You are here

AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK DİLLİLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY DURING MULTILINGUALISM PROCESS WITHIN EUROPEAN UNION PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Foreign language teaching and learning has been increasingly attached importance during the process of becoming a full member of the European Union. For this reason, for many years a great amount of efforts have been made in order to bring the foreign language teaching in our schools close to the ones in the European Union member countries. In this study, relying on the multilingual policies of the European Union, the improvements in the foreign language courses in Turkey are scrutinized. In this context, the official articles, the structural organizations, and the foreign language teaching methods are examined and the possible problems of these factors not cohesive to the accommodation process for the European Union membership. Besides, in this article on teaching German as a foreign language, some recommendations are made about these problems.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliğine tam üye olma sürecinde Türkiye’de yabancı dilin öğretimi ve öğrenimi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde okullardaki yabancı dil öğretimini Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yabancı dil öğretimine yaklaştırmak amacıyla yıllardan beri çeşitli uğraşlar verilmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin çok dillilik politikalarından hareketle Türkiye’de yabancı dil derslerinde izlenen gelişmeler incelenmektedir. Bu bağlamda, yabancı dil öğretimine ilişkin yasal dayanaklar, yapısal düzenlemeler ve yabancı dil eğitim-öğretim yöntemleri irdelenmekte ve bu faktörlerin Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile bağdaşmayan somut sorunları tartışılmaktadır. Ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca’nın öğretiminden yola çıkılan bu çalışmada, söz konusu faktörler açısından karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmektedir.

REFERENCES

References: 

Ammon, U. (2003). Sprachenpolitik in Europa - unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache. Deutsch als
Fremdsprache 40 H. 4, 195-209.
Arnold, W. (1995). Fremdsprachen im Sekundarbereich I. In K.-R Bausch, H Christ & H.-J. Krumm (Hrsg.), Handbuch
Fremdsprachenunterricht (109 -112). Tübingen: Francke.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (Hrsg.) (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu.Resmî Gazete
14574, 1-5. Ankara: Başbakanlık Basım Evi.
B aşb a k a n lık M e v z u a tı G e l işt i r m e v e Y a yın G e n e l M ü d ü r l üğü ( H r s g . ) ( 1 9 8 3 ) . Y a b a n cı D i l Eği t i m i V e Öğr e t i m i i l e T ü r k
Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun. Resmî Gazete 18196, 24. Ankara:
Başbakanlık Basım Evi.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (Hrsg.) (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi
Ve Öğretimi Yönetmeliği. Resmî Gazete 26184, 54-55. Ankara: Başbakanlık Basım Evi.
De Cillia, R. (2004). Sprachenpolitik und Schulsprachenpolitik in Europa. Vielfalt oder europäische Einheitssprache?
Informationen zur Deutschdidaktik 1/2004, 29-42.
Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması. Milli Eğitim 167, 71-80.
Demirel, Ö. (2003). Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye. Littera 12, 249-258.
Hüllen, W. (1992). Identifikationssprachen und Kommunikationssprachen. Über Probleme der Mehrsprachigkeit. Zeitschrift
für Germanistische Linguistik 20 H. 3, 298-317.
Krumm, H.-J. (1994). Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen. Orientierung im Fach Deutsch als Fremdsprache.
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 20, 13-36.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Orta Öğretim Kurumları 10, 11 ve 12. Sınıf İkinci Yabancı Dil
Almanca Dersi Öğretim Programı (2009). Abrufbar unter http://ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp. Letzter Stand 15 Juli
Milli Eğitim Bakanlığı (Hrsg.) (2005 a). Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması. Tebliğler
Dergisi. Haziran 2573, 381. Ankara: MEB Yayınları
Milli Eğitim Bakanlığı (Hrsg.) (2005 b). Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi. Tebliğler
Dergisi Ağustos 2575, 489-492. Ankara: MEB Yayınları.
Milli Eğitim Bakanlığı (Hrsg.) (2008). Milli Eğitim İstatistikleri 2008-2009. Ankara: MEB Yayınları.
Öğrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi (Hrsg.) (2009). 2009 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu. Ankara: ÖSYM Yayınları.20 B. ÇETİNTAŞ / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 37 (2009), 11 - 23
Polat, T. & Tapan, N. (2005). Deutsch als Fremdsprache in der Türkei: Aktuelle Entwicklungen. Zeitschrift
fürInterkulturellen Fremdsprachenunterricht 10 (2). Abrufbar unter
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-12/beitrag/TapanundPolat1.htm. Letzter Stand 12. April 2009.
Polat, T. (2001). Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil. A l m a n D i l i v e Edebiyatı Dergisi XIII, 29-39.
Raasch, A. (1992). Die Sprachen und die Entwicklung eines europäischen Bewusstseins. Neusprachliche Mitteilungen
aus Wissenschaft und Praxis 45, 226-235.
Schuster, J.& Köppel,R. (2004, 24. September ). Zehn Gründe gegen den EU-Beitritt der Türkei. Abrufbar unter
http://www.welt.de/print-welt/article342468/.html. Letzter Stand 15. Mai 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com