You are here

AİLE YAPISININ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ECZACILAR ÖRNEĞİ

Effect of Family Structure on Entrepreneurship: Pharmacists Sample

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.182
Abstract (2. Language): 
This study conducted to determine the effect of family structure on entrepreneurship: The answer of the question ‘Is there an effect of family structure on entrepreneurship?’ was examined. The effect of family structure on entrepreneurship was examined in three sub dimensions. These dimensions include; participants’ thoughts on entrepreneurship, the importance of entrepreneurship in terms of family atmosphere and the relationship of entrepreneurial to children. To serve this purpose, a face to face interview questionnaire was conducted to 100 pharmacists in Altındağ and Yenimahalle suburbs of Ankara province. In the analysis of the data . Independent Samples T-Test and descriptive analysis was applied. As a result of analysis, the impact of family structure on entrepreneurship was observed with high level, the dimension of the importance of family environment in terms of entrepreneurship was at medium level and the dimension of the relationship of entrepreneurial to the children was at high level. As a result of the study it was observed that there is an effect of family structure on entrepreneurship.
Abstract (Original Language): 
Aile yapısının girişimcilik üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırma; “Aile yapısının girişimcilik üzerinde etkisi var mıdır”? Sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışma kapsamında aile yapısının girişimcilik üzerindeki etkisi üç alt boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar; çalışmaya katılanların girişimcilik hakkındaki düşünceleri, aile ortamının girişimcilik açısından taşıdığı önem ve girişimcilik düşüncesinin çocuklarla ilişkisidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Ankara ili Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde faaliyet gösteren 100 eczacıya yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anketler sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi Bağımsız Örneklem T-Testi ve descriptive analizi ile yapılmıştır. Analizler sonucunda; aile yapısının katılımcıların girişimcilik hakkındaki düşüncelerine etkisinin yüksek, girişimcilik açısından taşıdığı öneme etkisinin orta ve girişimcilik düşüncesinin çocuklarla ilişkisine etkisinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu araştırma, aile yapısının girişimcilik üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.
112
123

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağca, V., ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 8(2). 158.
Alpugan, O. (1997). Küçük İşletmeler Kavramı, Kuruluşu ve Yönetimi. Der Yayınları. İstanbul.
Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın. Ankara.
Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 3(2). 1-11.
Austin, J., Stevenson, H., ve Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?. Entrepreneurship Theory and Practice. 1. 2.
Bayrak Kök, S. (2007). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kadın Girişimciliği. Denizli Ticaret Odası Ekonomik Araştırma Serisi. Yayın No:1.
Bozgeyik, A. (2005). Girişimcilere Yol Haritası. 1. Baskı. Hayat Yayınları. İstanbul.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 11.Baskı. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
Casson, M. (2005). Entrepreneurship and the Theory of the Firm. Journal of Economics Behaviour &Organization. 58. 327-348.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 10 pp.112-123
122
Çelik, A., ve Tahir, A. (2007). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’LER. Genişletilmiş 2.Baskı. Gazi Kitabevi. Ankara.
Ekiyor, A., ve Arslantaş, S. (2015). Sağlık Sektöründe İşgören Performansının İnovasyon Performansına Etkileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(2). 113-136.
Bostancı, H., ve Ekiyor, A. (2015). Çalışanların İşe Adanmasının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 1(1). 1-13.
Ekiyor, A., ve Karagül, S. (2016). Sağlık Sektöründe Personel Güçlendirmenin İşgören Performansına ve İç Girişimciliğe Etkisi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 1(3). 13-25.
EU Commision Report. (2008). Best Procedure Project: Entrepreneurship in Higher Education, Especially in Non-Business Studies. Final Report of the Expert Group. 10.
Gökakın, Z.Ö. (2000). Doksanlı Yılların Yeni Kahramanları: Türkiye’de Girişimci Kadın Profili. 8. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Nevşehir.
Gönen, B. (2013). Stratejik Yönetim Dersinin Öğrencilere İş Dünyasında Gerekli Nitelikleri Kazandırma Düzeyi: Ankara Üniversitesinde Bir Araştırma. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Gürel, E., Altınay, L., ve Daniele, R. (2010). Tourism Students’ Entrepreneurial Intentions. Annals of Tourism Research. 37(3). 646-669.
Hisrich, R., Dean, S., ve Peters, M. (1998). Entrepreneurship. Fourth Edition. The McGraw – Hill Book Co. United States.
İrmiş, A., ve Emsen, Ö.S., (2002). İktisadi Gelişmede Girişimcilik, Denizli ve Erzurum Örneği. Beta. İstanbul.
Karalar, R. (2001). İşletme Kavramı, Genel İşletme. Hazırlayan Güneş N. Berberoğlu. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
Kuratko, D.F., ve Hoggest, R.M. (1995). Entrepreneurship. 3. Edition. The Dryden Press. Orlanda.
Kuratko, D.F., ve Hoggest, R.M. (2001). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. 5th Ed. Harcourt Publishers. Orlando.
Morris, M.H. (1998). Entrepreneurial Intensity: Sustaintable Advantages for Individuals, Organizations and Societies. Greenwood Publishing Group.
Muzyka, D., Koning, A.D., ve Churchill, N. (1995). On Organization and Adaptation: Building The Entrepreneurial Corporation. Europan Management Journal. 13(4). 346-361.
Özdemir, Y., ve Mazgal, S. (2012). Bir Kariyer Tercihi Olarak Girişimcilikte Dışsal Faktörlerin Etkisi: Sakarya Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 7(1). 87-102.
Sekaran, U., ve Bougie, R. (2010). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. 5th Edition. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, UK.
Şeşen, H., ve Basım, H.N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış. 12(Özel Sayı). 21-28.
Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. 1. Basım. Beta Yayınevi. İstanbul.
Wang, K.C., ve Wong, P. (2004). Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore. Technovation. 24(2). 163–72.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 10 pp.112-123
123
Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çeviri: Alptekin Esin. M. Akif Bakır. Celal Aydın. Esen Gürbüzsel. Litaratür Yayınları.İstanbul.
Zerbinati, S., ve Soutariz, V. (2005). Entrepreneurship, in the Public Sector; a Framework of Analysis in European Local Gowerments. Entrepreneurship and Regional Development. 17(1). 43 64.
Zhao, F. (2005). Exploring the Synergy Between Entrepreneurship and Innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 11(1). 25-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com