You are here

ILKÖĞRETIM ÖĞRETMENLERININ ÖRGÜTSEL BAĞLıLıKLARıNıN YÖNETICI KAYNAKLı SORUNLARA GÖRE INCELENMESI

AN INVESTIGATION ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT RELATED WITH PROBLEMS ORIGINATED FROM MANAGERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_298
Abstract (2. Language): 
This research is aimed to investigate primary school teachers' organizational commitment related with problems originated from managers. In the research, survey method is used, random sampling of 360 teachers was taken among the teachers working in the central districts of Diyarbakır Province. The data of the research were collected with Manager Originated Problems Scale (YKSÖ) and Organizational Commitment Scale (ÖBÖ). During reliability analysis, internal consistency c oefficient of YKSÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .95 and internal consistency coefficient of ÖBÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .70. During analyze of the data, both percentage values and Kruskal-Wallis Test are used. To determine the source of difference when the difference is meaningful between the groups, Mann Whitney U- test is used to make dual comparisons. The analysis of the data is done using SPSS 16 software. In this research it's found that teachers' emotional and normative commitment decr eases when the manager oriented problem level increases. The meaning of difference between emotional and normative commitment levels is because of the difference between the groups based on manager oriented problems. As a result of the research, it is determined that the amount of manager originated problems are affecting first level primary school teachers' organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Yapılan bu araştırmada "İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorun düzeylerine göre incelenmesi" amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 360 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Yönetici Kaynaklı Sorunlar Ölçeği (YKSÖ) ile toplanmıştır. YKSÖ'de sorun düzeyleri katılımcıların ölçekten aldıkları puanlara göre "düşük, orta ve yüksek" olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeklerle ilgili yapılan güvenirlik analizinde, YKSÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .95; ÖBÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde değerlerinin yanı sıra Kruskal Wallis Testi de kullanılmıştır. Gruplar arasında farkın anlamlı olduğu durumlarda farkın kaynağını belirlemek için yine parametrik olmayan testlerden "Mann Whitney U-Testi" kullanılarak ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorunların düzeyinin artmasıyla azaldığı; devam boyutunda ise yönetici kaynaklı sorun düzeyinin artmasıyla devam bağılılıklarının da arttığı görülmüştür. Duygusal ve normatif bağlılık boyutlarındaki farkın anlamlılığı, yönetici kaynaklı sorunlara göre bütün gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, okul yöneticilerinin öğretmenlerin okula olan bağlılığını (örgütsel bağlılık) artıracak yönetim tarzını ve davranışlarını benimsemesi ve öğretmenlerin okula olan bağlılıklarını azaltıcı tavır ve davranışlardan kaçınmaları gerektiği söylenebilir.
365-374

REFERENCES

References: 

AL, A. (2007). Üniversitelerdeki Yabancı Diller Birimleri Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlik Düzeyi İle İngilizce Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ALLEN, J. N. ve MEYER, P. J. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. Vol: 63.
BALAY, R. (1999).
İşgörenleri
n Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 32 Sayı: 1
BAYRAM, L. (2007). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi Sayı: 59. http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi3 .asp?id=453
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı). Pegem Akademi Yay. Ankara.
İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara... 1
374
DOĞAN, A. (2008). İlköğretim Kurumlarında Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
DURNA, U. ve EREN, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Cilt: 6.
HALİS, M. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Güçlüklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Gaziantep Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
HOY, K.W.ve
MİSKEL,G
. C. (2010). Eğitim Yönetimi Teori Araştırma ve Uygulama.
(Cev. Ed: Selahattin Turan). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
İBİCİOĞLU, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 15. Sayı:1. Sayfa:13-
22.
KARASOY, H. A. (2011). Örtüsel Bağlılık. Örgüt Psikolojisi- Yeni Yaklaşımlar ve Güncel Konular. (Edt: Bedük, A.). Atlas Akademi Yayınları. Konya.
KURŞUNOĞLU, A., BAKAY, E. ve TANRIÖĞEN, A. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 28.
LAHİRY, S.
(1994)
. Building Commitment Through Organizational Culture. Training & Development. 48, 50-52.
NAL, K. (2003). Sınıf öğretmenlerinin yöneticilerinin yönetim tarzlarına iliksin tutumları ile kuruma bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma.
Yüksek Lisans Tezi. T.C. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MEYER, J. P. ve ALLEN, N. J. (1991). A Three- Component Conceptualization Of
Organizational Commitment. Human Resource Management Review. 1, 61-89.
PORTER L.W., STEERS R.M., MOWDAY R.T., BOULİAN P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology. 59 (5), 603-609.
SARIKAYA, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ve Performansları Arasındaki İlişki. Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
TERZİ, A. R., ve KURT, T. (2005). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi.
TÖREMEN, F. ve TAN, Ç. (2010). Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 58-70.
URAL,
A
. ve KILIÇ. İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara
WİENER, Y.
(1982)
. Commitment in Organizations: A Normative View. Academy of Management Review. Vol: 7 (3). 418-428.
YILDIRIM, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi.
Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com