You are here

BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF READING FROM THE PRINTED MATERIAL AND THE PROJECTION SCREEN ON REMEMBRANCE COMPREHENSION AND ATTENTION SKILLS OF THE TEACHER CANDIDATES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_231

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it has been struggled to relatively explain clearly this problem by being searched the situation in terms of reading on the printed material and projection screen. The teacher nominees are presented the text selected to show this aim on both the printed material and the projection screen. The questions are addressed to the stated text have been converted into success point. The points gained have been compared. From this aspect, the research has been carried out according to the static group comparison design which is one of the experimental designs. The sample consists of 214 students who study in education faculty in the department of primary school, Turkish, art, social sciences, religious culture and moral knowledge teaching. With a randomly selection, 92 student was appointed as experiment group,122 students was appointed as control group so experiment group which consists of 92 students was determined as the group who reads from the projection screen and the group which consists of 112 students was determined as the group who reads from the printed materials. In the point of recollection ability, one of the findings of the research is that there is a significant difference on behalf of the students who reads printed materials between the success grades of the groups who read from the printed materials and projection screen. In the point of comprehension ability, a significant difference has been found between the Primary school and Turkish teaching groups according to the success grades of projection screen. Students in the skill of attention from the printed materials can be said to be more successful. It is considered that teacher training is very important in the use of technology in the classroom. Therefore, it is estimated that it will be useful to be given courses about how the technology will affect on the training activities in the teacher training.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada basılı materyalden ve projeksiyon perdesinden okumanın öğretmen adaylarının hatırlama, kavrama ve dikkat becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen bir metin hem basılı materyal hem de projeksiyon perdesinden öğretmen adaylarına sunulmuştur. Söz konusu metine yönelik olarak yöneltilen soruların başarı puanlarına dönüştürülmesiyle elde edilen puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırma bu yönüyle deneysel desenlerden karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf, Türkçe, Resim, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 214 öğrenci oluşturmaktadır. Rastgele yapılan bir seçimle bu öğrencilerden 92 öğrenci deney, 122 öğrenci kontrol grubu olarak atanmıştır. Böylelikle 92 öğrencinin yer aldığı deney grubu projeksiyon perdesinden, 122 öğrencinin bulunduğu grup ise basılı materyalden okuma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularından biri hatırlama becerisi bakımından basılı materyal ve perdeden okuma gruplarının başarı puanları arasında basılı materyalden okuyan grubun lehine anlamlı fark olduğudur. Kavrama becerisi bakımından ise perdeden okuma başarı puanlarına göre sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Dikkat becerisi açısından ise basılı materyalden okuyan öğrencilerin daha başarılı olduğu söylenebilir. Teknolojinin sınıf içinde etkili kullanılabilmesinde öğretmen eğitiminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen eğitiminde teknolojinin eğitim faaliyetlerinde nasıl etkili kullanılabileceğinin öğretimini amaçlayan derslerin verilmesinde büyük yarar görülmektedir.

REFERENCES

References: 

AKPINAR, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
ALSHAALİ, S. ve VARSHNEY, U.
(2005
) On the usability of mobile commerce. International Journal of Mobile Communications, 3(1), 29-37.
ANNAND, D. (2008). Learning efficacy and cost-effectiveness of print versus e-book instructional material in an introductory financial accounting course. Journal of Interactive Online Learning, Volume 7, Number 2, Summer 2008.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E., K., AKGÜN, Ö., E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
CLARİANA, R. ve
WALLACE
, P. (2002). Paper-based versus computer-based assessment: key factors associated with the test mode effect. British Journal of Educational Technology, Vol 33, No 5, 593-602.
ÇELİK,
L
. (2009). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi: Özcan Demirel-Eralp Altun (Ed.) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara : Pegem Akademi Yayınları.
ÇOKLAR, A. N., KILIÇER, K. ve ODABAŞI, F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. 7nd International educational technology conference, 3-5 May 2007, Near East University, North Cyprus.
DEMİRASLAN, Y. ve USLUEL, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 4 (3), 15.
DEMİRCİ, A., TAŞ, H., İ. ve ÖZEL, A. (2007). Türkiye'de ortaöğretim coğrafya derslerinde teknoloji kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:15.
GÜNEŞ, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s.1-20.
GÜR, B., S., ÖZOĞLU, M. ve BAŞER, T. (2010). Okullarda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22
Mayıs 2010) Elazı, s. 929-934.
HANNAFİN, M.J., ve
HOOPER
, S. (1989). An integrated framework for CBI screen design and layout. Computers in Human Behavior, 5(3), 155-165.
HIZAL, A. (1983). Eğitimde teknolojiden yararlanmak, eğitim teknolojisi midir? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1.
İŞMAN, A., DABAJ, F. ve GÜMÜŞ, A. (2006). İletişim Eğitiminde İnternet Bağımlılığı.
Eurasian Journal of Educational Research, 23, pp, 117-126.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KESER, H. (2000). Yönetici adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 696-700. Ankara: MEB öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
KOÇ, S. ve KOŞANER, Ö. (2005). Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif Eğitim: Bir Uygulama
Örneği. II. Aktif Eğitim Kurultayı, 4 Haziran 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir,
s.74-89.
705
Murat TUNCER
1 •
LUMB, S., MONAGHAN, J. ve MULLİGAN, S. (2000). Issues arising when teachers make
extensive use of computer algebra. International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education 7(4), 223-240.
MATTHİASDOTTİR,
A
. ve HALLDORSDOTTİR, P. (2007). Books vs. e-material: What is
the deal? Proceedings of the 2007 International Conference of Computer Systems and Technologies, Bulgaria.
MERCİECA,
P
. (2004). E-book acceptance: what will make users read on screen? Vala 12th Biennal Conference and Exhibition, February 3-5, Melbourne, Australia.
MORE, N., B., GUY, R., S ve ALOBAİS, M. (2007). Reading in a digital age: e-books are students ready fort this learning object? Interdisiplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Volume 3, 239-250.
ODABAŞI, H. F. ve KABAKÇI, I., (2007). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan.
ÖKSÜZ, C. ve AK, Ş. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2009. Cilt: VI, Sayı: II, 1-19
ROGERS, M. (2001). Survey reveals college students' growing preference for e'texts. Library Journal, 126(2), 31.
SADİ,
S.
, ŞEKERCİ, A.R., KURBAN, B., TOPU, F.B., DEMİREL, T., TOSUN, C., DEMİRCİ, T. ve GÖKTAŞ, Y. (2008). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin
kullanımı: öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim teknolojileri
Dergisi, Cilt: 1, SAYI: 3, EYLÜL 2008.
SPENCER, C. (2006). Research on learners' preferences for reading from a printed text or from a computer screen. Journal of Distance Education, 21(1), 33-50.
TUNCER, M. ve KAYSİ, F. (2011). Evaluation of internet cafes in terms of technical infrastructure, services offered and user trends (İstanbul and Elazığ Provinces). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29
April, ANTALYA-TURKEY.
TUNCER, M., YILMAZ, Ö. ve TAN, Ç. (2011). Assessment of the internet as a means of information access according to the views of the students from the department of computer and instructional technologies education (CITE). 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 22-24 Semptember 2011 Fırat
University, ELAZIĞ- TURKEY.
UŞUN, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
VERNON, R. (2006). Teaching notes paper or pixels? An inquiry into how students adapt to online textbooks. Journal of Social Work Education, 42(2), 417-427.
YANPAR, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
WEEKS, L. (2002). Ebooks not exactly flying off the shelves: Most readers stick to paper despite technology's hype. The Washington Post.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com