You are here

TARIHI ROMANDA ZAMAN MESELESI

HISTORICAL NOVELS AND THE QUESTION TIME

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_118

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the most importantelements of the novel is time. When a novel is not the unimaginable. Historical novels of our time, more especially the concept of the novel is a kind of come to the fore. A historic event when the element is not possible to separate reviews. Historical novels to write, time has been put forward to the value given. With this interest in writing historical novels of the past behind you is a fact that the concept of the yacht. Therefore, to work on a novel gain qualifications that time easily the most important elements can say. This study, we both historical novels and novels of the time, the concept of development in our literature review we try to.
Abstract (Original Language): 
Romanın en önemli öğelerinden birisi zamandır. Zamanın olmadığı bir roman düşünülemez. Özellikle tarihî romanlar zaman kavramının daha çok ön plâna çıktığı roman türüdür. Bir tarihî olayı, zaman unsurundan ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Tarihî roman yazılmakla, zamana değer verildiği ortaya konmuş olunmaktadır. Yani tarihî romanı yazmakla maziye gösterilen bu ilginin arkasında, zaman kavramının da yattığı bir gerçektir. Bu yüzden bir esere tarihî roman vasfını kazandıran en önemli unsurun zaman olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalışmamızda hem romandaki zaman kavramınım hem de tarihisel romanların edebiyatımızdaki gelişimini incelemeye çalıştık.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Ş, (1991)Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara, 1991, s.118.
EYİCE,Semavi, (1975)Reşat Ekrem Koçu, Pirelli Dergisi, Sayı: 134, Kasım 1975, s. 56
GÖZLER, F, (1980), Tarihî Roman Üzerine Düşünceler, Küçük Dergi, S. 13, s. 141
KABAKLI, A, (1983) Mâzini Dirilten Sanat", Türk Edebiyatı, Sayı: 183, s. 3
KAPLAN, M, (1997 ) Tarihî Romanlarda Şahıslar Nasıl Konuşturulmalı? Türk Edebiyatı, Sayı: 54, s.7
KOÇU, Reşad Ekrem, (2002), Kösem Sultan , II Cilt, II. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, 2002,441 s.
TİMUR, Taner, (1991) Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, Alfa yay. 1st.,
s.197
NACİF,(1993), "Romancılarımız ve Roman Kişileri", Hürriyet Gösteri, Sayı: 27. NACİ, F, (1981),Türkiye 'de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul.
303
,
Ramazan TOPDEMİR
OKTAY, A,(1988)"Türk Şiirinde Tarih İlgisi", Argos, Sayı: 2.
ÖNERTOY, O, (1984),Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara.
ÖRİK, N, S,(1983)Tarihsel Romanın Hudutları, Çığır, Yıl: 1, Sayı: 3,s. 12.
ÖZBARAN, S,"Tarihçilik Üzerine Bazı Görüşler", İst. Üniv. Edeb. Fak. Tarih Dergisi, Sayı: 32,1977
ROLAND Bourneur- Real Quellet,
tc.
Hüseyin Gümüş,H, (1989), Roman Dünyası ve İncelenmesi, Ankara, s. 120
KEMAL TURAL, Sadık (1987), Zamanın Elinden Tutmak, Ankara, s..228
TİMUR, T, (1991) Osmanlı Türk Romanında Tarih, İstanbul., s.197
TEKİN, M, Roman Sanatı-Romanın Unsurları 1, İstanbul, 2001, s.110-111.
UÇMAN, A, (1974 ), Romancı Tarih Önünde, Yeni Sanat Dergisi, Yıl: I, Sayı:7, s.4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com