You are here

Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Pre-service Teachers’ Social Entrepreneurship Qualifications Scale: Validity and Reliability Study

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to develop a scale which measures pre-service teachers’ social entrepreneurial characteristics. Study group of this research consists of 323 pre-service teachers who study Educational Sciences in Kocaeli University. Results of exploratory factor analyses demonstrated that this scale yielded 3 factors. For three factors, total variance explained reaches 41%. The results of CFA verifies the three-factored structure. Results provide evidence about the reliability and validity of the scores which are obtained from Entrepreneurship Characteristics of Pre-service Teachers Scale.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 323 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin üç faktörden oluştuğunu göstermiştir Üç faktörün açıkladığı toplam varyans %41 olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Sonuçlar, Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği’nden elde edilen puanların güvenilirliği ve geçerliği hakkında kanıtlar sağlamıştır.
373
391

REFERENCES

References: 

Altun, S. A. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğnin geliştirilmesi. Kalem Eğitim veİnsan Bilimleri Dergisi, 1(11), 73-90.
Austin J, Stevenson H, and Wei-Skillern J. (2006). Social and commercialent repreneur ship: same, different, or both? Entre preneur ship Theory&Practice, 30(1): 1–22.
Bayrak, C. ve Terzi, Ç. (2006). Okul yöneticilerinin girişimcilik özelliklerinin okullara yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
Büyüköztürk, Ş. (2007).Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik…
388
Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with lisrel, prelis and simlis: Basic concepts, aplications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Covin, J. G., and Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10, 75-87.
Cronbach, L. J. (1984). Essentials of psychological testing (4th ed), New York: Harper Row. Journal of Educational Measurement, 23 (2). 175-183.
Çokluk, Ö.,Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010).Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik.Ankara: Pegem Akademi.
Denizalp, H. (2007). Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girşimcilik Rehberi. Ankara: Ofset Matbaacılık.
Ercan, Y. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
Farzaneh, G., Hassan, A., Gholamreza, P., Mirsalaldin, E., Parviz, A, and Alireza, H. (2010). Relationship between creativity, grade point average, achievement motivation, age and entrepreneur ship among university students. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (10), 5372-5378.
Fiet, J. O. (2000). The pedagogical side of entrepreneur ship theory. Journal of Business Venturing, 16, 101-117.
Gorman, G., Hanlon, D., and King, W. (1997). Some research perspectives on entrepreneur ship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review. International Small Business Journal. 15(3), 56-79.
Güler, K. B. (2010). Sosyal Girişimcilik. Ankara: Elif Yayınevi
Hooper, D, Coughlan, J., and Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
Hu, L. T., and Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
Ikävalko, M., Ruskovaara, E., and Seikkula-Leino, J. (2009). Rediscovering teacher’s role in entrepreneurship education. Paper presented at the EFMD conference, Barcelona, February, 26-27.
Ivona, V. R., & Zelimir, D. (2011). University students’ enterpreneurial characteristics – Key for the future development. The Ninth International Conference: “Challenges of Europe: Growthand Competitiveness – Reversing the Trends”
Konaklı & Göğüş GEFAD / GUJGEF 33(2): 373-391 (2013)
389
Karabulut, T. (2009). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26 (1), 331-356.
Katzenstein, J., & Barbara, C. (2011). Social Entrepreneurship and a New Model for International Development in the 21st Century. Journal of Developmental Entrepreneurship. 87-102.
Mari, J., and Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business,41(1), 36–44.
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). Talim terbiye kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı girişimcilik dersi öğretim programı ve kurul kararı.http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=72 adresinden 09.04.2012 tarihinde edinilmiştir.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 16.04.2012 tarihinde edinilmiştir.
Morrison, A., and Johnston, B. (2003). Personal creativity for entrepreneurship: Teaching and learning strategies. Active Learning in Higher Education, 4 (145), 145-158.
MUGİM (2012). YÖK ile KOSGEB arasında girişimcilik protokolü imzalandı. http://mugim.maltepe.edu.tr/yok-ile-kosgeb-arasinda-girisimcilik-protoko... adresinden 07.04.2012 tarihinde edinilmiştir.
Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Yayınları.
Özdevecioğlu, M. ve Cingöz, A. (2009). Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32,(82) 81-95
Schermelleh- Engel, K., Moosbrugger, H., and Müler, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Psychological Research Online, 2 (8), 23-74.
SherryChand, V., and Amin- Choudhury, G. (2006). Teachers and socio-educational entrepreneurship: Competence as a consequence. Journal of Entrepreneurship. 15(97), 97-114.
Shahhosseini, A., Kavousy, E., Shirsavar, H. R., and Ardahaey, F. T. (2011). Appointing the level of individual entrepreneurship of Islamic Azad University students. Asian Social Science, 7 (1), 106-114.
Short, J. C., Moss, T. W., and Lumpkin, G. T. 2009. Research in social entrepreneurship: past contributions and future opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(2): 161-194.
Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik…
390
Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2001). Using multivariatestatistics (4th Ed.). Needham Heights, MA: Allyn& Bacon.
Tan, W. L., Williams, J., and Tan, T. M. (2005). Defining the ‘social’ in ‘social entrepreneurship’: Altruism and entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 353–365.
Thompson, J. L. (2002). The world of the social entrepreneur. International Journal of Public Sector Management, 15 (5), 412-431.
Yıldız, S., Taşkıran, E. ve Çiçek M. (2011, Mayıs 5-7). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: Kafkas Üniversitesi'nde bir araştırma. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, s. 48-54.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com