You are here

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

An Investigation of Pre-service Science Teachers’ and In-service Science Teachers’ Environmental Behaviors

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the most important purposes of environmental education is to build environmental awareness and transform environmental awareness to behavior. In particular, it is important to integrate environmental behaviors in teacher education programme. For this reason, the teachers act as role models for their students in the schools and their attitudes and behaviours towards the environment can be learnt through observation by the students. If the teachers display effective and positive behaviours towards the subjects regarding environment, this condition will also be begun to be done after a while by the students. The purpose of this study was investigated in-service teachers who work in Turkey and pre-service science teachers‟ in Çanakkale Onsekiz Mart University behaviors toward environment and their behaviors according to demographic variables. In this study descriptive survey model was used. As data collection tool, “Environmental Behavior Scale which was developed by Kışoğlu (2009) was used. The Cronbach 's alpha of the scale was calculated a=0.79. After data collection for the purpose of the study, pre-service teachers‟ and in-service teachers‟ behaviors toward was compared and in light of results obtained from this study, some implications for education and further studies and teacher training programs are made
Abstract (Original Language): 
Çevre eğitiminde en önemli unsurlardan biri bireylerde olumlu çevre bilinci oluşturmak ve bunu davranışa dönüştürmektir. Eğitim öğretim ortamlarında çevre eğitimine önem verilmesi, özellikle öğretmen yetiştirme programlarına çevrenin entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü okullarda öğretmenler öğrencileri için birer rol modeldirler ve öğretmenlerin çevreye yönelik tutum ve davranışları öğrenciler tarafından gözlem yoluyla öğrenilebilmektedir. Öğretmenler çevreye ilişkin konulara ne kadar hakim ve olumlu davranış sergilerse, bu durum bir süre sonra öğrenciler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye genelinde görev yapan fen ve teknoloji öğretmenleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarını farklı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kışoğlu (2009) tarafından geliştirilen „„Çevresel Davranış Ölçeği‟‟ kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa a=0.79 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın amacına yönelik veriler toplandıktan sonra öğretmen ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışları karşılaştırılmış, elde edilen bulgulara doğrultusunda öğretmen yetiştirme programlarına ve yapılacak araştırmalara bazı önerilerde bulunulmuştur
777-793

REFERENCES

References: 

Alp, E.,Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2008). A survey on Turkish
elementary school students' environmental friendly behaviours and associated
variables. Environmental Education Research, 14 (2), 129–143.
Altınöz, N. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeyleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim ve çocuk-doğa etkileşimi. (1. Basım). Bursa: Ezgi.
Büyüköztürk, Ş. , Kılıç, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009).
Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A.
Chin, C.C. (1993) A study of environmental knowledge, attitudes, and behaviour of
secondary students and pre- and in-service teachers in Taiwan. (Unpublished PhD
dissertation).The University of Iowa.
Devine-Wright, P., Devine-Wright, H. ve Fleming, P. (2004).Situational influences
upon children's beliefs about global warming and energy. Environmental
Education Research, 10 (4).
Flowers, A. L. (2007). An experiential environmental education: An exploration of
grade eight students environmental attitudes, behaviours and emotions.
(Unpublished PhD dissertation).Dalhousie University, Kanada.
Timur, Timur &Yılmaz GEFAD / GUJGEF 32(3): 777-793 (2012) 791
Goldman, D., B. Yavetz. ve S. Pe‟er. (2006). Environmental literacy in teacher training
in Israel: Environmental behaviour of new students. Journal of Environmental
Education, 38(1) 3–22.
Hsu, S-J.ve Roth, R. E. (1998): An assessment of environmental literacy and analysis of
predictors of responsible environmental behaviour held by secondary teachers in
the Hualien area of Taiwan, Environmental Education Research, 4(3), 229-249
Hsu, S-J.ve Roth, R.E. (1999). Predicting Taiwanese secondary teachers‟ responsible
environmental behaviour through environmental literacy variables.The Journal of
Environmental Education, 30(4), 11–18.
Huang, S. L. veWaxmann, H. C. (2009).The association of school environment to
student teachers‟ satisfaction and teaching
commitment.TeachingandTeacherEducation, 25, 235–243.
Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel.
Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci,
çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi
ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci merkezli öğretimin öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlığı düzeyine etkisinin araştırılması. (Yayımlanmış doktora tezi). Atatürk
Üniversitesi, Erzurum.
Liou, J.C. (1992) Environmental knowledge, attitudes, behavioural intention, and
behaviour of preservice elementary teachers in Taiwan, the Republic of China,
Dissertation AbstractsInternational, 54(5).
Liu, C.H. (1996). The effects of an environmental education programme on responsible
environmental behaviour and other associated factors of teacher college students in
Taiwan.(Unpublished PhD dissertation).University of California, Los Angeles,
ABD.
Pe‟er, S.,Goldman, D. ve Yavetz B. (2007).Environmental literacy in teacher training:
attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. The
Journal of Environmental Education,39(1).
Sadık, F. ve Sarı, M. (2010). Student teachers‟ attitudes towards environmental
problems and their level of environmental knowledge. Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 129-141.
Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre bilimi ve eğitimi. (1. Basım).
Ankara: Gündüz.
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve… 792
Worsley, A. &Skrzypiec, G. (1998). Environmental a ttitudes of senior secondary school
students in South Australia. Global Environmental Change, 8(3), 209-225.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com