You are here

Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu

The Concept of Caring and Its’ Moral Component

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article explicated the concept of caring from an analytic and moral point of view, and discussed the uniqueness of caring in nursing by drawing on various definitions and conceptualizations about nursing care. Conceptually caring, in particular nursing care is inferred to be a phenomenon, which has a moral dimension, and attention is paid to the importance of awareness of affective component of nursing and nurses’ moral responsibilities. It is emphasized that nursing care includes professional understanding, knowledge and skills, however, that the most distinctive peculiarity is the relationship between nurse-patient, which is considered as the waist bone of nursing care. It is concluded that caring can not be unique in and special to nursing if the waist bone is damaged or broken, but caring without nursing care could be unprofessional.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede bakım kavramı analitik ve ahlaki bir bakış açısıyla irdelenmiş, hemşirelik bakımıyla ilgili bazı tanım ve görüşlere yer verilerek hemşirelik bakımının özgünlüğü tartışılmıştır. Kavramsal olarak bakım, özelde ise hemşirelik bakımı ahlaki boyutu olan bir olgu olarak ele alınmış ve hemşirelerin bakımla ilgili ahlaki sorumlulukları ve bakımın duyuşsal özelliklerinin farkında olmalarının önemine dikkat çekilmiştir. Hemşirelik bakımının profesyonel anlayış, bilgi ve becerileri içerdiği ve hasta-hemşire ilişkisinin bakımın bel kemiği olduğu vurgulanmıştır. Hemşirelik bakımın bel kemiği incinecek olursa bakımın artık hemşirelik için özgün olamayacağı, ancak hemşirelik bakımı olmaksızın bakımın profesyonellikten uzaklaşacağı sonucu çıkarılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. TürkDil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu basımevi; 1983. 505/1. Bakım; s.109.
2. Pieper A. Etiğe Giriş. [V. Ataman, G. Sezer, Çev.]. Istanbul: Ayrıntı Yayınları; 1999. p.387.
3. Kuçuradi I. Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu; 1999.p.195.
4. Baier A. Trust and antitrust. Ethics 1986; 2: 231-260.
5. Engster D. Rethinking Care Theory: The practice of caring and the obligation to care. Hypatia 2005; 20
(3): 50-74.
6. Tronto JC. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New York and London:
Routledge; 1993.p.226.
7. Goodin R. Utilitarianism as a public philosophy. Cambridge: Cambridge University Press; 1995. p.352.
8. Leininger MM. Culture, Care, Diversity and Universality: A Theory of Nursing. New York: National
League for Nursing; 1991.p.432.
9. Henderson V. The Nature of Nursing: a Definition and its Implications for Practice and Education. New
York: Macmillan; 1966. p.84.
10. Cortis JD, Kendrick K. Nursing ethics, caring and culture. Nursing Ethics 2003; 10:77-88.
11. Finfgeld-Connett D. Meta-synthesis of caring in nursing. Journal of Clinical Nursing 2008; 17: 196-204.
12. Sherwood GD. Meta-synthesis of qualitative analysis of caring: defining a therapeutic model of nursing.
Advanced Practice of Nursing Quarterly 1997; 3: 32-42.
13. Watson J. Nursing: Human Science and Human Care. A Theory of Nursing. New York: National League
of Nursing Press; 1985.p.128
14. Baines C, Evans P, Neysmith S. Women’s caring: Feminist perspectives on social welfare. Toronto:
McClelland & Stewart; 1991. p.310.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal
82
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2010) 74-82
15. Jasmine T. Art, Science, or Both? Keeping the Care in Nursing. Nurs Clin N Am 2009; 44: 415-421.
16. Smerke J. Ethical components of caring. Critical Nursing Clinics of North America 1990; 2/3: 509-513.
17. Gadow S. (1985) Nurse and patient: The caring relationship. In: A.H. Bishop AH, Scudder JR, editors.
Caring, curing, coping: Nurse, physician, patient relationships. Birmingham: University of Alabama
Press; 1985. p. 31-43.
18. Van Hooft S. Acting from the virtue of caring in nursing. Nursing Ethics 1999; 6 (3): 189-201.
19. Barker P. Ref lections on caring as a virtue ethic within an evidence-based culture. Int J Nurs Studies
2000; 37: 329-336.
20. Roach S. Caring: The Human Mode of Being. 2 ed. Toronto: University of Toronto; 2002.p.166.
21. Gastmans C, Dierckz de Casterle B, Schotsmans P. Nursing considered as moral practice: A
philosophical-ethical interpretation of nursing. Kennedy Institute of Ethics Journal 1998; 8(1): 43-69.
22. Dinç L. (2004) Hemşirelik Etiği’nin Temeli ve Hedefi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi 2004; 11(1): 1-10.
23. Öztürk H. Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetlerinde Etik. Turkiye Klinikleri J Med Ethics-Law-Hist
2010;18(3):183-91.
24. Tschudin V. Ethics in Nursing: The caring relationship, 3
rd
ed. London: Butterworth Heinemann; 2003.
p.218.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com