You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ EGITIM FELSEFELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF EDUCATIONAL PHISOLOPHIES ADOPTED BY PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_134

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to analyze prospective teachers' adopted philosophies of education through certain variables. For this purpose, the study was based on the survey model. The population of the study consisted of a total of 310 prospective teachers who studied Primary School Teaching at Marmara University during the spring term of the educational year 2011-2012. The data were collected via the 'Philosophy Preference Assessment Scale', which had been designed by the authors themselves. They were analyzed through SPSS 17.0. The findings suggest that the participants were more likely to adopt conventional philosophies of education, which are based on perennialism and essentialism, than contemporary philosophies of education, which rest on progressivism and reconstructionism. The variable 'gender' did not have a significant effect on the prospective teachers' adopted philosophies of education whereas the variables 'grade' and 'department' had a significant influence on the extent to which they adopted conventional or contemporary philosophies of education. The findings were discussed in reference to the literature.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nde öğrenim gören 310 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının daimici ve esasici eğitim felsefelerini yansıtan geleneksel eğitim felsefelerini, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefelerini yansıtan çağdaş eğitim felsefelerine göre daha çok benimsediklerini göstermiştir. Araştırmada, cinsiyetin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkili bir değişken olmadığı saptanmıştır. Sınıf ve anabilim dalı değişkenlerinin ise öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaş eğitim felsefelerini benimseme düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır

REFERENCES

References: 

KAYNAKÇA
APPS, J.W. (1973). Toward a Working Philosophy of Adult Education. Syracuse, NY: Syracuse University.
AUSTIN, J.R. & REINHARDT, D. (1999). Philosophy and Advocacy: An Examination of Preservice Music Teachers' Beliefs. Journal of Research in Music Education, 47(1),
18-30.
BAŞARAN, İ.E. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
BAY, E., BAĞÇECİ, B., DEMİR, S., GÜNDOĞDU, K.
&
ÇETİN, B.
(2012
, February). An Analysis of the Candidate Teachers' Beliefs Related to Knowledge, Learning and Teaching. 4th World Conference On Educational Sciences. University of Barcelona, Barcelona, Spain.
BAYRAM, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi. BRAMELD, T. (1971). Patterns of Educational Philosophy. New York: Holt, Pinehard and Winston Inc.
BRAUNER, C.J. & BURNS, H.W. (1982). Eğitim Felsefesi (Çev. S. Büyükdüvenci). Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
15(2), 291-298. BRAY, J.H. & MAXWELL, S.E. (1982). Analyzing and Interpreting significant MANOVAs.
Review of Educational Research, 52, 340-367. BROWN, C.A. (1985). A study of the Socialization to Teaching of a Beginning Secondary
Mathematics Teacher. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Georgia,
Athens.
BROWN, D.F. & ROSE, T.J. (1995). Self-reported Classroom Impact of Teachers' Theories about Learning and Obstacles to Implementation. Action in Teacher Education,
17(1), 20-29.
BÜYÜKDÜVENCİ, S. (1987). Eğitim Felsefesi: "Yazılar". Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
CHAN, K.W. (2003, December). Preservice Teachers' Epistemological Beliefs and Conceptions about Teaching and Learning: Cultural Implications for Research in Teacher Education. Paper Presented at The NZARE AARE Conference, Auckland.
CLARK, C.M. & PETERSON, P.L. (1986). Teachers' Thought Processes. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (255-296) New York: MacMillan.
CORREA, C.A., PERRY, M., SIMS, L.M., MILLER, K.F. & FANG, G. (2008). Connected and Culturally Embedded Beliefs: Chinese and US Teachers Talk about How Their Students Best Learn Mathematics. Teaching and Teacher Education, 24, 140-153.
CROOKEES, G. (2009). Values, Philosophies and Beliefs in TESOL: Making a Statement. Cambridge: CUP
ÇAĞIRGAN GÜLTEN, D. & BATDAL KARADUMAN, G. (2010, Kasım). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Eğitimde yeni Trendler ve Uygulamaları Konferansı'nda sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.
ÇEPNİ, S. & ÇİL, E. (2010). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
ÇERMİK, H. (2006). Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri. M. Yılman, (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (11-37). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler. 166
ÇOBAN, A. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının, Eğitim Sürecine İlişkin Felsefi Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311-318.
ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. & BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
DEMİREL, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
DOĞANAY, A. & SARI, M (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim
Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi "Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.
DUFFEE, L. & AIKENHEAD, G. (1992). Curriculum Change, Student Evaluation and
Teacher Practical Knowledge. Science Education, 76, 493-506. DUMAN, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.
DUMAN, B. & ULUBEY, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim
Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine Etkisi İle İlgili Görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.
EBERT, E.S. & CULYER, R.C. (2008). School: An Introduction to Education. Belmont, CA:
Cengage.
EKİZ, D. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırılması. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, 19, 1-11.
EKİZ, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin
Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,
24
, 1-12. ELLIS, P.D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and
the Interpretation of Research Results. Cambridge; New York: Cambridge
University Press.
ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
EREN, A. (2009). Examining the Teacher Efficacy and Achievement Goals as Predictors of
Turkish Student Teachers' Conceptions about Teaching and Learning. Australian
Journal of Teacher Education, 34(1), 69-87. ERGÜN, M. (2009). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
ERİŞEN, Y. (2004). Eğitimin Felsefi Temelleri. Ş.Ş. Erçetin, (Ed.), İlk Günden
Başöğretmenliğe içinde. Ankara: Asil yayınları. ERTMER, P.A., ADDISON, P., LANE, M., ROSS, E. & WOODS, D. (1999). Examining
Teachers' Beliefs about the Role of Technology in the Elementary Classroom.
Journal of Research
on Computing in Education, 32, 54-72. FANG, Z.H. (1996). A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. Educational
Research, 38, 47-65.
FIELD, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd. FRAENKEL, J.R., WALLEND, N.E. & HYUN, H.H. (2012). How to Design and Evaluate
Research in Education. New York: McGraw Hill.
GEÇİCİ, S. (2000). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Anlayışları "Uşak İli Örneği".
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe üniversitesi, Afyon. GUTEK, G.L. (1988). Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
167
Bayram ÇETİN, Mustafa İLHAN, Seyfettin ARSLAN
1 •
HANEY,
J.
, CZERNIAK, C.M., & LUMPE, A.T. (1996). Teacher Beliefs and Intentions
Regarding the Implementation of Science Education Reform Strands. Journal of Research in Science Teaching, 33(9), 971-993.
HANEY, J.J., LUMPE, A.T., CZERNIAK, C.M. & EGAN, V. (2002). From Beliefs to
Actions: The Beliefs and Actions of Teachers Implementing Change. Journal of
Science Teacher Education, 13, 171 -187. HEWITT, T.W. (2006). Understanding and Shaping Curriculum: What We Teach and Why.
Thousand Oaks, CA: Sage. HIGGINS, S. & MOSELEY, D. (2001). Teachers' Thinking about Information and
Communications Technology and Learning: Beliefs and Outcomes. Teacher
Development, 5, 191 -210. HINTON, P.R. (2005). Statistics Explained. London: Routledge
HOFER, B.K. (2008). Personal Epistemology and Culture. In M.S. Khine (Ed.), Knowing,
Knowledge and Beliefs (3-22): Springer. ISICHEI, F.M. (2006). Philosophy and Teacher Education: An African Perspective. LWATI: A
Journal of Contemporary Research, 3, 53-66. JOSEPH, P.B. (2000). Conceptualizing Curriculum. In P.B. Joseph, S.L. Bravmann, M.
Windschitl, E. Mikel & N. Green (Eds.), Cultures of curriculum (1-14). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
KAGAN, D.M. (1992). Implications of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist,
27, 65-90.
KALAIAN, H. A. & FREEMAN, D. J. (1994). Gender Differences in Self-Confidence and
Educational Beliefs among Secondary Teacher Candidates. Teaching and Teacher Education, 10 (6), 47-58. KAPTAN, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
KARADAĞ, E., BALOĞLU, N. & KAYA, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Kaygı-Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
KINCAL, R.Y. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KLEIN, D.S.R. (1977). Needed: Educational Philosophy as a Guide for Decision-Making in
the Public Schools. Education, 97(3), 290-293.
KNELLER, G.F. (1971). Introduction to the Philosophy of Education. New York: John Wiley and Sons.
KOÇAK, C., ULUSOY, F.M. & ÖNEN, A.S. (2012, Haziran). Öğretmen Adaylarının Kimlik İşlevlerinin ve Eğitim İnançlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
KÜÇÜKOĞLU, A. & BAY, E. (2007). Eğitimin Felsefi Temelleri. D. Ekiz, (Ed.), Eğitim
Bilimine Giriş içinde. İstanbul: Lisans Yayıncılık. LEE, K.M.
(2011)
. Philosopher or Philistine? In V.C.X. Wang (Ed.), Assessing and Evaluating Adult Learning in Career and Technical Education (23-43). Hershey, PA: IGI Global.
LEECH, N.L. BARLETT, K.C. & MORGAN, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics; Use and Interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
LEVIN, T. & WADMANY, R. (2005). Changes in Educational Beliefs and Classroom
Practices of Teachers and Students in Rich Technology-based Classrooms.
Technology, Pedagogy and Education, 14(3), 281-308.
Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler... 168
LIM, C
& Torr, J. (2007). Singaporean Early Childhood Teachers' Beliefs about Literacy Development in A Multilingual Context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education,
35(4), 409-434.
LIN, Q.C. (1992). Correlation Research on Primary School Teachers' Educational Beliefs in Taiwan. Unpublished Doctoral Dissertation, Taiwan Political Normal University, Taiwan.
LIVINGSTON, M.J., McCLAIN, B.R. & DeSPAIN, B.C. (1995). Assessing the Consistency Between Teachers' Philosophies and Educational Goals. Education, 116 (1), 124¬129.
LONG, H. B. (1987). New Perspectives on the Education of Adults in the United States. New York, NY: Nichols. Publishing Co.
LOUCA, L., ELBY, A., HAMMER, D. & KAGEY, T. (2004). Epistemological Resources:
Applying a New Epistemological Framework to Science Instruction. Educational Psychologist, 39(1), 57-68. LUFT, J.A. & ROEHRIG, G.H. (2007). Capturing Science Teachers' Epistemological Beliefs: The Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education, 11(2), 38-63.
MARTIN, C.R. & NEWELL, R.J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and
Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and
Medicine, 3, 327-336.
MARTIN, D.J. & LOOMIS, K.S. (2007). Building Teachers: A Constructivist Approach to
Introducing Education. Belmont, CA: Thomson Learning. MERTLER, C.A. & VANNATA, R.A. (2010). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interpretation. Los Angeles: Pyrczak Publishing.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim
Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2006). İlköğretim Fen ve teknoloji Dersi (6, 7. ve 8. Sınıflar)
Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. NESPOR, J. (1987). The Role of Beliefs in the Practice of Teaching. Journal of Curriculum
Studies, 19, 317-328. OLIVA, P.F. (2009). Developing the Curriculum. Boston: Pearson/Allyn and Bacon ORNSTEIN, A. & HUNKINS, F.(1998). Curriculum. Foundations, Principles and Issues.
Boston, MA: Allyn and Bacon. ORNSTEIN, A. LEWIN, D.U. (2006). Foundations of Education. Boston: Houghton Mifflin. OZMON, H. & CRAVER, S. (1995). Philosophical Foundations of Education. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
PALLANT, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using
SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright. PAJARES, M.F. (1992). Teachers Beliefs and Educational Research: Cleaning up A Messy Construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
PARKERSON, D.H & PARKERSON J.A. (2008). The American Teacher: Foundations of
Education. Newyork: Routledge. PAZMINO, R.W. (2008). Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in
Avengelical Perspective. Grand Rapids: Baker Books. PUTNAM, R.T. & BORKO, H. (1997) Teacher Learning: Implications of New Views of Cognition. In B.J. Biddle, T.L. Good & I.F. Goodson (Eds.), The International Handbook of Teachers and Teaching (1223-1296). Dordrecht: Kluwer.
169
Bayram
ÇETİN, Mustafa İLHAN, Seyfettin ARSLAN
1 •
RICHARDSON, V. (1996). The Role of Attitudes and Beliefs in Learning to Teach. In J.
Sikula (Ed.), Handbook of Research on Teacher Education (102-119). New York:
Simon and Schuster Macmillan. RIDEOUT, G.W. (2006). Educational Beliefs and the Learning Environment. Academic
Exchange Quarterly, 10(2), 67-71. SAN MATEO, R.A. & TANGCO, M.G. (2003). Foundation of Education II (Historical,
Philosophical and Legal Foundation of Education). Quezon: Katha Publishing Co.,
INC.
SANG, G., VALCKE, M., BRAAK, J. W. & TONDEUR, J. (2009). Investigating Teachers' Educational Beliefs in Chinese Primary Schools: Socioeconomic and Geographical Perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 37(4), 363-377.
SCHRIESHEIM, C.A. & EISENBACH, R.J. (1995). An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Investigation of Item Wording effects on Obtained Factor Structures of Survey Questionnaire Measures. Journal of Management, 6, 1177-1193.
SEGALL, W.E. & WILSON, A.W. (2004). Introduction to Education: Teaching in A Diverse Society. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
SHIN, S. & KOH, M. (2007). A Cross-Cultural Study of Teachers' Beliefs and Strategies on Classroom Behavior Management in Urban American and Korean school Systems. Education and Urban Society, 39(2), 286-309.
SILVERNAIL, D.L. (1992). The Development and Factor Structure of the Educational Beliefs Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 52(3), 663-667.
SOYLU, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
SÖNMEZ, V. (2011). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
STANGOR, C. (2010). Research Methods for the Behavioral Sciences. Wadsworth.
STEVENS, J.P. (2009). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New York: Routledge.
STRAIN, J.P. (1971). Modern Philosophies of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
TABACHNICK, B.G. & FIDELL, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, Pearson Education, Inc.
TAVŞANCIL, E. (2009). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TEZBAŞARAN, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
TOBIN, K.
&
McROBBİE, C.J.
(1996)
. Cultural Myths as Constraints to the Enacted Science Curriculum. Science Education, 80, 223-241.
TONDEUR, J., HERMANS, R., BRAAK, J.V. & VALCKE, M. (2008). Exploring the Link between Teachers' Educational Belief Profiles and Different Types of Computer Use in the Classroom. Computers in Human Behavior, 24(6), 2541-2553.
TOPRAKÇI, E. (2005). Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.
TRIGWELL, K., PROSSER, M. & TAYLOR, P. (1994). Qualitative Differences in Approaches to Teaching First Year University Science. Higher Education, 27,75-84.
WILES, J. & BONDI, J. (2007). Curriculum Development: A Guide to Practice. New Jersey: York: Pearson Merill Orentice Hall Inc. Charles E. Merrill Publishing Company.
Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler. 1
170
WOOLLEY, S.L., BENJAMIN, W.J.J. & WOOLLEY, A.W. (2004). Construct Validity of a Self-report Measure of Teacher Beliefs Related to Constructivist and Traditional Approaches to Teaching and Learning. Educational and Psychological Measurement, 64, 319-331.
ÜSTÜNER, M. (2008). Türk İlköğretim Müfettişleri ve Öğretmenlerinin Eğitim Felsefelerinin Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 33, 177-192.
VAN DRIEL, J.H., BULTE, A.M.W. & VERLOOP, N. (2007). The Relationships Between
Teachers' General Beliefs about Teaching and Learning and Their Domain Specific Curricular Beliefs. Learning and Instruction, 17, 156-171.
YILMAZ, K., ALTINKURT, Y. & ÇOKLUK, Ö (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 11(1), 343-350.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com