You are here

Aile İşletmelerinin Yaşam Serüveninde Duygusal Sahipliğin Rolü

Journal Name:

Publication Year:

REFERENCES

References: 

AKINGÜÇ, Fahamettin, (2008), Aile İşletmelerinde Süreklilik,Aile İşletmeleri Kongresi,İstanbul Kültür Üniversitei,s.xvi
AYSAN, Mustafa, (2009),
www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=113985, Erişim tarihi:
10.03.2009
BJÖRNBERG, Asa ve NİCHOSON, Nigel, (2008), Emitional Qwnership: The Critical Parhway Between the Next Generation and Family Business, London Business School, P.1-48
JORDAN, Peter VE TROTH, Ashlea,(204),Managing Emotions During Team Problem Solving: Emotional Intelignce and Conflict Resolution,Human Performance, 17, p:195-218
KOÇEL, Tamer, (2005), İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Arıkan Yayın Basım, s.664
YELKİKALAN Nazan, (2006),Aile Şirketlerinde Çatışma ve Bir Çözüm Önerisi:Stratejik Planlama,Kocaeli Üniv. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi,2.s.195-209

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com