You are here

Eczacıların sosyal sorumluluk algıları üzerine bir araştırma

An investigation on perceptions of the pharmacists regarding social responsibilit

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to evaluate the perception and attitudes of pharmacists, a group of profession, which is accepted to have a high level of social responsibility about social responsibility. The study was performed on 144 pharmacists who came to Samsun Field Medicine School and Training Center Commandership for the basic course of reserve officership in December 2008. Survey method was used to measure the social responsibility perceptions of the pharmacists. Of the 144 questionnaires distributed, 142 (98.6%) turned back. The most accepted (93.7%) expression by the pharmacists through 14 positive items in the social responsibility scale was “Every institution can fulfill social responsibility by its means”, while the least accepted (26.1%) expression by them through the same items was “Population would demand environment friendly products at the cost of paying more expenses and remising comfort”. The most accepted (41.5%) expression by the pharmacists through 14 negative items in the social responsibility scale was “The moral values of population do not execute any obligation for managements whose priorities are profit”, whereas the least accepted (2.1%) expression by them through these negative items was ”Managements should fulfill social responsibility only for their benefits”. Pharmacy is an occupation which holds a high sense of social responsibility. It is suggested that the findings of this study reveal significant implications in understanding the social responsibilities of pharmacists who are important service providers in health sector.
Abstract (Original Language): 
ÖZET Bu araştırmada, sosyal sorumluluğu yüksek bir meslek grubu olarak kabul edilen eczacıların sosyal sorumluluk konusundaki algı ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Aralık 2008 tarihinde Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkez Komutanlığına yedek subay temel eğitimi için gelen 144 eczacı üzerinde yapılmıştır. Eczacıların sosyal sorumluluk algılarını ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Dağıtılan 144 anketten 142’si geri dönmüştür (%98.6). Eczacılar sosyal sorumluluk ölçeğindeki 14 olumlu madde arasında en fazla %93.7 ile “Her işletme kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir” ifadesine katılırken, en az %26.1 ile “Toplum, rahatından biraz fedakarlık etme ve yüksek fiyat ödeme pahasına da olsa, çevre dostu ürünlere daha çok rağbet gösterir” ifadesine katılmışlardır. Eczacılar sosyal sorumluluk ölçeğindeki olumsuz 14 ifade arasında en çok %41.5 ile “Toplumun ahlaki değerleri, temel amacı kar etmek olan işletmeler için bir bağlayıcılık ifade etmez” ifadesine katılırken, en az %2.1 ile “İşletmeler sosyal sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidirler” ifadesine katılmışlardır. Çalışma bulgularının sağlık sektörü içinde önemli hizmet sunuculardan olan eczacıların sosyal sorumluluklarının anlaşılmasında önemli ipuçları sağlayacağı söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. TDK Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.
tr/TDKSOZLUK/SOZBUl,.ASP? kelime=sosyal (Erişim
tarihi: 19.07.2009).
2. Çora İ. İşletmelerde sosyal sorumlulukların yönetimi ve
doğu Karadeniz bölgesi çay işletmeleri yöneticilerinin
sosyal sorumluluk anlayışları üzerine bir araştırma.
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996; 12.
3. Yönet E. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında son
dönemeç: stratejik sorumluluk. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi 2005; 8: 239-264.
4. Wokutch RE. Corporate social responsibility Japanese
style. Academy of Management Executive 1990; 4:
56-74.
5. Davis K, Blomstrom RL. Environment and responsibility.
Business and Society. New York: Mc Graw Hill Book Co,
1975: 5-23.
6. Emhan A. Başarılı işletmelerin sosyal sorumluluk
kavramına bakış açısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2007; 22: 247-258.
7. Becerikli SY. Stratejik yönetim planlaması: 2000’li
yıllarda işletmeler için yeni bir açılım. Amme İdaresi
Dergisi 2000; 39: 97-108.
8. Özgen H, Öztürk A, Yalçın A. Temel işletmecilik bilgisi.
Adana: Nobel Kitabevi, 2001: 50-73.
9. Korkmaz S. Çalışanların işletmelerin sosyal
sorumluluklarına ilişkin algılayışlarının
değerlendirilmesi ve bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yüksek
Lisans Tezi, 2006.
10. Spear R. Social audit and the social economy: approaches
and issues, CRU, Open University, Milton Keynes, U.K.
http://ny.airnet.neip/ccij/spearze.htm. (Erişim tarihi:
16 Haziran 2009).
11. Howard RB. Buyer Behavior in Marketing Strategy. 2nd
ed. Prentice Hall Inc. New Jersey: Englewood Cliffs,
1994: 22-45.
12. Carroll AB. Corporate social responsibility. Business &
Society 1999; 38: 268-295.
13. Otlu F. Sosyal sorumluluk kavramı, işletme yönetiminin
ve muhasebesinin sosyal sorumluluğu. Atatürk
Üniversitesi İİBF Dergisi 2002; 16: 1-2.
14. Amaeshi KM, Bongo A. Reconstructing the corporate
social responsibility construct in Utlish. Published
Online: Business Ethics: A European Review 2007:
3-18.
15. Küçük ve orta boy işletmeler için kurumsal sosyal
sorumluluğa giriş. Avrupa Komisyonu Çalışma Genel
Koordinatörlüğü Yayını. 2008: 1-35.
16. Torlak Ö. Pazarlama Ahlakı. 1nci baskı. İstanbul: Beta
Yayıncılık, 2001: 42-54.
17. Atlığ NS. İş etiği, sosyal sorumluluk ve ilaç sektöründen
uygulamalar. Yıldız Teknik Üniversitesi SBE İşletme
Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Programında Hazırlanan
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2006.
18. Steiner ID. Group Process and Productivity. New York:
Academic Press, 1972: 92-108.
19. Robin DP, Reidenbach RF. Social responsibility, ethics,
and marketing strategy: closing the gap between
concept and application. J Mark 1987; 51: 44-58.
20. Erol E. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul:
Beta Basım Yayım, 2000: 139-147.
21. Özdemir HÖ. Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk
algılamalarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve
iş tatminine etkisi: OPET çalışanlarına yönelik uygulama.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim
Bilimleri Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı,
Doktora Tezi. 2007: 21-30.
22. w w w . t e b . o r g . t r / i m a g e s / u p l d 2 / h a b e r l e r /
64p20081118175345ek.doc (Erişim tarihi: 16.12.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com