You are here

Dini Tecrübenin Otonomluğu Sorunu

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Problem of Autonomy on Religious Experience- Otto, Wach and Eliade advocating pheno-menological method claim the autonomy of religious experience. The Autonomy of religious experience means that the religious experience is a sui generis reality and an irreducible event to irreligious fac-tors, for example war of the power and sexuality. Therefore, we must make an effort to understand it on the its own plane of reference. On the other hand, some postmodernist and feminist researchers inter-rogate the concept called absolute autonomy. In the light of this discussion, it is vital to comprehend the concept called relative autonomy. Above all, Relative autonomy accepts also religious experience as a cultural experience, not only a theological experience.
Abstract (Original Language): 
Fenomenolojik yöntemi savunan Otto, Wach ve Eliade dini tecrübenin otonomi iddiasına sahip çıkar. Dini tecrübenin otonomisi, dini tecrübenin sui generis bir gerçeklik olduğu ve örneğin iktidar savaşı ve cinsellik gibi din dışı faktörlere indirgenemez bir hadise olduğu anlamına gelir. Bu yüzden biz dini tecrübeyi kendi referans planında anlamaya çalışmalıyız. Diğer taraftan bazı postmodernist ve feminist araştırmacılar mutlak otonomi denen kavramı sorgulamaktadırlar. Bu tartışmanın ışığında, rölatif otonomi denen mefhumu kavramak hayatidir. Her şeyden önce rölatif otonomi, dini tecrübeyi sadece teolojik bir tecrübe olarak değil, aynı zamanda kültürel bir tecrübe olarak kabul eder.
113-132