You are here

ÜSTÜN ZEKÂLI KIZLARIN BİLİME YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLİM İNSANI İMAJLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Last 50 years had begun with blasting-off Sputnik, science education,images of scientists, attitudes and interest on science came into prominence and have been worked on. Studies incresed on elementary science education and elementary students’ images and attitudes for science and scientists because attitudes and interests develop in early ages and it is hard to change these on older ages. It is obvious that attitudes for science and scientists effect on adoptation of scientific method, thinking style, life style and choice of profession. Gifted students are seen as preferred people who can make science and get making science as a life style due to their potential and special interest on science and mthematical issues. It is attract the attention that Although gifted girls are successful at science and math issues, they highly don’t choose profession on science and math (Silverman, 1993; Summers, 2005). The purpose of this study is to investigate gifted girls’ scientific attitudes and images of scientists. The study involved 11 gifted girls in grades 7 and 8 and data gathered from Chamber (1983)’s Draw-a-Scientist Test (DAST) and Moore ve Foy (1997)’s Scientific Attitude Inventory (SAI II). As a result, beside gifted girls have high scientific attitude scores, parallel to prior studies (Demirbaş, 2009; Kemaneci, 2012) students’ perceptions about scientists are stereotypical (generally with laboratory coats, with glasses, working with experiment tubes, beakers; using tools and working indoors lonely). It is different prior studies that gifted girls drew mostly smiling female gifted girls.
Abstract (Original Language): 
Sputnik’in uzaya fırlatılması ile başlayan süreçte son 50 yılda, fen eğitimi, bilime ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve tutumlar, algılar çok büyük önem kazanmış ve üzerinde çalışmalar yapılan konular haline gelmiştir. İlgi ve tutumlar küçük yaşlarda gelişmeye başladığı için özellikle ilköğretim düzeyinde etkili fen eğitimi; bilime ve bilim insanına yönelik algı ve tutumlar üzerine çalışmalar artış göstermiştir. İlköğretim düzeyinde oluşmaya başlayan ilgi ve tutumların yaşam boyunca etkili olduğu düşünüldüğünde, bilime ve bilim insanlarına yönelik ilginin ve algının öğrencinin bilimsel yöntemi benimsemesine, düşünme ve yaşam tarzına ve hatta kariyer seçimine olan etkisi yadsınamaz. Üstün zekâlı öğrenciler sahip oldukları potansiyelleri, fen ve matematik alanlarına yönelik özel ilgileri de göz önüne alındığında bilimi bir yaşam tarzı haline getirecek öncelikli bireyler olarak kabul edilmektedirler. Fakat üstün kızların en az erkekler kadar fen ve matematik alanlarında başarılı olmalarına rağmen bu alanlardaki kariyer temsiliyetlerinin erkeklere göre daha düşük olduğu görülmektedir (Silverman, 1993; Summers, 2005). Bu araştırmanın amacı 7. ve 8. sınıf üstün zekâlı kızların bilimsel tutumlarının ve bilim insanlarına yönelik imajlarının incelenmesidir. Nicel (betimsel) ve Nitel (Bütüncül Tek Durum Deseni) araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmaya 11 üstün zekâlı kız öğrenci katılmış ve verilerin toplanması amacıyla Chambers (1983)’ın geliştirmiş olduğu Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (The Draw A-Scientist Test-DAST) ve Moore ve Foy’un (1997) geliştirmiş olduğu Bilimsel Tutum Ölçeği (Scientific Attitude Inventory, SAI II) kullanılmıştır. Üstün zekâlı kızların sahip olduğu bilimsel tutumlarının yüksek olması ile birlikte, genel olarak daha önceki çalışmalara (Demirbaş, 2009; Kemaneci, 2012) paralel olarak standart (laboratuvar önlüklü, gözlüklü, deney tüpleri, kimyasallarla çalışan, yalnız ve iç mekanda çalışan vb.) bilim insanı imajına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer araştırmalardan farklı olarak üstün kız öğrencilerin özellikle gülümseyen kadın bilim insanı çizdikleri ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Akcay, B. (2011). Turkish elementary and secondary students’ views about science and
scientist. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(1), 1-11.
Benbow, C. P, Lubinski, D., Shea, D. L., & Eftekhari-Sanjani, H. (2000). Sex differences
in mathematical reasoning ability at age 13: Their status 20 years later. Psychological
Science, 11, 474-480
Buescher, T, & Higham, S. (1989). A developmental study of adjustment among gifted
adolescents. J. L. VanTassel-Baska & P. Olszewski-Kubilius (Ed.). Patterns of influence
on gifted learners. New York : Teachers College Press
Buldu, M. (2006). Young Children’s Perceptions Of Scientists: A preliminary Study. Educational
Research. 48(1), 121-132.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA
Sezen CAMCI ERDOĞAN 141
Yayıncılık
Camcı, S. (2008). Bilim Şenliğine Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Bilim ve Bilim İnsanlarına
Yönelik İlgi ve İmajlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Chambers, D. W. (1983). Stereotypic images of the scientist: The draw a scientist test.
Science Education, 67(2), 255– 265.
Demirbaş, M. (2009). Türkiye’deki Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrenim Gören Üstün
Yetenekli Öğrencilerin Bilim Adamı İmgeleri. Journal of Qafqaz University, 28, 197-27
Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel
Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-299
Dunnell, P., & Bakken L. (1991). Gifted high school students’ attitudes towards careers
and sex roles. Rooper Review, 13(4), 198.
Flick, L. (1990). Scientist in Residence Program Improving Children’s Image of Science
and Scientists. School Science and Mathematics, 90(3), 204-214.
Fort, D. C., & Varney, H.L. (1989). How Students See Scientists: Mostly Male, Mostly
White, and Mostly Benevolent. Science and Children, 26 (8), 8-13.
Freeman, J. (2004). Cultural influences on gifted gender achievement. High Ability Studies,
15, 1.
Fung, Y. Y. H. (2002). A Comparative Study of Primary and Secondary School Students’
Images of Scientsts. Research in Science & Technological Education, 20(2), 199-213.
Gonsoulin, W. B. (2001). How Do Middle School Students Depict Science And Scientist?
Unpublished doctoral dissertation, Mississippi State University, Mississippi.
Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma Teknikleri. Ankara: Tekışık Veb Ofset.
Kaya, N. O., Doğan, A. ve Öcal, E. (2008). Turkish Elementary School Students’ Images
of Scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
Kemaneci, G. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanı Hakkındaki İmajlarının
Araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
Lubinski, D., Benbow C. P. (1992). Gender differences in abilities and preferences among
the gifted: Implicaitons for the maths-science pipeline. Current Directions in Psychological
Science, 1, 61-66.
Mead, M., & Metraux, R. (1957). Image of the scientist among high-school students.
Science, 126 (3270), 384– 390.
Narayan,R., Park, S., & Peker, D. (2007). Sculpted by culture:Students’ embodied images
of scientists. Proceedings of epiS-TEME 3.
Preckel, F., Goetz, T., Pekrun, R., & Kleine, M. (2008). Gender differences in gifted and
average-ability students: comparing girl’s and boy’s achievement, self-concept, interest,
and motivation in mathematics. Gifted Child Quarterly, 52, 2.
Schibeci, R. (2006) Student images of scientists : What are they? Do they matter? Teaching
Science, 52 (2), 12-16.
Silverman, L. (1993). Gender issues. L. K. Silverman (Eds.), Counseling the gifted &
talented, 295-306, Colorado: Love Publishing Company
Song, J., & Kim K. (1999) How Korean Students See Scientists: The Images of The Scientist.
International Journal of Science Education, 21(9), 957-977.
142 Üstün Zekâlı Kızların Bilime Yönelik Tutumları Ve Bilim İnsanı İmajları
Speering, W., & Rennie, L. (1996). Students’ perceptions about science: the impact of transition
from primary to secondary school. Research in Science Education, 26, 283-298.
Spelke, E. S., & Grace, A. D. (2007). Sex, math, and Science.W. M. Williams & S. J. Ceci
(Eds.), Why aren’t more women in science? Top researchers debate the evidence. 57-67,
Washington, DC: American Psychological Association
Stephens, K. R. (1999). Factors Affecting Science Related Attitudes In Academically
Talented Youth. Unpublished Doctoral Dissertation, The University Of Southern
Mississippi, Mississippi
Symington, D. & Spurling, H. (1990). The ‘Draw a Scientist Test’: interpreting the data.
Research in Science & Technological Education, 8(1), 75-77.
Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayin
Dağıtım
Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’ perceptions about scientist and what factors
affecting the image of scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science &Technology
Education, 4(1), 55-61.
Uluçınar-Sağır, Ş. (2012). The Primary School Students’ Attitude And Anxiety Towards
Science. Journal of Baltic Science Education, 11(2), 127-140
Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar.
Ankara: Kurtiş Matbaası
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık
Yontar-Toğrol, A. (2000). Öğrencilerin Bilim İnsanı ile İlgili İmgeleri. Eğitim ve Bilim,
25(118), 49-57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com