You are here

Askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

A study on the military physicians’ perceptions on organizational commitment

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizational commitment refers to a psychological connection between the employee and the organization defined as identification with involment in, and loyalty to the organization. In this study, Organizational Commitment Questionnaire, which had been developed by Meyer and Allen was used to measure the military physicians’ organizational commitment. A total of 900 physicians who were working in 39 military hospitals of Turkish Health Commandership from different regions of Turkey have formed the study environment. Quantitative research and survey method was basically used in the study. In the study 91.8% of the participants were male, 88.0% were married, 39.0% were between 36 to 40 years of age, 91.0% were specialist, 92.0% did not have a managing job, and the least agreed (11.2%) suggestion was “one of the major reasons I continue to work in this organization is that leaving would require considerable personal sacrifice; another organization may not match the overall benefits I have here”, and the most agreed (60.0%) suggestion was “I really feel as if this organization’s problems were my own”. There were significant relationships between military physicians’ organizational commitment and gender, the status of specialties, duty and age, while there was no significant relationship between organizational commitment and marital status.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel bağlılık çalışan ve organizasyon arasındaki psikolojik bağı ve organizasyon ile tanınma, onun içinde olma ve organizasyona sadakati gösterir. Bu çalışmada, askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek için Meyer ve Allen tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği (“Organizational Commitment Questionnaire”) kullanılmıştır. TSK Sağlık Komutanlığına bağlı ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan 39 asker hastanesinde görevli toplam 900 tabip çalışma evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, temelde nicel verilere dayalı araştırma ve ölçme yöntemi (anket) benimsenmiştir. Araştırma kapsamındaki tabiplerin %91.8’inin erkek, %88’inin evli, %39’unun 36-40 yaş grubunda, %91’inin uzman tabip olduğu, %92’sinin yönetici görevi olmadığı, “Bu kurumda çalışmayı sürdürmemin başlıca nedenlerinden biri, başka bir kurumun burada sahip olduğum genel faydaları karşılayamayabilmesidir” ifadesine en az katıldıkları (%11.2), katılımcılar arasında en olumlu şekilde değerlendirilen (%60) ifadenin ise “kurumun problemlerini benimseme” olduğu belirlenmiştir. Askeri tabiplerin cinsiyetleri, uzmanlık durumları, görevleri ve yaşları ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı, medeni durumları ile anlamsız ilişki bulunmuştur.
82-90

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. Tellefsen T, Thomas GP. the antecedents and consequences of organizational and personal commitment
in business service relationship. Industrial Marketing
Management 2005; 34: 23-34.
2. Wayne JH, Randel AE, Stevens J. The role of identity and
work-family support in work-family enrichment and
its work-related consequences. Journal of Vocational
Behavior 2006; 69: 449-459.
3. Kim WG, Leong JK, Lee YK. Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment and
intention of leaving in a casual dining chain restaurant.
Hospitality Management 2005; 24: 171-193.
4. Riketta M. Organizational identification: a metaanalysis. Journal of Vocational Behavior 2005; 66:
490-510.
5. Wasti A. Commitment profiles: combinations of organizational commitment forms and job outcomes.
Journal of Vocational Behavior 2005; 67: 290-308.
6. Kondratuk TB, Hausdorf PA, Korabik K, Rosin HM.
Linking career mobility with corporate loyalty: how
does job change relate to organizational commitment.
Journal of Vocational Behavior 2004; 65: 332-349.
7. Dawley DD, Stephens RD, Stephens DB. Dimensionality
of organizational commitment in volunter workers:
chamber of commerce board members and role fulfillment. Journal of Vocational Behavior 2005; 67:
511-525.
8. Powell DM, Meyer JP. Side-bet theory and the threecomponent model of organizational commitment.
Journal of Vocational Behavior 2004; 65: 157-177.
9. Ng TWN, Butts MM, Vanderberg RJ, Dejoy DM, Wilson
MG. Effects of management communication, oppurtunity for learning and work schedule flexibility on
organizational commitment. Journal of Vocational
Behavior 2006; 68: 474-489.
10. Iun J, Huang X. How to motivate your older employees
to excel? the impact of commitment on older employees’ performance in the hospitality industry. Hospitality
Management 2007; 26: 793-806.
11. Buckho AA, Weinzimmer LG, Sergeyev AV. Effects of
cultural context on the antecedents, correlates and
consequences of organizational commitment: a study
of Russian workers. Journal of Business Research 1998;
43: 109-116.
12. Meyer JP, Allen NJ. A Three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resources
Management Review 1991; 1: 61-89.
13. Hoxley M. Measuring UK construction professional service quality: What, how, when and who. International
Journal of Quality & Reliability Management 2000; 17:
511-526.
14. Al-otaibi AG. Antecedents of organizational citizenship
behavior: a study of public personel in Kuwait. Public
Personel Management 2001; 30: 363-377.
15. Özcan EB. Örgütsel bağlılık ve iş değerleri arasındaki
ilişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008; 1-104.
16. Angle HL, Perry J. An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness.
Administrative Science Quarterly 1981; 26: 1-14.90 • Haziran 2010 • Gülhane Tıp Derg Cihangiroğlu
17. Özkaya MO, Kocakoç İD, Karaa E. Yöneticilerin örgütsel
bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması. Celal Bayar
Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 2006; 13:
77-96.
18. Yalçın A, İplik FN. Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki
ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Enstitü Dergisi 2005; 14: 395-412.
19. Suliman A, Iles P. Is continuance beneficial to organizations? Commitment-performance relationship: a
new look. Journal of Managerial Psychology 2000; 15:
407-422.
20. Örs M, Acuner AM, Sarp N, Önder ÖR. Antalya
Tıp Fakültesi Hastanesinde, Antalya SSK Kurumu
Hastanesinde ve Antalya Devlet Hastanesinde çalışan
hekimler ile hemşirelerin örgütlerine bağlılıklarına iliş-
kin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası 2003; 56: 217-224.
21. Demir C, Şahin B, Teke K, Uçar M, Kurşun O.
Organizational commitment of military physicians. Mil
Med 2009; 174: 929-935.
22. Benkhoff B. Disentangling organizational commitment. Personel Review 1997; 26: 114-131.
23. Durna U, Eren V. Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel
bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi 2005; 6: 210-219.
24. Cohen A. Age and tenure in relation to organizational
commitment: a meta-analysis. Basic and Applied Social
Psychology 1993; 14: 143-159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com