “Yatay atış hareketi” örneği. Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 1-15.
Sert Çıbık &Yalçın GEFAD / GUJGEF 32 (1): 185-203 (2012) 201
Eryılmaz, A. (2002). Effects of conceptual assignments and conceptual change
discussions on students’ misconceptions and achievement regarding force and
motion. Journal of Research in Science Teaching, 39(10), 1001-1015.
Gentner, D., & Holyoak, K. J. (1997). Reasoning and learning by analogy. American
Psycholojist, 52(1), 32-34.
Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (15-18 Ekim 2003). Eğitimsel tasarım açısından ortaöğretim
fizik ders kitaplarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. XII. Eğitim
Bilimleri Kongresi Tebliğler Kitabı, s.2005-2021, Antalya.
Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Çavaş, P. ve Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi
öğretiminde analojilerin kullanımı örnek uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 5, 27-35.
Kınık, A. (2004). Fen bilgisi dersinde proje çalışmalarının öğrencilerin bilim
anlayışına ve bilimsel süreçleri algılamalarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek
lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik laboratuvarına yönelik bir tutum ölçeğinin
geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının
değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 317-327.
Paton, R. C. (1996). On an apparently simple modeling problem in biology.
International Journal of Science Education, 18(1), 55-64.
Schibeci, R. A., & Riley, J. P. (1986). Influence of students’ background and
perceptions on science attitudes and achievement. Journal of Research in Science
Teaching, 23, 177-187.
Sert Çıbık, A. (2011). Elektrik akımı konusunda yanlış kavramalar ve bunların
giderilmesinde analojilerle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisi
(Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB
ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konular yönünden eleştirel bir
bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 107-120.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com