You are here

Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi

Investigation of the moral sensibility of intensive care nurse

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
n order for the intensive care nurses to recognize the ethical problems and to take proper decisions towards the solution of these problems, their moral sensibility, which is defined as the capability of distinguishing an ethical problem should be developed. In this study, it was aimed to investigate the moral sensibilities of intensive care nurses. Ninety out of 102 nurses who were working in the intensive care units of a teaching hospital in Ankara and accepted to be enrolled in the study constituted the study group in this definitive and sectional study. Data collection form is composed of 15 questions consisting of sociodemographic characteristics and study conditions. Moral sensibility of intensive care nurses in the study was in the moderate degree. The total moral sensibility score was not related with age, marital status, educational status, time exercised in intensive care, time exercised in profession, and taking any ethical courses before or after graduation, whereas age and time exercised in profession were closely related with some sub-dimensions of moral sensibility. In order to increase the level of moral sensibility of intensive care nurses and thus to recognize and solve ethical problems, it is suggested to plan postgraduate and continuous education programs. Furthermore it is necessary to conduct larger scale studies to determine different variables affecting the moral sensibility of intensive care nurses.
Abstract (Original Language): 
Yoğun bakım hemşirelerinin, etik problemleri tanıması ve çözümlenebilmesi konusunda doğru kararları alabilmesi için, etik sorunu ayırt edebilme yeteneği olarak tanımlan etik duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Ankara’da bir eğitim hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerden (n=102), araştırmaya katılmayı kabul eden 90 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama formu sosyodemografik özellikleri ve çalışma koşullarını içeren 15 sorudan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Toplam etik duyarlılık puanının yaş, medeni durum, öğrenim durumu, yoğun bakımda çalışma süresi, meslekte çalışma süresi, mezuniyet öncesi ve sonrası etik konusunda eğitim alma durumları ile ilişkili olmadığı, ancak yaş ve meslekte çalışma süresinin, etik duyarlılığın bazı alt boyutları ile ilişkili oldu- ğu belirlenmiştir. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması ve dolayısıyla etik sorunları tanıma ve çözümünün sağlanabilmesi için, mezuniyet sonrası ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarını etkileyen farklı değiş- kenleri belirlemek amacıyla, daha geniş gruplarda çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Kaynaklar
1. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
13.03.2007 tarihli ve 17086 (2007/73) Sayılı Genelge
Eki. Yoğun bakım üniteleri standartları, www.saglik.
gov. t r /THGM/dosyagos t e r .aspx?DIL=1&BELGEANA
H=20483&DOSYAISIM=yogunbakim_standarlari.doc
(Erişim Tarihi: 30.05.2009).
2. Akdeniz S, Ünlü H. Yoğun bakım hemşireliği. Yoğun
Bakım Dergisi 2004; 4: 179-185.
3. Eşer İ, Khorshid L, Demir Y. Yoğun bakım hemşirelerinde
eleştirel düşünme eğilimi ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2007; 11: 13-22.
4. Erkekol FÖ, Numanoğlu N, Gürkan ÖU, Kaya A. Yoğun
bakım ünitelerine ilişkin etik konular. Toraks Dergisi
2002; 3: 307-316.
5. Büyükkoçak Ü, Çakırca M. Anestezi ve yoğun bakım
ile ilgili etik konular. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim
2007; 5: 19-30.
6. Pekcan HS. Yalova ili ve çevresinde görev yapan
hekimlerin ve hemşirelerin etik duyarlılıkları. Marmara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2007.
7. Tosun H. Sağlık uygulamalarında deneyimlenen etik
ikilemlere karşı hekim ve hemşirelerin duyarlılıklarının
belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005.
8. Savaşkan F. KKTC’deki yataklı tedavi kurumlarında
çalışan hemşire ve hekimlerin hasta haklarına
duyarlılığının belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, 2006.
9. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik,
Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari
Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik.
2 Şubat 2008 Resmi Gazetesi Sayı: 26775 http://www.
r e s m i - g a z e t e . o r g / s a y i / 6 7 6 / d o k t o r l u k - h e m s i r e l i k -
ebelik-dis-hekimligi-veterinerlik-eczacilik-ve-mimarlike g i t im- p r o g r aml a r i n i n - a s g a r i - e g i t im- k o s u l l a r i n i n -
belirlenmesine-dair-yonetmelik.html (Erişim Tarihi:
23.06.2009).
10. Fry S. ICN, Internetional Council of Nurses, Hemşirelik
uygulamalarında etik. Bağ B (Çeviri editörü). Erzurum:
Bakanlar Matbaacılık, 2000: 185-193.
11. Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı
Uygulama Yönergesi (Sayı: B.10.0.THG.0.10.0.T
HG.012.00.03-216/99/ Tarih: 13.05.2008) http://www.
sagl ik.gov. t r /TR/Gene l /Be lgeGos t e r .aspx?F6E10F88
92433CFF1A9547B61DAFFE2A4D672E5A3C2792B4
(Erişim Tarihi: 23.06.2009).
12. Lützen K, Johansson A, Nordström G. Moral sensitivity:
some differences between nurses and physicians.
Nursing Ethics 2000; 7: 520-530.
13. Aytaç N, Naharcı H, Öztunç G. Adana’da eğitim
araştırma hastanelerinin yoğun bakım hemşirelerinde
hastane enfeksiyonları bilgi düzeyi. ADÜ Tıp Fakültesi
Dergisi 2008; 9: 9-15.
14. Göz F, Gürelli ŞŞ. Yoğun bakım hemşirelerinin organ
bağışı ile ilgili düşünceleri. Fırat Sağlık Hizmetleri
Dergisi 2007; 2: 77-88.
15. Çelen Ö, Karaalp T, Kaya S, Demir C, Teke A, Akdeniz
A. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Yoğun
Bakım Ünitelerinde görev yapan hemşirelerin uygulanan
hizmet içi eğitim programlarından beklentileri ve bu
programlar ile ilgili düşünceleri. Gülhane Tıp Dergisi
2007; 49: 25-31.
16. Kavaklı O, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin
profesyonel davranışlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp
Dergisi 2009; 51:168-173.
17. Sabuncu N, Gülseven B, Karabacak Ü. Yoğun bakım
ünitelerinde çalışan hemşirelerin stres kaynaklarının
belirlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi 1999; 3: 10-14.
18. Hakverdioglu G, Demir A, Ulusoy FM. Yoğun bakım
hemşirelerinin fiziksel kısıtlamaya ilişkin bilgilerinin
değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26:
634-641.
19. Atalay M, Tel H. Gelecek yüzyılda hemşirelikte lisans
eğitiminin vizyonu. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi 1999; 3: 47-54.
20. Çobanoğlu N, Algıer LA Qualitive analysis of ethical
problems experienced by physicians and nurses in
intensive care units in Turkey. Nursing Ethics 2004; 11:
444-458.
21. Barutçu E, Serinkan C. Günümüzün önemli
sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve
Denizli’de yapılan bir araştırma. Ege Akademik Bakış
2008; 8: 541-561.
22. Kutsal YG, Yaşlanan dünya, yaşlanan toplum, yaşlanan
insan. Toplum Hekimliği Bülteni 2003: 3-4 http://www.
thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2003/sayi_3-4/baslik1.pdf
(Erişim Tarihi: 23.06.2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com