You are here

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI BASININDA BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK DARÜLFÜNUN (1908-1912)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemi ile hızlanan batılılaşma süreci kendini birçok alanda göstermiştir. Bunlardan biri de eğitim alanıdır. Tanzimat döneminde, medreseden farklı bir eğitim müessesesi kurma teşebbüsleri içerisinde, "Darülfünun" kurma düşünceleri, 1845 yılından itibaren ortaya atılmıştır . Darülfünun'a "fenler evi" manasına gelen bu adın verilmesi, o günün şartlarında medreseden ayrı bir müessese olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymak düşüncesinden doğmuştur. Fen kelimesinin çoğulu olan "fünun", o dönemin Osmanlı literatüründe genellikle "ulum ve fünun" terkibinde kullanılırken, Darülfünun terkibinde "ulum" (ilimler, daha çok dini ilimler) tabirinden ayrı olarak yalnız kullanılmıştır. Bu da müessesenin daha çok "fen" tabiriyle eş anlamlı olarak yeni tip Batı kaynaklı bilimlerin eğitiminin yapılacağı bir müessese şeklinde düşünüldüğünü göstermektedir