You are here

Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Belirlenmesi

Development of Environmental Problems Attitude Scale and Determination of Teacher Candidates’ Attitudes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to develop a valid and reliable attitude scale to determine the attitudes of teacher candidates towards environmental problems and to reveal attitudes of science teacher candidates towards environmental problems. Survey method was used in this study. In attitude scale development phase of the study, 203 teacher candidates who were seniors in Science Education Department of Gazi Education Faculty in 2009-2010 academic year in spring semester were selected as working group. The other working group of the study was conducted with 93 teacher candidates who were in the 3rd class, in Science Education Department of Gazi Education Faculty in the same year. The data were analyzed with SPSS 15 package program and descriptive statistical techniques were used in this analysis. 45-items Environmental Problems Attitude Scale which was provided validity and reliability was developed as a result of the study. Then, prepared scale was applied the science teacher candidates. Finally, attitudes of teacher candidates towards environmental problems showed differences according to scale items and attitudes towards environmental problems were middle level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmek ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın tutum ölçeği geliştirme aşamasında, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 4. sınıfa devam eden toplam 203 öğretmen adayı çalışma grubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın diğer çalışma grubunu ise yine aynı yıl Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim gören toplam 93 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiş ve bu analizde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 45 maddelik Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan ölçek fen bilgisi öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının tutumlarının ölçekte bulunan maddelere göre değişiklik gösterdiği ve tutumların orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
411
430

REFERENCES

References: 

Aktuğ, P. (2001). Kimya eğitiminde çevre, çevre koruma ve çevre kimyası sorunlar ve öneriler. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Alnıaçık, Ü. ve Koç, F. (2009, 14-16 Kasım). Yeni çevresel paradigma ölçeği ile üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO, Balıkesir.
Altın, M., Bacanlı, H. ve Yıldız, K. (2002, 16-18 Eylül). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
Güven GEFAD / GUJGEF 33(2): 411-430 (2013)
425
Berberoğlu, G., and Tosunoğlu, C. (1995). Exploratory and confirmatory factor analyses of an environmental attitude scale (EAS) for Turkish university students. Journal of Environmental Education, 26(3), 40-44.
Bonnett, M., and Williams, J. (1998). Environmental education and primary children's attitudes to wards nature and the environment. Cambridge Journal of Education, 28(2), 159-174.
Bradley, J. C., Waliczek, T. M., and Zajicek, J. M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. Journal of Environmental Education, 30(3), 17-21.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Cohen, L., Manion, L., and Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6thedition). London: Routledge Falmer.
Erol, G. H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışlarınaraştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 92-100.
Erten, S. (2006, 7-9 Eylül). Nasıl bir çevre eğitimi ve çevre dostu davranışlar kazandırmaya yönelik örnek uygulamalar. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Geray, C. (1998). Yerel yönetimler ve çevre. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(3), 57-65.
Görümlü, T. (2003). Liselerde çevreye karşı duyarlılığın oluşturulmasında çevre eğitiminin önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31-36.
Kavruk, S. (2002). Türkiye'de çevre duyarlılığının arttırılmasında çevre eğitiminin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
Köğce, D., Ünal, S. ve Şahin, B. (2009). Matematik öğretmen adaylarının sosyo-ekonomik durumlarının çevre hakkındaki düşünce ve tutumlarının üzerine etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 6(3), 19-37.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum…
426
Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., and Masia, B. B. (1973). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals. Handbook II: affective domain. New York: David McKayCo. Inc.
Kuhlemeier, H., Van den Bergh, H., and Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes and behavior in dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14.
Kurgun E., Aydın N. ve Tarkay N. (2003). Çevre el kitabı. Ankara: Aydoğdu Ofset.
Lomigo, J. (2002). A study of the reported longterm attitudinal and behavioral effects of an eight-grade environmental education Project and the development of an innovation configuration to promote environmental education. Unpublished Ph.DThesis. Andrews University.
Makki, M. H., Khalick, F. A. E., and Boujaoude, S. (2003). Lebanese secondary school students' environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 9(1), 21-33.
MEB, (2005). Fen ve teknoloji programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. ve Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,4(6), 330-344.
Palmer, J. A. (1998). Environmental education in the 21stcentury: theory, practice, progress, and promise. New York: Routledge.
Pooley, J. A., and O’Connor, M. (2000). Environmental education and attitudes. Environment and Behavior, 32(5), 711-724.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. (2. basım). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Uljas, J. (2001). Social identity influences on environmental attitudes and behaviors. TRAMES: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 5(3), 255-269.
Uzun N. ve Sağlam N. (2005, 28-30 Eylül). Ortaöğretim kurumlarında çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitim programları hakkındaki görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
Uzun N. ve Sağlam N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
Yavuz, S. (2006). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, O., Boone, W., and Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students to wards environmental issues. International Journal of Science Education, 26(12), 1527-1546.
Güven GEFAD / GUJGEF 33(2): 411-430 (2013)
427
Yurt, Ö., Cevher Kalburan, N., and Kandır, A. (2010). Investigation of the environmental attitudes of the early childhood teacher candidates. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 2(2), 4977-4984.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com