You are here

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının, Öğrencilerin Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effects of Conceptual Change Approach on Primary School Students’ Affective Attributes in Science and Technology Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is aimed to investigate effects of conceptual change method on students’ attitudes toward science, and motivation in Science and Technology Course. The research took place at a primary school in Kırşehir province, 2010-2011 education years. The research sample consisted of 50 fifth-grade students. Attitude Inventory and Motivation Inventory were used to collect the data. The research findings revealed that there was significant difference in terms of students’ motivation at treatment group and there was no significant difference in terms of students’ attitude at all groups.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, kavramsal değişim yaklaşımının Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarına ve motivasyonlarına etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim - öğretim yılında Kırşehir İl merkezinde bulunan ve bir ilkokulda okuyan 50 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, tutum ve motivasyon ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın genel sonucu olarak, kavramsal değişim yaklaşımı uygulamaları sonucunda, deney grubu öğrencilerinin motivasyonlarında anlamlı bir değişiklik gözlenirken, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin tutumlarında bir değişiklik gözlenmemiştir.

REFERENCES

References: 

Altınok, H. (2005). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.
Canpolat, N., Pınarbaşı T., Bayrakçeken S. ve Geban Ö. (2004). Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.
Ceylan, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde altinci sinif öğrencilerine elektrik konusunun öğretiminde kavramsal değişim yaklaşiminin öğrenci başarisina ve tutumuna etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Duit, R., & Treagust, D. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25, 671-688.
Eisen, Y., & Stavy, R. (1992). Material cycles in nature: A new approach to teaching photosynthesis in junior high school. The American Biology Teacher, 54(6), 339-342.
Griffiths A. K., Thomey K., Cooke B., & Normore G. (1988). Remediation student specific misconceptions relating to three science concepts. Journal of Research in Science Teaching, 25(9), 709-719.
Martin, R., Sexton, C., Wanger, K., & Gerlovich, J. (1998). Science for all children. USA: Allyn and Bacon.
Pintrich, P., & R., Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research, and Application, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Schibeci, R. A. (1983). Selecting appropriate attitudinal objectives for school science. Science Education, 67(5), 595-603.
Taşdemir, A. (2008). Matematiksel düşünme becerilerinin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarilari, problem çözmebbecerileri ve tutumlari üzerine etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Özdemir & Dindar GEFAD / GUJGEF 33(1): 95-107 (2013)
107
Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire for
assessing students’ motivation toward science learning. International Journal of Science Education, 27, 639-654.
Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com