You are here

Bilgi Toplumu Açısından Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarının Örgütlenme Problemleri ve Çözüm Önerileri

ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF VOCATIONAL EDUCATION SCHOOLS IN TURKEY AND PROPOSALS FOR SOLUTION TO THEM WITH THE ASPECT OF INFORMATION SOCIETY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this article is, by conducting area research, to put forward the organizational problems of vocational education system and together with its solutions. For this research an opinion pool conducted with 258 persons, consisted of lecturers and administrational personnel, at 13 vocational education schools at the Kocaeli University and at 5 vocational education schools at the Hacettepe University. In this research; vocational education school's administrational personnel's qualifications, value and support given to personnel, capability of technological infrastructure, training needs of lecturers and personnel, financial capability and effort of creating resources, vocational education school's capability of responding needs of industry, teachers' and students' active participation to administrative issues are analyzed. To solve current problems, it is emphasized that Higher Education Council, lecturers and administrational personnel of universities and higher schools, local administration, industry chambers and industry should act accordingly. In the article; evaluations of correcting of vocational education schools' organizational problems, which needed for training employees to information societies, conclusions and suggestions are mentioned.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı; Meslek Yüksekokullarında yapılan alan araştırması ile Meslek Yüksekokullarının örgütsel problemlerini çözüm önerileri ile birlikte ortaya koymaktır. Araştırma maksadı ile Kocaeli Üniversitesi'nde 13 Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi'nde 5 Meslek Yüksekokulunda toplam 258 kişiden oluşan öğretim elemanı, idari ve destek personele anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada; Meslek yüksekokulunda görevli yönetim kademesinin yönetsel becerileri, personele verilen destek ve önem, teknolojik altyapının yeterliliği, öğretim elemanı ve idari personelin eğitim ihtiyacı, finansman yeterliliği ve kaynak oluşturma çabası, Meslek Yüksekokullarının sektör beklentilerini karşılamak için yeterli olup olmadığı, öğretim elemanı ve öğrencilerin etkin bir şekilde yönetime katılıp katılmadığı gibi konularda mevcut durum analizi yapılmıştır. Problemlerin çözümünde ise Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversite, Meslek Yüksekokulu yöneticileri, öğretim elemanı ve idari personel, yerel yönetimler, sanayi odaları ve sanayi kuruluşlarının birlikte hareket etmelerinin sonuç almadaki önemi üzerinde durulmuştur. Bu değerlendirmelerin ışığında bilgi toplumu organizasyonlarına ara eleman ihtiyacını yetiştirmesi gereken Meslek Yüksekokullarının, organizasyonel problemlerinin giderilmesi hakkında değerlendirmelere, elde edilen sonuçlara ve gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aktan, Coşkun Can (1997), Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul,
MESS Yayınları.
Balcı, Ali (2006). "Yeni paradigmalar Işığında Türkiye Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi ve Yönetimi", Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı.
Balay, Refik (2004), "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim", AÜ Eğitim Bilimleri Dergisi, Ankara.
Balcı,Sebahattin (2006). "Meslek Teknik Eğitimin Önemi ve Gelecek İçin Öneriler", Muğla: Il.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sonuç Raporu14-15 Nisan 2006, Muğla Üniversitesi Basımevi
Bass, Bernard(2005)."Bilgi Çağı Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Yönetici Ve Lidere Karşılaştırmalı Bir Bakış" Üçüncü Uluslararası Sempozyum Bildirileri (İstanbul, 12-13 Mayıs 2005) "Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları" Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları.
Bauman, Zygmunt (2005)."Bireyselleşmiş Toplum"Çev.Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları,1.b,İstanbul.
Berkeley, Istvan S. N. (2009). "What is Connectionism"
http://www.ucs.louisiana.edu/~isb9112/dept/phil341/wisconn.html
(28.07.2009).
Bıyıkoğlu, Kemal (2009), Üniversite Özerkliği Modelleri ,Amerikan Modeli
http://www.egitim.aku.edu.tr/boglu1.htm (28.07.2009). Bozkurt,Veysel (2007)."Bilgi Toplumu"nun Getirdikleri ve Türkiye", www. isgucdergi.org/index.
php?arc=arc_view.php&ex=141&inc=arc&cilt=3&sayi=1&year=20
01 ( 06.05.2007)
Celep, Cevat ve Çetin Buket (2003). "Bilgi Yönetimi" Ankara :Anı Yayıncılık.
Çengel, Yunus A.(2006). "AB Sürecinde Eğitimin Modern Dünya Standartlarına Çıkarılması", Ankara: Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı.
Doğan, İsmail (2000). Sosyoloji; Kavramlar ve Sorunlar, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
Dursun, Davut (2006). "Küresel Çağda Eğitim Üzerine Bazı Notlar", Ankara: Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı.
Engin Yıldırım, Mehmet Duman, Bilgi-İktidar-Toplum Bağlamında Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği, Kocaeli: Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi 17-18 Mayıs 2003,Beta Basım Yayım.
Headrick D. R. (2002). "Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi
Teknolojileri", Çev. Zülal Kılıç, İstanbul, Kitap Yayın Evi. İstanbul Ticaret Odası, (2006). İş Dünyasının Mesleki Eğitime
Bakışı,İstanbul:2006/41.
Mikhael Sam (2007). "Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslar arası Uygulamalar I.Oturum", Ankara: Meteksan Basım, Uluslar Arası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı,15-16 Ocak 2007.
Plank, Manfred (2007). "Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslararası Uygulamalar II.Oturum", Ankara: Meteksan Basım, Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı,15-16 Ocak
Ekin, Nusret (1997). "Küresel bilgi çağında Eğitim- Verimlilik İstihdam",İstanbul Ticaret Odası yayınları, İstanbul
Rolla, Reinhard(2007). "Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslararası Uygulamalar II.Oturum", Ankara: Meteksan Basım, Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı,15-16 Ocak 2007.
Rolf, Jensen (200). "Kalp Fırtınası", Çev.Yurdakul Gündoğdu, İstanbul: Kalder yay.No:37.
Saatçioğlu, Ömür ve Ömür Özmen (2006). "Bilgi Okuryazarlığı Üniversite
Eğitiminde Yeni Bir Boyut", Kocaeli: I.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve
Yönetim Kongresi,10-11 Mayıs 2006 Bildiriler Kitabı. Tekin, Mahmut ve Ercan Çiçek (2002). "Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve
Bilgi Ekonomisi", Kocaeli Mayıs 2002: I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. Tekin, Mahut, Hasan Kürşat Güleş ve Adem Öğüt(2003), "Teknoloji
Yönetimi, Ankara, II.b, Nobel Yayın Dağıtım. Reid, Victor (2007). "Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslar arası Uygulamalar
I.Oturum", Ankara: Meteksan Basım, Uluslar Arası Mesleki ve
Teknik Eğitim Konferansı,15-16 Ocak 2007. Uşun, Salih (2006). "Uzaktan Eğitim", Nobel Yayın Dağıtım,1.b, Ankara. Velde,Christine ve Tom Cooper (2000), "Student's Perspectives of
Workplace Learning and Training", Education&Training, MCB Uni.
Press, Vol:42, No:2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com