You are here

YARGI BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu incelememizde yargı bağımsızlığı ile doğrudan ilişkili, bağımsızlığı sağlamak ve teminat altına almak için başvurulan yollardan birisi olan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu ele alacağız. Ancak şüphesiz bundan önce, bağımsızlık kavramı, yargı bağımsızlığının dayandığı esaslar ve diğer ülkelerin bu konudaki düzenlemeleri hakkında genel bazı açıklamaların yapılması gerekir. İki organ arasındaki ilişkinin niteliğini açıklayan bağımsızlık kavramından; bir organın, fonksiyonel açıdan diğer organ ve organ gruplarının etki ve müdahalesi olmaksızın faaliyet gösterebilmesi imkanı anlaşılır.

REFERENCES

References: 

1) Orhan ALDIKAÇTI : Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 4. Bası, İstanbul 1982.
2) Çetin AŞÇIOĞLU : Yeni Düzenlemeler ve Yargı Bağımsızlığı, Milliyet Gazetesi, 21.5.1981.
3) Nejat Aydın AYSOY : Yargıda Reform Zorunluluğu, Yargıtay Dergisi, Ankara 1975, C: 7, sy: 4.
4) Musatfa Reşit BELGESAY : Yeni Hakimler Kanunu, 1ÜHFM, İstanbul 1935.
5) Musatfa Reşit BELGESAY : Adliye Teşkilatının Esasları ve HâkimlerKanununun Tadiline Dair Kanunun Ana Hatları. 1ÜHFM, İstanbul 1944, C: IX, sy: 3-4.
6) Necmeddin M. BERKİN : Hâkimler ve Savcılar Hukukuna Yenilik Getiren Hükümler, 1ÜHFM, İstanbul 1973, C: XXXVIII, sy: 1-4.
7) Ferman DEMİRKOL : Yargı Bağımsızlığı, (İÜ. Hukuk Fakültesi - Yayınlanmamış Doktora Tezi) istanbul 1987.
8) Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten (Beck-Texte im dtv) 2. Auflage, Würzburg, 1990.
9) İsmail DOĞANAY : Yargıç ve Savcılarla İlgili Yeni Düzenlemeler, Milliyet Gazetesi 15.6.1981.
10) İlker Hasan DUMAN : Uygulamalı Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku, istanbul 1985.
ll)Habibe ERDEN : Hakimlerin Yüretme Organı Karşısında Bağımsızlığı (İÜ. Sosyal Bitimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümü-Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1985.
12) Faruk EREM : Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku, 6. Bası, Ankara 1986.
13) Rahmi ERGİL : 5 Nisan 1968 Tarihinde Hukuk Fakültesi'nde Verilen "Yargıçlık Mesleği" Konulu Konferans, AD. Ankara 1968, sy:6.
14) Yavuz FINDIKGİL : Hakimlik Teminat, iBD. İstanbul 1950, sy:7.
15) Gerekçeli Anayasa Önerisi (AU. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin ilgili Öğretim Üyelerince Hazırlanmıştır, AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 497) Ankara 1982.
16) Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK: Yargıçların Tâyin, Terfi ve Nakilleriyle Disiplin Cezalarını İlgilendien Belçika Mevzuatı, AD. Ankara 1950, sy: 4.
17) Burhan GÜNGÖR : Hukuka Bağlı Devlet, ÎBD, İstanbul 1974, C: 48, sy: 5-8.
18) Refik GÜR : Hakimler Kanunu Üzerinde Kısa Bir Tenkit, Hukuk ve İçtihatlar Dergisi, Konya 1949, sy: 19.
19) Yaşar GÜRBÜZ : Anayasalar, İstanbul 1981.
20) İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu'nun Yeni Anayasaya İlişkin Görüş ve Önerileri (İstanbul Üniversitesi Yayınları
No: 2942), İstanbul 1982.
21) Tahsin İSTANBULLU : Hakimler ve Hukuku, İstanbul 1939.
22) Mustafa Reşit KARAHASAN : Yargı Bağımsızlığı, Cumhuriyet Gazetesi
28.5.1981.
23) Münci KAPANİ : İcra Organı Karşısında Hâkimlerin İstiklâli, (AÜ. Hukuk Fakültesi Yayınlanndan: 93) Ankara 1956.
24) Salih Sıtkı KARABEL : İtalyan Adli ve infaz Sistemine Dair Rapor (1) Adliye Dergisi, Ankara 1959, sy: 3.
25) Nurullah KUNTER : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, istanbul 1989.
26) Nurullah KUNTER : Türkiye'de Kaza Kuvveti, IÜHFM. istanbul 1960, C: XXV, sy: 1-4.
27) Baki KURU : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: I, 4. Bası, Ankara 1979.
28) Baki KURU : Hakim ve Savcılann Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara 1966.
29) Burhan KUZU : 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1990.
30) Burhan KUZU : Türk Anayasa Metinleri Ve İlgili Mevzuat, istanbul 1988.
31) İsmet OCAKÇIOĞLU : 1990-1991 Adalet Yılını Açış Konuşması (6.9.1990), Yargıtay Dergisi, 1990, C: 16, sy:4.
32) Recai Galip OKANDAN : 20 Nisan 1340 Anayasamıza Göre "Hakkı Kazâ" ÎÜHFM, İstabul 1967, C:XXXII, sy: 2-4.
33) İl Han ÖZAY : Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, C.m, İstanbul 1990.
34) Ergun ÖZBUDUN : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1986.
35) A. Selçuk ÖZÇELİK : Anayasa Hukuku Dersleri, ikinci Cilt. (Türkiye'nin Siyasi Rejimi ve Müesseseleri)Istanbul 1983.
36) Y.Güngör ÖZDEN : Yargı Bağımlı Olamaz, Cumhuriyet Gazetesi, 24.5.1981.
37) İskender ÖZTURANLI : Bağımsız Yargı, Cumhuriyet Gazetesi, 26.5.1981.
38) İlhan E. POSTACIOĞLU : Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, (İÜ. Yayınlan No: 1986) İstanbul 1975.
39) Mümtaz SOYSAL : 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 5. Baskı, İstabul
1979.
40) Turgut SENGİR : Yargıcın Bağımsızlığı ve Sonuçlan, İstanbul Barosu 1965 Yılı Staj Konferanstan (İstanbul Barosu Dergisi Ekidir), İstanbul 1965.
41) Ömer SEVER : 1982 Anayasasında Hâkimlerin Bağımsızlığı, (İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku Bölümü -Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1988.
42) Metin ŞEKERCİOĞLU : Yargı Güvencesi, Cumhuriyet Gazetesi, 16.6.1981
43) T.C. Gerekçeli Anayasa, (May Yayınlan Hukuk Dizisi II) İstanbul 1968.
44) Server TANİLLİ : Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul 1981.
45) Server TANİLLİ : Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul 1976.
46) Muhittin TAYLAN : Yargı Bağımsızlığı, Cumhuriyet Gazetesi 1.6.1981.
47) Derviş TURHAN : 1982-1983 Adalet Yılını Açış Konuşması, AD. 1982, C: 8, sy: 4, sh: 501 vd.
48) Öztekin TOSUN : Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C: 1,4. Bası, İstanbul 1984.
49) İsmail Hakkı ÜLGEN : Danıştayın 105. Kuruluş Yıldönümü Açış Konuşması, Danıştay Dergisi, (Cumhuriyetin 50. Yılı Özel Sayısı) Ankara 1973.
50) İsmail Hakkı ÜLGEN : İzmir Barosunun "Hukuk Devleti" Konusunda Düzenlediği Sempozyumda 6 Nisan 1974 Günü Yapılan Konuşma, Danıştay Dergisi, Ankara 1973, sy: 11.
51) Şeref ÜNAL : Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı (Adalet Bakanlığı Yayınları Seri No: 55), Ankara 1982.
52) Saim ÜSTANDAĞ : Medeni Yargılama Hukuku, C: I-II, 4. Bası, İstanbul 1989.
53) Saim ÜSTÜNDAĞ : Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Yolları, İBD, İstanbul 1974, C: 48, sy: 5-8.
54) Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU : 5 Nisan 1974'te İzmir Barosu'nca Tetiplenen Sempozyumda Verilen "Türk Anayasası Açısından Hukuk Devleti Kavramı" Konulu Tebliğ, Danıştay Dergisi-Ankara 1973, sy: 11.
55) Feridun YENİSEY : Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku-Duruşma ve Kanun Yollan, 2. Bası, istanbul 1990.
56) Erdener YURTCAN : Ceza Yargılaması Hukuku, 3. Bası, istanbul 1987.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com