You are here

JIGSAW VE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF JIGSAW AND GROUP RESEARCH TECHNIQUES ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 8TH GRADE STUDENTS IN MATHEMATICS COURSES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_321

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the effect of jigsaw and group research techniques on the academic success of 8th grade students in mathematics courses, and find out the opinions of the students on these techniques. In this regard, the study group of the research is composed of 48 students who studied in 8/A, 8/C and 8/D classes of an elementary school in a district of Erzurum in the 2010¬2011 academic year. Experimental research model with pre-test and post-test control group, which is among quantitative research methods, was used in the study. Triangles Academic Success Test, Group Research and Jigsaw Opinion Surveys were used as data collection tools. In view of the obtained data, it was concluded that the group research and jigsaw techniques are more effective in increasing the academic success compared to the traditional method; jigsaw technique is more effective in increasing the academic success compared to the group research technique; the students in group research and jigsaw groups stated positive opinions on the techniques that were used in the research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisini vebu teknikler hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu; 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Erzurum'un bir ilçesindeki İlköğretim Okulu 8/A, 8/C ve 8/D sınıflarında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada, Üçgenler Akademik Başarı Testi, Grup Araştırması ve Jigsaw Görüş Anketleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerden; ilköğretim 8. sınıf Matematik dersi öğretiminde, grup araştırması ve jigsaw tekniklerinin geleneksel yönteme göre, jigsaw tekniğinin de grup araştırması tekniğine göre akademik başarıyı artırmada daha etkili olduğu ve grup araştırması ve jigsawgruplarındaki öğrencilerin araştırmada kullanılan teknikler hakkında olumlu yönde görüş belirttikleri sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

ABORDO, I., and GAĠKWAD, S. (2005). How does it work? Group Investigation.8 (1,2), s.
79-98. International Forum.
ALTIPARMAK, M., ve NAKĠPOĞLU, M. (1/2005). Lise biyoloji laboratuvarlarında
"iĢbirlikli öğrenme yönteminin tutum ve baĢarıya etkisi". Gazi Üniversitesi Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1).
ARTUT, P. D., ve TARIM, K. (2004). Okul öncesi kubaĢik öğrenme uygulamalari: toplama
iĢlemine yönelik bir uygulama örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü
Dergisi, 13(2).
ATASOY, B., GENÇ, E., KADAYIFÇI, H., ve AKKUġ, H. (2007). 7.Sınıf öğrencilerinin
fiziksel ve kimyasal değiĢmeler konusunu anlamalarında iĢbirlikli öğrenmenin etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
AVCI, S., ve FER, S. (2004). BirleĢtirme II tekniğine göre oluĢturulan iĢbirliğine dayalı
öğrenme ortamının öğrenciler üzerindeki etkisi: Kartal merkezi eğitim merkezi'nde
bir durum çalıĢması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(134), 61-74.
AVġAR, Z., ve ALKIġ, S. (2007). ĠĢbirlikli öğrenme yöntemi "birleĢtirme I" tekniğinin sosyal
bilgiler derslerinde öğrenci baĢarısına etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 6(2), 197-
203.
AYNA, C. (2009). Fen ve teknoloji dersinde birleĢtirme II (jigsaw II) yönteminin kullanılması
ve sosyo-ekonomik düzeyin öğrencilerin akademik baĢarı, fen ve teknoloji dersine
yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi.
BALLANTĠNE, J. v. (2007). Cooperative Learning. A pedagogy to ımprove students' generic
skills? Education and Training, 49(2), 126-137.
BOWEN, C. W. (2000). "A quantitative literature review of cooperative learning effects on
high school and college chemistry achievement". Journal of Chemical Education,
77(1), 116-119.
BUZLUDAĞ, P. (2010, ġubat). 6.Sınıf fen ve teknoloji dersi "canlılarda üreme,büyüme ve
geliĢme" ünitesinin iĢbirlikli öğrenmeyle (jigsaw tekniği) öğretiminin öğrenci
baĢarısına etkisi.
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENĠZ, ġ., &
DEMĠREL, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem
Yayınları.
DĠNG, M. L. (2007). Teacher interventions ın cooperative learning mathematics classes. The
Journal Of Educational Research(100), 162-175.
DOYMUġ, K., ve ġĠMġEK, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin
etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüĢleri. Milli Eğitim Dergisi(173), 231-244.
EĠLKS, I. (2005). Experiences and reflections about teaching atomic structure in a jigsaw
classroom in lower secondary school chemistry lessons. Journal Of Chemical
Education, 82(2), 313-319.
GHAĠTH, G. a.-M. (2004). Effect of jigsaw II on literal and higher order efl reading
comprehension. Educational Research and Evaluation, 10(2), 105-115.
GHAĠTH, G., and BOUZEĠNEDDĠNE, A. R. (2003). Relationship between reading attitudes,
achievement, and learners‟ perceptions of their jigsaw II cooperative learning
experience. Reading Psychology, 24(1), 105-121.
GĠLLĠES, R. M. (2006). Teachers' and students' verbal behaviors during cooperative and
small-group learning. British Journal Of Educational Psychology, 76(2), 271-287.
Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin… 244
GÖK, Ö., DOĞAN, A., DOYMUġ, K., ve KARAÇÖP, A. (2009). ĠĢbirlikli öğrenme
yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik baĢarılarına ve fene olan tutumlarına
etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 193-209.
HEDEEN, T. (2003). “The reverse jigsaw. a process of cooperative learning and discussion”.
Teaching Sociology, 31(3), 325-332.
HENNESSY, D. v. (2006). Small-Group Learning In The Community College Classroom. The
Community College Enterprise, 12(1), 93-110.
HOLLĠDAY, D. C. (2002, Mart 26). “Jigsaw IV: Using student/teacher concerns to improve
Jigsaw III”. Eylül 23, 2011 tarihinde Education Resources Information Center:
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED465687.pdf adresinden alındı
IġIK, D., TARIM, K., ve ĠFLAZOĞLU, A. (2007). Çoklu zeka kuramı destekli kubaĢık
öğrenme yönteminin ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki
akademik baĢarılarına etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 63-77.
JOYCE, W. B. (1999). “On the free-rider problem ın cooperative learning”. Journal Of
Education For Business, 74(5), 271-274.
KARAKOYUN, M. E. (2010). Ġlköğretim 5.sınıf öğrencilerine noktalama iĢaretlerinin
öğretiminde iĢbirlikli öğrenme tekniklerinden jigsaw I'in akademik baĢarıya etkisi.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KESKĠN, G., ve YILDIRIM, G. Ö. (2008). Yapısalcı yaklaĢım normlarında üniversite
öğrencilerinin problem çözme,otonomi,çoklu zeka durumlarının değerlendirilmesi.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 67-88.
KOÇ, Y. (2009). Termokimya ve kimyasal kinetik konularının öğretilmesinde uygulanan
jigsaw ve grup araĢtırması tekniklerinin öğrencilerin akademik baĢarıları üzerine
etkisi. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü. Erzurum.
KURTULUġ, Y. (2001). Sanat eğitiminde iĢbirlikli öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi(20), 201-205.
LEBARON, J. a. (2005). The potential of jigsaw role playing to promote the social
construction of knowledge in an online graduate education course. Teachers College
Record, 107(8), 1652-1674.
LEVĠNE, E. (2001). Reading your way to scientific literacy. Journal Of College Science
Teaching(31), 122-125.
LĠN, E. (2006). Cooperative learning ın the science classroom. The Science Teacher(73), 33-
39.
MADEN, S. (2011). Jigsaw I tekniğinin yazılı anlatım becerisi akademik baĢarısına etkisi.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 901-917.
OH, P. S., and SHĠN, M. K. (2005). Students‟ reflections on implementation of group
investigation in korean secondary science classrooms. International Journal of
Science and Mathematics Education, 3(2), 327-349.
OH, P. S., and YAGER, R. E. (2004). “Development of constructivist science classrooms and
changes ın student attitudes toward science learning”. Science Education
İnternational, 15(2), 105-113.
PASSĠ, A., and VAHTĠVUORĠ, S. (2001). "From cooperative learning towards
communalism". Media Education Publication, 8, 256-272.
SANCI, M. (2011). Ġlköğretim 4.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretiminde uygulanan jigsaw ve
grup araĢtırması tekniklerinin öğrencilerin akademik baĢarıları üzerine etkisi.
YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Erzurum
245
Oktay DELLALBAŞI-Yasin SOYLU
SHAABAN, K. (2006). An initial study of the effects of cooperative learning on reading
comprehension, vocabulary acquisition, and motivation to read. Reading Psychology,
27(5), 377-403.
SHARAN, Y., and SHARAN, S. (1994). Group ınvestigation ın the cooperative classroom.
Handbook Of Cooperative Learning Methods (s. 97-114). içinde Westport:
Connecticut: Greenwood Press.
SLAVĠN, R. E. (1986). Using student team learning. Professional Library National Education
Association, 109.
SOUVĠGNĠER, E., and KRONENBERGER, J. (2007). Cooperative learning ın third graders‟
jigsaw groups for mathematics and science with and without questioning training.
British Journal Of Educational Psychology, 77, 755-771.
SÖNMEZ, S. (2005). ĠĢbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, birleĢtirme tekniği ile bilgisayar
okur-yazarlığı öğretiminin akademik baĢarıya ve kalıcılığa etkisi. Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana
STAHL, R. (1994). Cooperative Learning in Social Studies: A Handbook For Teachers. .
Menlo Park, California: Addison-Wesley Publishing.
ġĠMġEK, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte
öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve
akademik baĢarıları üzerine etkisi. yayınlanmamıĢ doktora tezi. Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum
TAġDEMĠR, C. (2009). Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karĢı
tutumları:bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,
12, 89-96.
TSOĠ, M. F., GOH, N. K., and CHĠA, L. S. (2004). Using group investigation for chemistry in
teacher education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 5,
Issue 1, Article 6 , s. 1-12. Singapor.
UMAY, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi(12), 145-149.
YENĠLMEZ, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk
düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(38), 307-317.
ZĠNGARO, D. (2008, July 18). Group ınvestigation. theory and practice. Ekim 09, 2011
tarihinde http://www.danielzingaro.com/gi.pdf adresinden alındı.
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com