You are here

MESLEK LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Occupational Safety Awareness of Vocational High School Students

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Undoubtedly, the emerging production-based economy and the ever-evolving technological tools of business make applications about occupational health safety essential. As a matter of fact, many occupational diseases are one of the problems of our business accident. The purpose of this study is to measure the awareness of occupational health and safety awareness of occupational health and safety awareness of occupational high school students on occupational health and safety culture. Four questions that measure the demographic information of students as a data collection tool and 10 multiple choice questions that measure occupational health and safety consciousness, 15 multiple-choice questions were used for the cult. As a result of the analyzes made, it has been determined that the level of knowledge about the occupational health and safety of the students has raised awareness about the occurrence of occupational health and safety.
Abstract (Original Language): 
Şüphesiz ki çağımızın gelişen üretime dayalı ekonomisi ve sürekli gelişen teknolojik iş gereçleri iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Nitekim birçok meslek hastalığı, iş kazası çağımızın problemlerinden biridir. Bu araştırmanın amacı meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin iş sağlığı ve güvenliği kültürü üzerindeki farkındalığını ölçmektir.Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik bilgilerini ölçen 4 soru, iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeylerini ölçen çoktan seçmeli 10 soru ile iş sağlığı ve güvenliği kültürüne yönelik çoktan seçmeli 15 soru kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgi düzeylerinin iş sağlığı ve güvenliğinin oluşması noktasında farkındalık yarattığı tespit edilmiştir.
328
347

REFERENCES

References: 

Aktay G. İşyerlerinde İşçilere Yönelik Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin İş Kazalarını Önlemedeki Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1994. s.78–79.
Arıcı K. İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri. Ankara: TES-İŞ Yayınları; 1999.
Aydınlı H. İ, Halis M. Eğitimin İşletme Etkinliğindeki Yeri ve Önemi. Mevzuat Dergisi. Yıl;7. (74). 2004
Bilir N, Yıldız A. N. İş Sağlığı Ve Güvenliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2013. s.77.
Centel T. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. İstanbul: Mess Yayınları; 2000.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.328-347
347
Demirbilek S, Pazarlıoğlu V. Türkiye’de İş Kazalarının Oluşumunda Etkili Olana Faktörler: Ampirik Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 2007; 44(509): s.90.
Devebakan N. Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2001.
Erdem Y. Sosyal İnsan. Sosyal Etkileşim. Grup Yaşamı. Kültür Ve Toplum Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği. İş Sağlığı Ve Güvenliği Dergisi. 2004; (17): s.8.
Esin N, Öztürk N. Çalışma Yaşamı ve Kadın Sağlığı. TTB Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi. 2005. s.41.
Eyrenci Ö, Taşkent S, Ulucan D. Bireysel İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları; 2016. s.204.
İzmir Tabipler Odası. “İş kazalarının nedenlerine göre dağılımı”. [İnternette]. 2010 [4 Temmuz 2016 okundu]. Elektronik adresi: http://rekabetcikaplanlar.org/media/content/docs/rekabetci-kaplanlar-gen....
Lloyd J, Mitchinson J. Cahillikler Kitabı. İstanbul: NTV Yayınları; Temmuz 2008. s. 81.
Peksen Y, Canbaz S. İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası Ve Güvenlik Kültüründe Sosyal Diyaloğun Rolü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2008; (25): 12.
Şardan S. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm Önerileri. Kamu – İş – İş Hukuku Ve İktisat Dergisi. Kamu İşletmeleri İşverenleri Dergisi. 5(3): 2000. 306-307.
Süzek S. İş Güvenliği Hukuku. Ankara: Savaş Yayınları; 1985.
Tekin M. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı Yayını. Ankara. 1992. s. 394.
Türker Y. İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi. [İnternette]. 2010 [4 Temmuz 2016 okundu]. Elektronik adresi: http://www.ikademi.com/guvenligi-isci-sagligi/280-isci-sagligi-ve-guvenl....
Yılmaz M, Şirin F, A. Kılıç M, Kılıç A. Doğu Linyitleri İşletmesi (DLİ) Kömür Ocaklarında İş Kazaları Analizi. Türkiye 12. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı. 2000; s.29.
Yiğit A. İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı. Aktüel Yayınları. İstanbul. 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com