You are here

KURUM İMAJI ANALİZİ VE BİR BELEDİYE ÜZERİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE ANALYSIS OF CORPARATE IMAGE AND EVALUATIONS ON A MUNICIPALITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Corporate image is an important issue for the institutions because it helps to increase the inputs andalso plays a catalyst role in reaching the institutional goals. Corporate image transmits the vision, mission, goals, policies and outlook to environment of the institutions to aimed people. In this study, the dimensions of corporate image as name, logo, buildings, news in the media and personell, which build the corporate image of Yalova Municipality were analyzed. Some evaluations were made and some suggestions were proposed in improving corporate image in the light of these analyses.
Abstract (Original Language): 
Kurumlar açısından imajın önemi, kurumun faaliyetleriyle elde ettiği getirileri uzun dönemde sinerjik olarak artırması ve kurumsal amaçlara ulaşmak için katalizör rolü üstlenmesidir. Kurum imajı,bir kurumun vizyonunu, misyonunu, amaçlarını, politikalarını, uzak veya yakın çevreye bakışaçısını hedef kitlelere iletmektedir. Kurum imajı; müşterilerle, çalışanlarla, rakiplerle ve diğer hedef kitlelerle ilişki kurulmasında kuruma kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, Yalova Belediyesinin imajının oluşmasında etkisi olan isim, logo, binalar, basın - medyada belediyeyle ilgili çıkan haberler ve belediye personeli boyutları göz önünde bulundurularak belediyenin imajına yönelik analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Yalova Belediyesinin kurum imajının iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ARGENTI, P. A., (1994), Corporate Communication, New York:Irwin Pub..
BARLEY, Stephen R. ; ANDGORDON, W. Meyer ; DEBRA, C.. Gash, (1988),
“Cultures of Culture”, Administrative Science Quarterly, March 1988, 24-60.
ÇELİK Adnan, AKGEMCİTahir, (1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler,
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım No:45.
DICHTER, Ernst, (1985). “What’s an Image“, The Journal of Consumer
Marketing,2, 75-81.
GRAY, Edmund R.; BALMER, John M. T., (1998), “Managing Corporate Image
and Corporate Reputation”, Long Range Planning,Vol.31, No.5.
Nilay GEMLİK, Ünsal SIĞRI
282
HODGETTS, M. Richard, (1991), Organizational Behavior, New York: McMillan
Publishing Company,
HOWARD, Steven B., (1998), Corporate Image Management: A Marketing
Discipline for the 21st Century, Singapore: Butterworth-Heinemann.
MOFFITT, M. A., (1994), “A Cultural Studies Perspective Toward Understanding
Corporate Image: A Case Study of State Farm Insurance”, Journal of Public
Relations Research, 6(1), 41-66.
PELTEKOĞLU, Balta Filiz, (2004), Halkla İlişkiler Nedir?,3.Baskı, İstanbul:
Beta Yayınları No:1126.
PETTIGREW, M. Andrew, (1978), “On Studying Organizational Cultures”,
Administrative Science Quarterly, December, 570-581.
ROBINS, Kevin, (1999), İmaj Görmenin Kültür ve Politikası, (Çev. Nurçay
Türkoğlu), Birinci Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat, (2007), İşletmelerde Halkla İlişkiler,8. Baskı, Bursa:
Alfa Akademi Yayınları.
TENGELİMOĞLU, Dilaver; ÖZTÜRK, Yüksel, (2004), İşletmelerde Halkla
İlişkiler,Ankara: Seçkin Yayıncılık.
TEZBAŞARAN, Ata, (1997), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara:
Türk Psikologları Derneği Yayını.
ONAL, Güngör, (2000), Halka İlişkiler,2.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
VURAL, Akıncı Beril, (2003), Kurum Kültürü,Birinci Basım, İstanbul: İletişim
Yayınları, No:886.
Yalova Belediyesi Stratejik Planı 2006-2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com