You are here

FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY IN FOOTBALL: AN APPLICATION ON “THE BIG FOUR” FOOTBALL CLUBS IN TURKISH SUPER LEAGUE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18825/irem.01078
Abstract (2. Language): 
The research aims to investigate the factors affecting brand loyalty in football industry. In order to achieve this aim, the loyalty of the supporters of Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, and Trabzonspor called as “The Big Four” since they have the highest brand value in Turkish Super League were investigated. By using quota sampling method, 662 students of the faculty of economics and administrative sciences of Bulent Ecevit University in 2013-2014 spring period were reached and questionaire technique was applied to the sample. The students who were supporters of another football clubs except from The Big Four, and who were non supporters were eliminated and 557 students were found to be the supporters of The Big Four. In the research, the variables were tested via Multiple Linear Regression Analysis. As a result of the research, benefits variable from brand associations and identification variable were found to be the most effective variables on psychological commitment towards the football clubs. The other result indicated that psychological commitment variable and benefits variable from brand associations were found to be the most effective variables on behavioral loyalty towards the football clubs.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aaker, David A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press.
Arkonaç, Sibel A. (2001). Sosyal psikoloji. İstanbul: Alfa Yayınları.
Assael, H. (1998). Consumer behavior and marketing action. Ohio: South Western College Publishing.
Aycan, Ali, Ercan Polat & Yılmaz Uçan (2009). Takım özdeşleşme düzeyi ile profesyonel futbol müsabakalarına seyirci olarak katılım kararını etkileyen değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (4): 169-174.
Back, K.J. (2005). The effects of image congruence on customers brand loyalty in the upper middle-class hostel industry. Journal of Hospitality and Tourism Research, 29(4): 448-467.
Bauer, Hans H., Nicola E. Sauer & Stefanie Exler (2005). The loyalty of german soccer fans: Does a team’s brand image matter? International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 7(1):14-22.
Bee, Colleen C. & Mark E. Havitz (2010). Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioral loyalty in a sport spectator context. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11 (2): 37-54.
Belk, R. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2): 139-168.
Bhattacharya, C.B. & S. Sen (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of Marketing, 67: 76-88.
Brooks, Christine M. (1994). Marketing, competitive business strategies for sports. New Jersey: Prentice Hall.
Çiftyıldız, Saim Saner (2015). Takımların lisanslı ürünleri bağlamında, takımla özdeşleşme, duygusal marka bağlılığı ve satın alma niyeti olguları arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53): 232-241.
Demirel, Mehmet, Bengü Güven Karahan & Hüseyin Ünlü (2007). Farklı üniversitelerdeki spor taraftarlarının takımları ile özdeşleşme düzeyleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2):76-86.
Dick, A. & K. Basu (1994). Customer loyalty: Towards an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22: 99-113.
Enginkaya, Ebru (2014). Futbol taraftarlarının sponsor markalara ilişkin tutum, satın alma niyeti ve takımla özdeşleşmeleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36 (2): 145-158.
Erdoğan, İrfan (2008). Futbol ve futbolu inceleme üzerine. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 1-58.
99 Factors Affecting Brand Loyalty in Football: An Applıcatıon On … Turkish Super League
Funk, Daniel C., Anthony Beaton & Kostas Alexandris (2012). Sport consumer motivation: Autonomy and control orientations that regulate fan behaviours. Sport Management Review, 15 (2012): 355-367.
Genar (2004). Türk toplumunda futbol algısı araştırması. Haziran 2004.
Gençer, R. Timuçin, Olcay Kiremitçi, Ali Aycan, Erdinç Demiray & Volkan Unutmaz (2012). Profesyonel futbol takımı seyircilerinin spor tüketimine yönelik güdüleri ve bağlılık noktaları arasındaki ilişki. Ege Akademik Bakış, 12 (2012): 41-53.
Gladden, James M. & Daniel F. Funk (2002). Developing an understanding of brand associations in team sport: Empirical evidence from customers of professional sport. Journal of Sport Management, 16: 54-81.
Gounaris, S. & V. Stathakopoulos (2004). Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study. Journal of Brand Management, 11(4): 283-306.
Günay, Necla & Şefik Tiryaki (2003). Spor taraftarı özdeşleşme ölçeğinin (stöö) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 14(1):14-26.
Jacoby, J. & R. Chesnut (1978). Brand loyalty measurement and management. New York: John Willey.
Keller, Kevin L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer based brand equity. Journal of Marketing, 57(1):1-22.
Koç, Nevhan (2008). Marka çağrışımlarının marka sadakati üzerindeki etkisi: Trabzonspor kulübü taraftarları üzerinde bir uygulama. Unpublished master dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Kurtuldu, Hüseyin & Zühal Çilingir (2009). Gerçek ve ideal özkimlik uyumunun marka sadakati üzerindeki etkisi: Sigara sektöründe bir uygulama. Atatürk University Journal of Economic & Administrative Sciences, 23(1): 247-263.
Madrigal, R. (2000). The ınfluence of social alliances with sport teams on intentions to purchase corporate sponsors’ products. Journal of Advertising, 29(4): 13-24.
Odabaşı, Yavuz (2006). Postmodern pazarlama. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Odin, Y., N. Odin & P. Florence (2001). Conceptual and operational aspects of brand loyalty: An emprical ınvestigation. Journal of Business Research, 53: 75-84.
Oliver, R.L. (1999). Whence customer loyalty. Journal of Marketing, 63: 33-44.
Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Salman, G. Gültekin (2008). Profesyonel futbol kulüplerinin hizmet kalitesi ile taraftar memnuniyeti ve taraftar tipolojileri arasındaki ilişki. Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
G. Tokmak-R. Aksoy / IREM, 4 (3), 2016, 84-106. 100
Salman, Gülberk Gültekin & Caner Giray (2010). Bireylerin futbol taraftarı olmasını etkileyen güdüler ile sadakat arasındaki ilişki: Fernerbahçe taraftarları üzerine bir uygulama. Öneri Dergisi, 9(33): 89-97.
Stevens, Shawn & Philip J. Rosenberger (2012). The influence of involvement, following sport and fan identification on fan loyalty: An Australian perspective. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 13(3):220-234.
Tachis, Stavros & George Tzetzis (2015). The relationship among fans’ involvement, psychological commitment, and loyalty in professional team sports. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 18:1-25.
Trail, G.T. & J.D. James (2001). The motivation scale for sport consumption: Assessment of the scale’s psychometric properties. Journal of Sport Behavior, 24(1).
Torlak, Ömer, Behçet Yalın Özkara & Volkan Doğan (2014). Taraftarların takımlarla özdeşleşme düzeylerinin, takımların lisanslı ürünlerine yönelik kalite algısı ve satın alma niyetine etkisi. Ege Akademik Bakış, 14 (1): 73-81.
Wann, D.L. & N.R. Branscombe (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology, 24, 1:17.
Wann, D.L. & N.R. Branscombe (1995). Influence of identification with a sports team on objective knowledge and subjective beliefs. International Journal of Sport Psychology, (26): 551-567.
Wann, Daniel L. & Matthew S. Wiggins (1999). Preliminary investigation of the confidence of sport spectators: Importance of time, difficulty of the game, and team identification. Perceptual and Motor Skills, (89): 305-310.
Wu, Shih-Hao, Ching-Yi Daphne Tsai & Chung-Chieh Hung (2012). Toward team or player? How trust, vicarious achievement motive, and identification affect fan loyalty. Journal of Sport Management, 26 (2): 177-191.
http://www.deloitte.com-Deloitte Football Money League 2014, (Date of Access :31.01.2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com