You are here

İŞE BAĞLI STRESİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

The Effect of Work Related Stress on Affective Commitment: A Research for the Workers in the Health Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study has been conducted in the health sector. Two hundred and sixty-six employees from five different governmental hospitals in Ankara and Aksaray have participated in the research. The data have been collected by questionnaire technique. By presenting the relationship between the work-related stress levels of the employees and the affective commitment to the organization, the effect of the stress on affective commitment is measured. The work-related stress is caused by factors such as the inadequacy and ambiguity of the role, the negative measures and actions of the company and co-workers, work overload, physical and emotional exhaustion, pressure of performance expectations, organizational injustice, inadequate motivation, unfulfilled professional expectations, inability to keep up with changes, and not having enough knowledge or experience on the subject. The affective commitment, on the other hand, consist of components such as the employee's happiness for being in the organization and the deemed importance of the organization, the acceptance of the organization's problems as if they were one's own, having pleasure for being in the organization and desiring to remain in the organization, and devotion to the organization. The study found out that work-related stress has a negative impact on the affective commitment to the organization.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sağlık sektöründe gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına, Ankara ve Aksaray illerinde kamuya ait beş hastanenin çalışanları dahil edilmiştir. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi uygulanmıştır. Ankete katılan çalışan sayısı ise 266'dır. Araştırmada, çalışanların işten kaynak¬lanan stres düzeyleri ile kuruma olan duygusal bağlılıkları arasındaki ilişki ortaya konularak, stresin duygusal bağlılık üzerine olan etkisi tespit edilmiştir. İşe bağlı stres, rol yetersizliği ve belirsizliği, kurumun ve çalışanların olumsuz tutum ve davranışları, iş yükü, fiziksel ve duygusal tükenmişlik, performans baskısı, kurumsal adaletsizlik, yetersiz motivasyon, mesleki beklentilerin karşılanmaması, değişime uyum sağlayamama ve yeterince bilgi ve deneyime sahip olmama gibi hususlardan oluşmak¬tadır. Duygusal bağlılık ise, çalışanın kurumda olmaktan mutluluk duyması ve kurumun kendisi için kişisel anlam taşıması, kurumun problemlerini kendi problemleri gibi kabul etmesi, kurumda kalmanın büyük istekIzevk taşıması ve kuruma olan sadakat gibi hususları içermektedir. Çalışmada, işe bağlı olarak ortaya çıkan stres ile çalışanların kuruma olan duygusal bağlılıkları arasında negatif bir ilişki olduğu ve stresin çalışanların kuruma olan duygusal bağlılıklarını olumsuz etkilediği saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Başaran, İ. (1982). Örgütsel Davranış. Ankara: A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:108.
Baysal, C. A. (1996). Çalışma Yaşamında İnsan. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi, Fakülte Yayın No.128.
Dixon, M.A. et. al.. (2005). Challenge is Key: An Investigation of Affective Orgganizational Commitment in Undergraduate Interns, Journal of Education for Business, January/February:173-180.
Efeoğlu, İ.E. (2005). Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Klinsontorn, S.
(2005)
. The Influence of Leadership Styles on Organizational Commitment and Employee Performances, Nova Southeastern University: Unpublished doctoral thesis.
Ko, J., Price, J.J. & Mueller, C.W. (1997). Assessment of Meyer and Allen's Three Component Model of Organizational Commitmnet in South Korea, Journal of Applied Psychology, 82. 961-973.
51
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ I İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi:
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Lou, J.H. et. al.. (2007). A Study of Role Stress, Organizational Commitment and Intention to Quit Among Male Nurses in Southern Taiwan, Journal of Nursing Research, 15(1): 43-53.
Meyer, J.P. & Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Review, 1(1): 61-89.
Paine, C. (2007), The Relationship Among Interpersonel and Organizational Trust and Organizational Commitment, Alliant International University: Unpublished doctoral thesis.
Rayton, B.A. (2006). Examining the Interconnection of Job Satisfaction and Organizational Commitment: an Application of the Bivariate Probit Model, Int. J. of Human Resource
Management 17(1): 139-154
Reynolds, J.R. (1997). The Effects of Industrial Employment Conditions on Job-Related Distress, Journal of Health and Social Behavior, 38(2):105-116.
Spence Laschinger, H.K.; Finegan, J. & Shamian, J. (2001). The Impact of Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses' Work Satisfaction and Organizational Commitment, Health Care Manage, 26(3), 7-23.
Şahin, N. (1994). Stresle Başa Çıkma, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Suna Tevruz (Edited by), An¬kara: Türk Psikologlar Derneği Yayını No.2.
Tanner, Bobbie M. (2007). An Analysis of Relationships Among Job Satisfaction Organizational Trust and Organizational Commitment in An Acute Care Hospital, Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California: Unpublished doctoral thesis.
Türköz, Y. (2000). İşe ve Kuruma Yönelik Tutum Hangi Boyutlarda Ölçülmektedir?, Modern Hasta¬ne Yönetimi Dergisi, 4(1): 4-6.
Wiener, Y. (1982). Commitment in Organization A Normative View, Academy Of Management
Review, 7(3): 418-428.
Woods, W.G. (2007). The Effect of Leadership Practices on Organizational Commitment: An Analysis of Mba's In Their Individual Workplace Settings, Capella University: Unpublished doctoral thesis.
Yüksel, İ. (2003). Hemşirelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri
Dergisi, 5(20):131-139.
52

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com