You are here

MUZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARİLARİNİN İLİŞKİSEL İNCELENMESİ

A CORRELA TIONAL ANALYSIS OF THE MUSIC STUDENT TEACHERS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THEIR FIELD COURSES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_281

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The major object of the courses included in the undergraduate music teaching program is to provide the student teachers with the knowledge and skills that they need. Therefore, these courses have similar and parallel contents. The aim of this study is to analyse the relationship between the undergraduate students' academic achievement in their various field courses. For this aim, the study attempts to answer the following research question: "Is there any relationship between the academic achievement of undergraduate music education students in the courses of musical instrument, piano, hearing and voice?". In the study, quantitative correlation design was employed. The participants of the study are first-grade undergraduate students attending Gaziosmanpaşa University, Faculty of Educational Sciences, Department of Fine Arts, Branch of Music Education during the academic year of 2011-2012. Total number of the participants is 24. The relationships between the scores of the fields of hearing, voice and musical instrument are analysed through the Pearson Product-Moment correlation coefficient.The findings of the study indicate that there is a positive significant correlation between the students' academic achievement in the piano course and that in the hearing course (r=,762). It is further found that there is a moderate level positive significant correlation between their achivement in the courses of voice training, musical instruments (r=,515), hearing (r=,640) and piano (r=,462). It is recommended that faculty members and lecturers should work together or in corrdiantion in the processes of planning, impleentation and evaluation of the program and that achievement levels of the student teachers should be observed individually during the semester.
Abstract (Original Language): 
Müzik öğretmenliği lisans programında bulunan alan derslerinin ana amacı öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğinde ihtiyaç duyacağı alan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu nedenle belirtilen alan dersleri benzer ve birbirine paralel içerikler ile planlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenliği lisans öğrencilerinin alan dersleri akademik başarıları arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Bu amaçla "Öğrencilerin çalgı, piyano, işitme okuma yazma ve ses eğitimi dersleri akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?" cümlesi problem olarak seçilmiştir. Bu amaçla nicel korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. sınıf öğrenciler (n=24) oluşturmaktadır. Araştırmada ele alınan öğrencilerin işitme okuma yazma, ses, piyano ve çalgı alanı puanları arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ile ölçülmüştür. Sonuç olarak, piyano dersindeki akademik başarıların işitme okuma yazma dersi akademik başarıları arasında (r=,762) yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu, ses eğitimi dersi öğrenci akademik başarıları ile çalgı(r=,515), işitme okuma yazma (r=,640) ve piyano(r=,462) akademik başarıları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Buradan hareketle; program hazırlama(planlama), öğretim süreci(uygulama) ve değerlendirme aşamalarında alan dersleriyle ilgili öğretim elemanı ve üyelerinin eşgüdümlü çalışması, öğrencilerin derslerdeki başarı düzeylerini yıl içinde bireysel olarak takip etmeleri önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

BİLGİN, S. (2006, Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Eğitim Fakültesi, Denizli.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara. Pegem Yayıncılık.
BÜYÜKÖZTÜRK Ş. ve diğ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.
DEMİREL, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü. Ankara. Pegem Yayıncılık
ECE S. ve KAPLAN S. (2008). Müziksel algılama (işitme, okuma, yazma) ses ve çalgı yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1) 285-296.
TUFAN, E. (2004). Müzik bilimleri ve müzikoloji bölümleri ile müzik öğretmenliği programı anabilim dallarındaki piyano eğitiminin kapsamı ve uygulamadaki görünümü. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1), 93-99.
YAYLA, F. (2006). Müziksel işitmenin temel prensipleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(12), 28-38.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com