You are here

Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı

Somatic Cell Count and Raw Milk Composition in Water Buffaloes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Water buffaloes usually grown in extensive conditions are an important animal for organic animal production. Nowadays, the demand for organic animal products is increasing day by day. The limited researches on raw milk component and/or somatic cell count of water buffaloes raised in Turkey are understood from the limited references. It needs to largely investigate the assessment of standards somatic cell count depend on obtain the general information about cases of mastitis in buffaloes, improve on the current situation, preparation for possible future progress and development of appropriate threshold values for the conditions in Turkey with determining the various milk component and somatic cell count of dairy buffaloes. In this review, the determination of the current situation in terms of composition and SCC content of raw buffalo milk was aimed.
Abstract (Original Language): 
Genellikle ekstansif koşullarda yetiştirilen manda organik hayvansal üretim için önemli bir hayvan türüdür. Günümüzde organik hayvansal ürünlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de mandalarda süt kompozisyonu ve/veya somatik hücre sayısının (SHS) belirlendiği sınırlı sayıda araştırmanın olduğu, literatür bilgilerinden anlaşılmaktadır. Sağmal mandalarda muhtelif süt kompozisyonu ile somatik hücre sayının tespit edilmesinin yanında, mandalarda mastitis olgusu hakkında genel bir veri elde edilmesi, mevcut durumun iyileştirilebilmesi, gelecekte olası gelişmelere hazırlanılması ve Türkiye koşullarına uygun eşik değerlerinin geliştirilmesi için standart somatik hücre sayısının belirlenmesi yönünde katkı sağlayacak kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemede çiğ manda sütünün kompozisyonu ve SHS içeriği bakımından mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akman, N., Tuncel, E., Tüzemen, N., Kumlu, S., Özder, M., Ulutaş, Z., 2010. Türkiye Sığırcılık işletmelerinin Yapısı ve geleceğin Sığırcılık işletmeleri, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/dd993b2fef3fdff_ek.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2012).
Anonim, 2000. Türk Gıda Kodeksi, çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği (Tebliğ no 2000/6). Resmi Gazete, 14.2.2000, Sayı 23964.
Anonim, 2011. Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri. "http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul"hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim tarihi: 12/01/2011).
Anonymous, 2011. Buffalo Milk from Britain. http://www.buffalomilk.co.uk/
id20.htm (Erişim tarihi: 11/01/2011).
Anonim, 2012. Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri (TUİK). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.doid=1979PreistatistikTablo.do..., 141 ve 487 (Erişim tarihi:05.12.2010).
Barbosa, S.B.P., Batista, A.M.V., Santoro, K.R., Jatobá, R.B., Silva, M.J. de A., 2010. Polynomial function stod escribe the temporal behavior of constituents of buffalo milk, in northeast of Brazil. Proceedings 9th World Buffalo Congress, Buenos Aires, April, pp:579-581.
Barth, K., 2001. Evaluation of somatic cell count under automatic milking conditions. Physiological and Technical Aspects of Machine Milking. ICAR Technical Series No:7, p. 165-169, 26-27 June, Nitra, Slovak republic.
Cerón-Muñoz, M., Tonhati, H., Duarte, J., Muñoz-Berrocal, M., Jurado-Gámez, H., 2002. Factors affecting somatic cell counts and the irrelations with milk and milk constituent yield in buffaloes. J Dairy Sci, 85, 2885-2889.
Damé, M.C.F., Lima, C.T.S. de1, Marcondes, C.R, Ribeiro, M.E.R., Garnero, A.D.V. 2010. Preliminary study on buffalo (Bubalus bubalis) milk production in Southern Brazil. Proceedings 9th World Buffalo Congress. Buenos Aires, April, pp: 582-584.
De, K., Mukherjee, J., Prasad, S., Dang, A.K., 2010. Effect of different physiological stages and managemental practices on milk somatic cell counts of Murrah Buffaloes, Proceedings 9th World Buffalo Congress, April, Buenos Aires.
Dhakal, I.P., Kapur, M.P., Anshu, S., 1992. Significance of differential somatic cell counts in milk for the diagnosis of subclinical mastitis in buffaloes using for milk and strippings milk. Indian Journal of Animal Health, 31, 39-42.
Fernandes, S.A. de, Mattos, W.R.S., Matarazzo, S.M, Gama, M.A.S., Malhado, C.H.M., Ferrão, S.P.B., Etchegaray, M.A.L., Lima, C.G. De, 2010. Effect of somatic cell count on Murrah buffaloes milk. Proceedings 9th World Buffalo Congress. Buenos Aires, April, pp:552-553.
Göncü, S., Özkütük, K., 2002. Adana entansif süt sığırcılığı işletmelerinde yetiştirilen saf ve melez siyah alaca inek sütlerinde somatik hücre sayısına etki eden faktörler ve mastitis ile ilişkisi. Hayvansal Üretim, 43(2), 44-53.
Hamann, J., Lind, O., Bansal, B.K., 2010. Determination of on farm direct cell count and biochemical composition of milk in buffaloes. Proceedings 9th World Buffalo Congress. Buenos Aires, April, pp:552-553.
Harding, F., 1995. Milk quality. Blackie Academic and Professional. An imprint of Chapman and hall, Great Britain, First Edition, ISBN-0 7514 0354 7, 165.
Harmon, R.J., 1994. Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. J. Dairy Sci., 77, 2103-2112.
Kök, S., 1996. Marmara ve Karadeniz bölgesinin çeşitli illerindeki Manda popülasyonlarının kimi morfolojik ve genetik özellikleri üzerine bir araştırma, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi).
Manlongat, N., Yang, T.J., Hinckley, L.S., Bendel, R.B., Krider, H.M., 1998. Physiologic chemo attract and induced migration of polymorpho nuclear leukocytes in milk. Abstract-Medline, May, 375-381.
Miller, G.Y., Barlet, P.C., Lance, S.E., Anderson, J., Heider, L.E., 1993. Cost of clinical masititis and mastitis prevention in dairy herds. J. Am. Vet. Med. Assoc., 202, 1230-1236.
Moroni, P., SgoifoRossi, C., Pisoni, G., Bronzo, V., Castiglioni, B., Boettcher, P.J., 2006. Relationship between somatic cell count and intra mammary infection in buffaloes.
47
Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı (A. ŞAHİN, A. YILDIRIM)
Journal of Dairy Science, 89, 998-1003.
Özenç, E., Vural, M.R., Şeker, E., Uçar, M., 2008. An evaluation of subclinical mastitis during lactation in Anatolian Buffaloes. Turk. J. Vet. Anim. Sci, 32(5), 359-368
Randolph, H., Erwinand, R.E., Richter, R.L., 1971. Influence of mastitis on properties of milk VII-Distribution of milk proteins. J. Dairy Sci, 57(I),15-18.
Rişvanlı, A., Kalkan, C., 2002. Sütçü İneklerde yaş ve ırkın subklinik mastitisli memelerin sütlerindeki somatik hücre sayıları ile mikrobiyolojik izolasyon oranlarına etkisi. YYÜ. Vet. Fak. Derg, 13(1-2), 84-87.
Sharif, A., Ahmad, T., Bilal, M.Q., Yousaf, A., Muhammed, G., 2007. Effect of severity of sub-clinical mastitis on somatic cell count and lactose contents of Buffalo milk. Pakistan Vet. J., 27(3), 142-144.
Sharif, A., Muhammad, G., 2008. Somatic cell count as an indicator of under health status under modern dairy production: A Review. Pakistan Vet. J., 28(4), 194-200.
Sharif, A., Ahmad, T., Umer, M., Bilal, M.Q., Muhammad, G., Sharif, M.A., 2009a. Quarter based determination of milk lactose contents and milk somatic cell count from dairy buffaloes under field conditions in Pakistan. Pakistan J. Zool. Suppl. Ser., 9, 313-321.
Sharif, A., Muhammad, G., 2009b. Mastitis control in dairy animals, Pakistan Vet. J., 29(3), 145-148.
Sharma, N., Singh, N.K., Bhadwal, M.S., 2011. Relationship of somatic cell count and mastitis: an overview. Asian-Aust. J. Anim. Sci, 24(3), 429-438.
Silva, T.D., Silva, K.F.S.T., 1994. Total and differential cell counts in buffalo milk Buffalo J., 2, 133-137.
Singh, M., Ludri, R. S., 2001. Somatic cell count in Murrah buffaloes (Bubalus bubalis) during different stages of lactation, parity and season. J. Anim. Sci, 14, 189-192.
Soysal, M.İ., 2009. Manda ve ürünleri üretimi.
Tekirdağ, ISBN:9944-5405-1-X.245s.
Stetça, G., Vasile, C., Anamaria, P.O.P., 2010. Researches on the somatic cells in Buffalo cow milk and their significance. Bulletin UASVM Agriculture, 67(2), 425-428.
Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z., 2012. Tokat ili halk elinde yetiştirilen mandaların çiğ süt kompozisyonu ve somatik hücre sayısı. Gaziosmanpaşa Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu, Proje No:2011/13.
Şekerden, Ö., Erdem H., Kankurdan, B., Özlü, B., 1999. Anadolu mandalarında süt kompozisyonunu etkileyen faktörler ve süt kompozisyonunun laktasyon dönemlerine göre değişimi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23, 505-509.
Şekerden, Ö., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği), Temizyürek Ofset Matbaacılık Antakya, Hatay.
Şekerden, Ö., 2011. Anadolu ve Anadolu x İtalyan Melezi F1 mandalarda somatik hücre sayısını (SHS) etkileyen faktörler ve bunların süt ve süt bileşen verimleriyle ilişkisi. Hayvansal Üretim Derg, 52(1), 9-16.
Şekerden, Ö., Avşar, Y.K., 2008. Anadolu mandalarında süt kompozisyonu, rennet pıhtılaşma süresi, üre muhtevası ve bunları etkileyen çevre faktörleri. Hayvansal Üretim, 49(2), 7-14.
Tripaldi, C., Palocci, G., Miarelli, M., Catta, M., Orlandini, S., Amatiste, S., Bernardini, R.D, 2010. Effects of mastitis on buffalo milk quality. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 21, 4445.
Ullah S., Ahmad, T., Bilal, M.Q., Rehman, Z., Muhammad, G., Rehman, S.U., 2005. The effect of severity of mastitis on protein and fat contents of buffalo milk. Pakistan Vet. J., 25, 1-4.
Urech, E., Puhan, Z., Schallibaum, M., 1999. Changes in milk protein fraction as affected by subclinical mastitis. J. Dairy Sci, 82, 2402-2411.
48

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com