You are here

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

The Comparison of Turkey and Other OECD Countries with Multi Criteria Decision Making Methods in Terms of Basic Macroeconomic Indicators

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.304
Abstract (2. Language): 
Multi Criteria Decision Making Methods are the ones which are based on binary comparisons of certain criteria and helping out to make most accurate decision with numerical data. These methods show a rapid development in decision analysis area in terms of practical application together with theoretical development and they have a wide application area. The study aims to identify the economical status of Turkey among OECD countries. For this purpose the criteria such as per capita gross domestic product, growth rate, infilation rate, export, import and employment rate-the basic macro economic indicators-are taken into account. The study has an importance as it puts forth the applicability of Multi Criteria Decision Making Methods with economic data. In this context the TOPSIS and ELECTRE methods that included the organizations’ binary comparisons based on criteria are used in the research. With this methods the economic performances of Turkey and other OECD countries are compared. This study is also important for identifying Turkey’s status among OECD countries by means of these criteria, putting forth the superiorities and insufficiencies in terms of economic performances and applying appropriate economic policies.
Abstract (Original Language): 
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, belirli kriterlerin ikili karşılaştırmalarının esas alındığı ve en doğru kararın verilmesine sayısal verilerle yardımcı olan yöntemlerdir. Bu yöntemler, teorik gelişimi ile birlikte pratik uygulamaları açısından da karar analizi alanında çok hızlı bir gelişme göstermektedir ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında ekonomik açıdan durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla temel makroekonomik göstergeler olan KBGSYİH, büyüme hızı, enflasyon oranı, ihracat, ithalat ve istihdam oranı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Çalışma Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin ekonomik veriler ile uygulanabilirliğinin ortaya konulması açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede organizasyonların kriterler bazında ikili karşılaştırmalarına yer veren ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri araştırmada kullanılmıştır. Bu yöntemlerle, Türkiye ve diğer OECD ülkelerinin ekonomik performansları karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ayrıca, bu kriterler açısından Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki yerinin belirlenmesi, ekonomik performans açısından üstünlükleri ve yetersizliklerinin ortaya konulması ve buna yönelik uygun ekonomi politikalarının uygulanması açısından önem arz etmektedir.
260
277

REFERENCES

References: 

Abbasi, M. K.; Hemmati, M. & Abdolshah, M. (2008). “Analysis and Prioritizing Bank Account with TOPSIS Multiple-Criteria Decision -A Study of Refah Bank in Iran”, 21st Australasian Finance and Banking Conference, August 2008, 1-9.
Ağaç, G.; Baki, B.; Peker, İ. & Ar, İ. M. (2015). “Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1: 79-113.
Bülbül, S. & Köse, A. (2011). “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı: 71-97.
Chou, T.Y. & Liang, G. S. (2001). “Application of a Fuzzy Multi-Criteria Decisionmaking Model for Shipping Company Performance Evaluation”, Maritime Policy and Management, Vol 28, No 4: 375-392.
Çakır, S. & Perçin, S. (2013). “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü”, Ege Akademik Bakış, 13(4): 449-459.
Eleren, A. & Karagül, M. (2008). “1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1: 1-14.
Ersöz, F. & Kabak, M. (2010). “Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1: 97-125.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 14 pp.260-277
276
Ertuğrul, İ. & Özçil, A. (2014). “Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1: 267-282.
Feng, C. M & Wang, R. T. (2000). “Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management, 6: 133-142.
Göktolga, Z. G. & Gökalp, B. (2012). “İş Seçimini Etkileyen Kriterlerin ve Alternatiflerin AHP Metodu İle Belirlenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2): 71-86.
Işıklar, G. & Büyüközkan, G. (2007). ”Using a Multi-criteria Decision Making Approach to Evaluate Mobile Phone Alternatives”, Computer Standard and Interfaces, Vol 29: 265-274.
İç, Y. T. & Yıldırım, S. (2012). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Birlikte TAGUCHI Yöntemini Kullanarak Bir Ürünün Tasarımının Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 27, No 2: 447-458.
Kalogeras, N.; Baourakis, G.; Zopounidis, C. & Dıjk, G. V. (2005). “Evaluating the Financial Performance of Agri-Food Firms: A Multicriteria Decision-Aid Approach”, Journal of Food Engineering, 70: 365-371.
Karaatlı, M.; Ömürberk, N.; Budak, İ. & Dağ, O. (2015). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yaşanabilir İllerin Sıralanması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, s. 215-228.
Kaya, P.; Çetin, E.İ. & Kuruüzüm, A. (2011). “Çok Kriterli Karar Verme İle Avrupa Birligi ve Aday Ülkelerin Yasam Kalitesinin Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı), 80-94.
Konuşkan, Ö. & Uygun, Ö. (2014). “Çok Kriterli Karar Verme (MAUT) Yöntemi ve Bir Uygulaması”, Akademik Platform, ISITES, 18-20 Haziran, 1403- 1412, Karabük.
Kutlu, B. S.; Abalı, Y. A. & Eren, T. (2012). “Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Seçmeli Ders Seçimi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2: 1-21.
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, List of OECD Member Countries - Ratification of the Convention on the OECD, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm.
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Employment Rate Indicator 2017, https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm.
Özbek, A. (2014). “Yöneticilerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 24: 209-225.
Pohekar, S. D. & Ramachandran, M. (2004). “Application of Multi-Criteria Decision Making Tosustainable Energy Planning-A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8: 365-381.
Sağır, H. & Doğanalp, B. (2016). “Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme Perspektifinden Türkiye İçin Enerji Kaynakları Değerlendirmesi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 11: 233-256.
Urfalıoğlu, F. & Genç, T. (2013). “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt 35, Sayı 2: 329-360.
Ustasüleyman, T. (2009). “Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS-TOPSIS Yöntemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 69: 33-43.
Uygurtürk, H. & Korkmaz, T. (2012). “Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2): 95-115.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 14 pp.260-277
277
Wang, G.; Huang, S.H. & Dismukesa, J.P. (2004). “Product-Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi-Criteriadecision-Ma King Methodology”, Int. J. Production Economics, 91: 1-15.
Wang, J. J. ; Jing, Y.Y.; Zhang, C.F.; Shi, G.H.; & Zhang, X. T. (2008). “A Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Model for Trigeneration System”, Energy Policy, 36: 3823-3832.
WB, World Bank, World Development Indicators-WDI 2017, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
WB, World Bank, World Bank Country and Lending Groups, https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519.
Yıldırım, B. F. & Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayıncılık, Bursa.
Yücel, M. & Ulutaş, A. (2009). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden ELECTRE Yöntemi İle Malatya’da Bir Kargo Firması İçin Yer Seçimi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 17: 327-344.
Zhang, S. F. & Liu, S. Y. (2011). “A GRA-Based Intuitionistic Fuzzy Multi-Criteria Group Decision Making Method for Personnel Selection Expert Systems with Applications”, 38: 11401-11405.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com