You are here

MUAMMER SUN'UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ

HARMONIC ANALYSIS OF THE PIANO PIECES IN MUAMMER SUN'S COUNTRY COLORS ALBUM 1

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_253

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the aim has been to examine the chords and the chord linking of the piano works in Muammer Sun's Country Colours Album, Volume 1, which includes the examples of quadral harmony system, and to perform their harmonic analysis. Literature browsing and descriptive analysis methods were employed in this research. Nine piano works included in Country Colours, Volume I were analysed under the titles of maqam sequences, chords, chord linking, ornamental notes and maqam modulations and they were presented as figures and tables. This study is considered to be important in that it may help researchers and trainers who are specialised in this area to teach, develop and disseminate quadral harmony system; that it is a study which may help the students to understand, perceive and apply the chords more easily in piano education as well as in courses taught at institutions giving occupational music education such as Composing Techniques and Turkish Music Polyphony Education; and that it may pave the way for composing new works based on polyphonic folk songs for polyphonic instruments such as piano and guitar.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, dörtlü armoni sistemi örneklerini içeren Muammer Sun'un "Yurt Renkleri" albümünün birinci defterindeki piyano eserlerinin akor ve akor bağlanışlarının incelenmesi, arm onik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yurt renkleri 1. Defterde yer alan 9 piyano eseri makam dizileri, akorlar, akor bağlanışları, süsleme notaları, makamsal geçişler başlıkları altında incelenmiş, şekil ve tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma, dörtlü armoni sisteminin öğretilmesinde, geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında bu alanda çalışma yapan araştırmacılara, eğitimcilere yardımcı olması, mesleki müzik eğitiminin verildiği kurumlardaki besteleme teknikleri, Türk müziği çok seslendirme eğitimi gibi derslerde ve piyano eğitiminde öğrencilerin akorları daha rahat anlayabilmesine, kavrayabilmesine ve uygulayabilmesine ilişkin armonik analize yönelik örnek bir çalışma olması, piyano ve gitar gibi çok sesli çalgılar için yazılacak yeni türkü kaynaklı eserlere ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

BERKİ, T. (1998). "20. yy. Müzik Akımları Çerçevesinde Çağdaş Çoksesli Müziğimiz". Filarmoni Sanat Dergisi, Ajans Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., sayı. 150, 18.
BOZKURT, H. (1990). "Türk Müziğinde Armoni" Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
CANGAL, N. (1988). "Müzikte Çoksesliliğin Gereği". Birinci Müzik Kongresi bildirileri-sorular, cevaplar. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, s. 147-148
CANGAL, N. (1999). Armoni. Ankara, Arkadaş yayınevi.
DALKILIÇ, H. (2004). Muammer Sun Yurt Renkleri (CD), İstanbul, Kalan Müzik Yapım.
GEDİKLİ, N. (1988)."'Geleneksel Müzik Türlerinde Çokseslilik Çalışmaları" Birinci Müzik Kongresi Bildirileri-sorular,cevaplar. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları.
İLERİCİ, K. (1970). Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
Muammer Sun 'un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi 1
788
KÜÇÜK, K. (2003). Hande Dalkılıç ile Söyleşi. Andante Müzik Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, İstanbul
LEVENT, N. (1996). Çağdaş Türk Müziğinde Dörtlü Armoni (2. Basım). İzmir, Levent Müzikevi.
SUN, M. (1998). Türk Müziği Makam Dizileri. Evrensel Müzikevi, Ankara, 1998 SUN, M. (1998). Yurt Renkleri 1. Evrensel Müzikevi, Ankara.
TUTU, M. ve TUTU, S. (1999). Dörtlü Armoni ve Türk Müziği'ne Uygulanışı. Ege
Üniversitesi Basımevi, İzmir.
TÜRKMEN, U. (2007). "Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:1, s. 177-194
UÇAN, A. (1997). Müzik Eğitimi. Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar (2. Basım). Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
YALÇIN, G. (2004). "Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi". Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
YALÇIN, G. (2012). Dörtlü Armoni Sistemi Uygulamalarını İçeren Armoni Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt:2, sayı:
5.
YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri,
Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com