You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

COMPULSORY SCHOOL TEACHERS’S VIEWS ON IN-SERVICE EDUCATION PROGRAMS: A CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to seek compulsory school teachers’ views on in-service training programs. This is a qualitative study in a multiple case study with embedded units design. The population of this study consisted of 228 teachers working in seven schools in the first education region in Kepez District in Antalya. The interviews were done in Kepez District of first education region with seven compulsory schools with 14 teachers seven of whom were class teachers and other seven subject teachers. Interviews were based on willingness. Interviews were made by using semi -structured interview forms. The data obtained were tried to comment with frequency analysis technique which took place in the content analysis in qualitative research. The evaluation of semi-structured interview forms and descriptive analysis were made and suggestions were put forwarded as a result of the obtained data. The results of this research emerged in 5 major points. First, most of the teachers’ (%85,68) working in compulsory education joined computer training in-service education programs. Second, teachers who wanted to participated in-service training programs differentiated according to their interests, wishes and needs. Third, %85,68 of the teachers participated in in-service training program presented by supervisors. Fourth, the basic reason of why they were affected by these in-service training programs was due to voluntary participation and finally the most important expectation about the in-service training program was the improvement of their physical environment.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin katıldıkları ve katılmak istedikleri hizmet içi eğitim programları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır ve iç içe geçmiş çoklu durum desenindedir. Araştırmanın evrenini, Antalya İli Kepez İlçesi, birinci eğitim bölgesinde bulunan yedi ilköğretim okulunda görev yapan 228 öğretmen oluşturmaktadır. Kepez ilçesi, birinci eğitim bölgesinde ki bu yedi ilköğretim okulunun her birinde görev yapan; bir sınıf bir branş toplam 14 ilköğretim öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede isteklilik gözetilmiştir. Görüşme, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda içerik analizi içerisinde yer alan frekans analizi tekniği ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anlatılan özel aktarımların değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen bilgiler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu araştırmanın sonucunda beş önemli sonuç ortaya çıkarılmıştır. İlk olarak araştırmaya katılan ilköğretim okulu öğretmenlerinin çoğunluğu (%85,68) bilgisayar kullanımı eğitimine katılmıştır. İkincisi, katılmak istedikleri hizmet içi eğitim programları öğretmenlerin branşı, ilgi, istek, ihtiyaçlarına göre çeşitlenmektedir. Üçüncüsü, öğretmenlerin %85,68 müfettişlerin sunduğu hizmet içi eğitim programına katılmıştır. Dördüncüsü, hizmet içi eğitim programlarından etkilenmelerinin temel sebebi bu programlara gönüllü katılımdır ve son olarak da hizmet içi eğitim programları ile ilgili en önemli beklentileri fiziksel ortamların iyileştirilmesidir

REFERENCES

References: 

Bağcı, Necati ve Şimşek Selma, “Milli Eğitim Personeline Yönelik Hizmet
İçi Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış”, Milli Eğitim, 146, (2000),
erişim tarihi 25.04.2011
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/bagci.htm
Başar, Hüseyin, Eğitim Denetçisi, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000.
Başaran, İbrahim Ethem, Örgütlerde İşgören Hizmetlerinin Yönetimi,
Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları No: 139, 1985.
Çalık, Temel ve Ereş Figen, Kariyer Yönetimi: Tanımlar, Kavramlar,
İlkeler, Ankara: Gazi Kitapevi, Tic. Ve Ltd. Şti., 2006.
Cohen, Louis ve Mannion Lawrence, Morrison, Keith, Research Methods
in Education. UK: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007.
Devlet Memurları Kanunu, “657 Sayılı Kanun”, Resmi Gazete
23.07.1965/12056, erişim tarihi 25.04.2011,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/657_12056.html
Köse, A. Haşim ve Alpkent Nurettin, Birbil Dilek, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinde Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gereksinmesi,
Ankara: MPM Yayınları No: 512, 1993.
Milli Eğitim Temel Kanunu, “1739 Sayılı Kanun”, Resmi Gazete, 14574,
24 Haziran, 1973.
İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet
İçi Eğitim Programları Üzerine Görüşleri: Bir Durum
Çalışması
İlhan GÜNBAYI
Bilge TAŞDÖĞEN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2012 | Cilt.1, Sayı:3 – Volume.1, Issue: 3
117
itobiad
Pehlivan, İnayet, “Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim Sorunları
Araştırması”, Verimlilik Dergisi 3, (1997a): 131-144.
Pehlivan, İnayet “Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı Olarak Hizmet İçi
Eğitim”, Amme İdaresi Dergisi 30/4, (1997b): 105-120.
Taymaz, Haydar, Hizmet İçi Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yayınları, Ankara: Sevinç Matbaası, 1981.
Yalın, İbrahim, Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Milli
Eğitim 150, (2001), erişim tarihi 25.04.2011
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yalin.htm
Yıldırım, Ali ve Şimşek Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma
Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com