You are here

TURKİYE'DE OHMAN YANGINLARI PROBLEMİ ve BAZI KLIMATİK FAKTÖRLERİN YANGİNLARA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yurdumuzun büyük bir kalkınma çabası içinde olduğunu ve nüfusumuzun da süratle artmakta bulunduğunu görmekleyiz. Bu gelişmenin bir sonueu olarak çeşitli orman mahsullerine karşı duyulan ihtiyaç lar da devamlı bir surette çoğalmakta ve ormanların milli ekonomi'dekı önemi gittikçe artmaktadır. Bu sebepten geçen yüzyıllardaki birçok ihmal ler yüzünden kaliteleri bozulmuş ve harap bir hale gelmiş olan ormanları Jiuzın ıslâhına ve mevcutların da büyük bir titizlikle korunmasına zaruret vardır. Türkiye ormanlarının varlığını tehdit eden ve önemli bir kısmının zı yaa uğramasına sebep olan tahripkâr afetlerin başında orman yangınları gelmektedir. Gerçekten yangınlar 1940-1961 y ılları arasında 981950 hektar ormanı tahrip etmiş bulunmaktadır. Bu takam 10.5 milyon hektar olarak tahmin edilen ormanlarımızın 22 \ıl içinde % 8.4 gibi büyük bir kısmının yalnız yangınlarla mahvolduğunu ifade etmektedir. Keza, 1940-1961 yılları arasında memleketimizde meydana Kelen orman yangınlarının tevlit etliği zarar ve ziyan tutarı da 109866577 liradır.

REFERENCES

References: 

1.
Acatay
, A. : 1946. "Orman Koruma Kılavuzu." Tarım Bakanlığı. Orman Genel Müdürlüğü Yayınlarından.
î. Acatay, A. : 1959. "Orman Koruması." İstanbul Üniversiteli Yayın No. SİM. Orman Fakültesi Yayın No. 62.
y. Atacay, A. : 1981. "Orman Yangınları, İstatistik ve yansın emniyet yollan." Orman Fakültesi Dergisi Seri B. Cilt XI, Sayı 1.
4, Barrows, J.S. : 1951. "Fire behavior in Northern Roeky Mountain Forests."
U .S. Dept. of. Agr. Forest Service.
."».
Berke!
, A. : 1948. "Orman Mahsullerinden faydalanma bilgisi" Orman Genel Müdürlüğü yayınlarından, Özel sayı 75.
ti. Rerkei, A. ve Huş, S :. 1957. "Ormanlardaki yanık sahalarda bulunan İstihsal artıklarında.1! faydalanma imkânları." Orman Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt VII, Sayı 2.
7.
Bcrnlıard
, R. : 1935. "Türkiye ormancılığının mevzuatı, tarihi ve vazifeleri." Y.Z.F. neşriyatı. No. 15.
5. Biswell, H. and Schıılts, A. M. : 1957. "Orman yangınlarının azaltılması."
(Çeviren: Salih Zeki Çınarı Orman ve Av. Sayı 4.
il. Birinci Ri's Yıllık Ormancılık Kalkınma Plânı : 1963. T. C. Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yayınlarından. Sıra No. 373, Seri
No. .'S.
10. Casamajor,
II
. ve Çaiıakçıoğlu, H. : 1961. "Ormanın yangından korunması."
Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt XI, Sayı 1.
11. Charlton, R. \V. : 1951. "The preparation of visible area mails by field
sketching." Canada Dept. of Resources and Development Forestry Branch, Forest Research Division, Ottawa.
i ;.
Clar, (. R. and Chatten, L. R. : 1954. "Principles of Forest. Fire Management' State of Calif., Dept. of Natural Resources Division of Forestry, Sacramento. Calif.
IS.
^ölaşaıı
. {'. K. : I960. "Türkiye iklimi." Ankara.
YV ALI
>I>RA.\'DPROB
I EME IX DER TÜRK F.I 13:")
1-1. Davis, K. V. : 1.95i). "Kmest Fire Control anı! I '.»»»." McGraw-Hill Hook Company. Inc. New York.
15.
Defne
. M. : 1951. "Orman yancınlan ve prı paganda." OIJDIHI ve Av, Sayı 4.
Ki. ück'hnıaıııı,
V
. v. : lfl.W. "Einigos tib-r Amerikanische Wali!bra:«l -Löschmittel." fors i und Holzwirtsehaf t. 17. Jahrg., Heft 7.
!7. Di'iehmanii, Y. v. : 1958. "Über die Möglichkeit einer Waldbrandpvognoso in Deutsehland unier Bcriicksiehtidling ausliindiselwr Moihoden." Dei Forsf und Holzwirt.. 13. Jalug.. Heft 8.
IcS. Dcichmann, V. v. : 1957. "Untorsueheiigen iiker t lie Entziidlichkeit ur.d Brennbarkeit von Bodcndreken als Bciîrag ztı ikn Gnindlagen einer Waldbrandpro.t;nos<." H;m:>. Mundc-n.
10. I)i'r.'^i'mcs, <). : 1952. "İstatistik nK>:-uiii>n." Ankaı i.
•ît). Krdem, R. : 1958. "Türkiye'de orman \ angınla nnaı ön •.•mi \e bun:ı karşı alınması gereken tedbirler hakkında goıvşior" İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B. Cilt S, Sayı 2.
'il. Kıdem, 11. : "Orman Entomolojisi ders notları." ıR'.to IKıskısı).
•;î. Krinç, S. : 1957. "Tatbiki klimatoloji ve Türkiye ildim şarttan." istanbul Teknik Üniversite Hidroloji Enstitüsü Yayını. Sayı 2.
•fH. Krine, S. ; 19;*2. "Klimatoloji ve me'odJarı." İstanbul Ünivcv-itr Yayını. No. 994. Coğ. Enstitümü Yayın Nr 35.
11. ISiselin, H. : 1949. "über YValılbrande end deren Beka.npuıng." Sehweiz.
Zeitsohr. f. Forst .vesen, 100. .lalırg.. Nr. 12.
•ift. Kırat, K. : 1953. "Türkiye (".imanlarının l*k:-ııomik ŞavMarı." Tarım Bakanlığı, Orman Umum Müdürliij-.ü .vaymı. sıra N< . 1 !S. Seri No. 16.
•!2. "Türkiye Raporu." Ankara.
•!7. K.A.O. Neşriyatı : l'.'6'O. "World Forest Inventory ür.S." Roma.
\>X. Kolweiler, A. 1). and Brown. A. A. : 1946. "Kire in the Forests of the United States." Washington.
"Ml. OeİRcr, R. : 1948. "Neue Unterlagen fiir cine Waldbrandbekampl'ung II Ted Die Witterungsbedingungen fiir die Waldgrossbrande." Mitteiliui-gon des Eoiehsinsl itutes fiir Fors I und HolzA'irt ;chaft. Nr. 5.
/>'(:. (iowen, CM. M-, Curry, J. R., and Broun, A.A. : "Visitable -area mapping of Lookout methods and teeni'iue." California Forest and Ramie Experiment Station.
.31. Hardy. C. K. : 1953. "Half-ineh Fuel-Moisture Siicks -How They are made." Fire Control Notes. October.
R. BAŞ
Hııu-lf.v,
K. ('. aıı.î Stickel. V. W. : 1948. "F.•)•«•.-.< 1 TII!; ,'l i.,n." John \Vi!•••;. Sons, Inc., London.
33. Hiibener : 1959. "Die KimvicklunK cine-; WnldİM\nndrie.gelsysicıns in .V,
Mn-;igkauvr Heide 'Dessau >." Fors; mid Jayd. Heft 7.
34. tlUtnen,
Ş
. N. : 1945. "Orman yangmli-.rı ve önlenmesi isi." Al sam L.I/I o .
si. 5 Ağustos.
:<">.
Irmak
. >. : "Ekoloji ders notlan" ı roto baskısı ı.
M. Irmak, A. : 1948. "Toprak taşınmaları, sebepleri, memleket imi/dek ı öıu-nıi ve koruma çareleri." Tarım Bakanlığı Dergisi. Yıl 2, Sayı 8.
Irmak, A. : 1946. "Yetişme muhiti ve mescere tanıtımı kılavuzu." Taı ;,n Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yayınlarından.
38.
.?ahn
, E. : 1955. "Aus »viıT.ungen voı; Wakihranile." Nat ur und band. H. Jahrg., Heft 10-12.
3f>. .lahı», E. : 1959. "Waldi rande in ihrer Ans.virkung ;;ııf Boden, Berlentier-lebc-n und Wioderinbcstandbringimg von Besliiiiden." Allg. Forsi-zeitung 70. Jahrg., Folge 3/4, Februar.
40. -lacks,
O
. V. : 1948. "Toprak, vejetasyon ve iklim." (Çeviren: Ord t'rol.
Dr. A. Irmak). Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yaymi a nıdan, Özel Sayı 41.
41.
Kayacık
, H. : 1954. "Türkiye camlan ve bunların coğrafi yayılışı üzoline
araştırmalar
" Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt IV. Sayı I v> il.
<12.Kasapli.giI, B... : 1952 "Türkiye'de Akdeniz iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde orman vej'-tasyonu." Orman FakülN si Dergisi, Seri A, Cilt I! Sayı II.
43.
I.ange
, S. : 1958. "Baum-un l Straucharteıı liir ilen Aııbao. ani Ki.-eıı-
bahnsehutz.streifen und Waldlirandriegeln." Foı n und Jagd. 8, Helı Feb.
44. Lfloup, M. : .1953. "Fitments of Forest Fire Control." H'.A.t ). of I he (.';-. i-
ted Nations.
45. Mebener, E. : 1959. "Die Aufgaben des Forstmannes be i eaıeeı Wnlil-
brand " Forst. und Holzwirt. 14. Jahrg., Heft 15
46. Kurmann, W. und I)e!< lınıaıın, V. v. : 1957. "Ein Beit ray zur YValdbrand-
bekampfung unter besondere Eerücksiehtigung von Löschteehnik ım-l I öschgerâfen." Forstarehiv. 28. Jahrg., Heft 6. 15 Jeni.
47.
Nasi und, M. : 1948. "Ormanlarımız ve ormancılığımız hakkında müşahedeler."
Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yaymlarında.ı Özel Sayı 85.
WAI.DBR.WI >IM:< >uı KMK IN DKK TÜIIKKI
N<"i" •>, M. U. : 1955. "Iii,vv to incasuv.. foresı fire ilamter in ihe Southeast." USD A Fores 1 Service, Southeastern F<>rc. Saat ei.i)V|u, ve I'anıay, B. : 1959. "Orman Fakültesi ı Bahçcköy) Meteoroloji istasyonunun 11 yıllık rasat kıymetleri ve buna ait neticeler." Orman Fa kül leşi Dergisi. ş< ri B. Cilt 9, Sax ı 1.
A7. Saatçioğlıı. V.. I'anıay, B. : 1962. "Adana bölgesinin kalkınmasında Kızılcamın ıP. b.rutia ı iin.rmi ve Sib, ik.ül o'iı'ii." Orman Fakülte ;i 1 ergisi. Seri A. Cilt XII. Sayı 2
"S. Seçkin, M. : 196.". "Orman yangınları ile mücadelede haberleşmenin önemi \e haberleşmede kullanılan tel az telefon cihazları." Orman Mühendisliği. T.M.M.O.B. Orman Mühendisleri Odası yayın organı. Yıl 2 Sayı 5.
5». Storey. T. 'i. and Merkel. F,. I". : I960. "Mortality in a Longleaf-Slash Pine Stand Followim: a Winter Wildfire." Journal of Forestry. Vol.
5t-:. Nr. ;:.60.
Şeker. ['. : 1951. "Türkiye orman ^enişliC'i hakkında bir mi'Halaa." Orman \'e Av. Yd 2."., Sayı 9.
fil. Schimitsclıck, E. : 195,'!. "Türkiye orman böcekleri ve muhiti." ı Çeviren: Prof. Dr. Gafur Acatayı İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com