You are here

Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları

Views and Behaviors of University Students from Different Educational and Cultural Settings towards Plagiarism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this article Hacettepe University Department of Information Management and University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science undergraduate students’ views and behaviours concerning plagiarism and cheating were examined. By comparing opinions and thoughts about plagiarism and cheating of students who were studying in the same discipline at two different universities, effects of differences of awareness, education, behaviours of academicians and measures taken by the universities have been studied. Descriptive method was used in this study and data were collected through a questionnaire. 193 undergraduate students out of 285 from Hacettepe University Department of Information Management and 107 undergraduate students out of 127 from University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science have answe- red the questionairre during the 2014-2015 academic year. Awareness about plagiarism, cheating and unethical behaviours, the reasons that lead to plagiarism and opinions related to preventing these have been tried to be determined. According to the findings, the students in both schools are familiar with plagiarism but they continue to get involved in unethical behaviours. It is found out that there are differences between students with regard to their research skills and education levels about plagiarism which leads us to the fact that the reasons of plagiarism are directly relevant to the prevention methods to follow. All University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science students already knew about plagiarism and research during their primary or secondary school education, before being admitted to the university. However, the majority of Hacettepe University Department of Information Management students (73%) received their first education on plagiarism and how to conduct reseach only during their university years. Another significant finding underlines how distinct applications of detection and prevention of plagiarism at these two universities have an impact on studnet plagiarism.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science lisans öğrencilerinin intihal ve kopya konusundaki görüş ve davranışları incelenmiştir. Bu amaçla farklı iki Üniversitede benzer alanlarda eğitim gören öğrencilerin intihal ve kopya konusundaki görüş ve düşünceleri incelenerek, öğrencilerin farkındalıklarının, alınan eğitimin, akademisyenlerin ve üniversitenin konuyla ilgili yaptırımlarının öğrenci davranışları üzerine etkisi karşılaştırılmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. 2014-2015 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne kayıtlı toplam 285 öğrencinin 193’ü (%68), University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science’de 127 lisans öğrencisinin 107’si (%84) ankete yanıt vermiştir. Araştırmada öğrencilerin intihal konusundaki farkındalıkları, kopya çekme ve etik dışı davranış alışkanlıkları, intihale neden olan unsurlar ve bunların önlenmesine ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin intihalin ne olduğunu bildiği ancak etik dışı davranışlarda bulunduğu görülmüştür. Öğrenciler arasında araştırma becerileri ve intihal ile ilgili alınan eğitim düzeyi, intihal yapma nedenleri ve caydırıcılık konusunda alınacak önlemler açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır. University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science’de eğitim gören öğrencilerin tamamının üniversiteye gelmeden önce, ilk ve orta eğitim düzeyinde “intihal” ve araştırma konularında bilgi sahibi oldukları, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin ise bu kavramla ve nasıl araştırma yapılacağı ile ilgili ilk bilgileri büyük çoğunlukla (%73) üniversite eğitimleri sırasında aldıkları görülmüştür. Araştırmada bir diğer önemli bulgu da uygulamalar, yaptırımlar ve cezalar ile ilgilidir. Elde edilen sonuçlar yaptırımların caydırıcılığı konusunda üniversitelerin uygulama farklılıklarının intihal üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

Akakandelwa, A., Jain, P. ve Wamundila, S. (2013). Academic dishonesty: A comparative study of students of
library and information science in Botswana and Zambia. Journal of Information Ethics, 22(2): 137–150.
Avaroğulları, M. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının intihal problemine yönelik
tutum ve davranışları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Baruchson-Arbib, S. ve Yaari, E. (2004). Printed versus internet plagiarism: A study of students’ perception.
International Journal of Information Ethics, 1(6): 1-7.
Caravello, P. S. (2008). The literature on academic integrity and graduate students: Issues, solutions, and the case
for a librarian role. Public Services Quarterly, 3(3-4): 141-171.
Click, A. B. (2014). “Taking something that is not your right”: Egyptian students’ perceptions of academic
integrity. Libri, 64(2): 109−123.
Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık eğilimlerinin ölçülmesine
yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1). 08.12.2016 tarihinde
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/633 adresinden erişildi.
Erkaya, O. R. (2009). Plagiarism by Turkish students: Causes and solutions. Asian EFL Journal, 11(2): 86-103.
Firmin, M., Burger, A. ve Blosser, M. (2009). Affective responses of students who witness classroom
cheating. Educational Research Quarterly, 32: 3-15.
Glendinning, I. (2013). Impact of policies for plagiarism in higher education across Europe: Comparison of
policies for academic integrity in higher education across the European Union. 08.12.2016 tarihinde http://
plagiarism.cz/ippheae/files/D2-3-00%20EU%20IPPHEAE%20CU%20Survey%20EU-wide%20report.
pdf adresinden erişildi.
Hayes, N. ve Introna, L. D. (2005). Cultural values, plagiarism, and fairness: When plagiarism gets in the way of
learning. Ethics & Behavior, 15(3): 213–231.
Jackson, P. A. (2006). Plagiarism instruction online: Assessing undergraduate students’ ability to avoid plagiarism.
College and Research Libraries, September, 418-428.
Kenny, D. (2006). Student plagiarism and professional practice. Nurse Education Today, 27: 14-18.
Köse, Ö. ve Arıkan, A. (2011). Reducing plagiarism by using online software: An experimental study. Contemporary
Online Language Education Journal, 1: 122-129.
Leask, B. (2006). Plagiarism, cultural diversity and metaphor-implications for academic staff development.
Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(2): 183-199.
Lupton, R., Chapman, K. ve Weiss, J. (2000). A cross-national exploration of business students’ attitudes,
perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75(4): 231-
235.
Mahmood, Z. (2009). Plagiarism: Students’ perception. Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International
Conference on Educational Technologies. 08.12.2016 tarihinde http://www.wseas.us/e-library/
conferences/2009/lalaguna/EDUTE/EDUTE-02.pdf adresinden erişildi.
Martin, D. E. (2012). Culture and unethical conduct: Understanding the impact of individualism and collectivism
on actual plagiarism. Management Learning, 43(3): 261–273.
Nonis, S. ve Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace
dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 77(2): 69-77.
Orhan, F. ve Günay, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin internet tabanlı akademik usulsüzlük nedenlerinin çeşitli
değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1):176-190.
Park, C. (2003). In other (people’s) words: Plagiarism by university students-literature and lessons. Assessment
and Evaluation in Higher Education, 28(5): 471-488.
Ramzan, M., Munir, M. A., Siddique, N. ve Asif, M. (2012). Awareness about plagiarism amongst university
students in Pakistan. High Educ, 64: 73–84.
Razek, N. (2014). Academic integrity: A Saudi student perspective. Counselor Education and Human Services
Faculty Publications. Paper 3. 08.12.2016 tarihinde http://ecommons.udayton.edu/edc_fac_pub/3
adresinden erişildi.
Rujoiu, O. ve Rujoiu, V. (2014). Academic dishonesty and workplace dishonesty. An overview. Proceedings of
the 8th International Management Conference “Management Challenges for Sustainable Development”,
November 6th-7th, 2014, Bucharest, Romania. 08.12.2016 tarihinde http://conferinta.management.ase.ro/
archives/2014/pdf/91.pdf adresinden erişildi.
194
Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları
Saunders, E. J. (1993). Confronting academic dishonesty. Journal of Social Work Education, 29(2): 224-230.
Sowden, C. (2005). Plagiarism and the culture of multilingual students in higher education abroad. ELT Journal,
59(3): 226-233.
Stubbings, R. ve Brine, A. (2003). Plagiarism and the role of the library. Library & Information Update, 2: 42-44.
TÜBA. (2002). Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar. 08.12.2016 tarihinde ftp://ftp.sdu.edu.tr/pub/mat/serpil/
BATE/TUBA_2002.pdf adresinden erişildi.
Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (ss. 173-182).
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22(2): 184-207.
Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik
sahtekârlık ve intihal konusundaki görüşleri. Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan içinde (ss. 251-264). Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
University of Alberta. (2014). Guide to academic integrity. 11.07.2015 tarihinde http://guides.library.ualberta.ca/
content.php?pid=560222&sid=4618010 adresinden erişildi.
Wajda-Johnston, V. A., Handal, P. J., Brawer, P. A. ve Fabricatore, A. N. (2001). Academic dishonesty at the
graduate level. Ethics & Behavior, 11: 287-305.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com