You are here

2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF THE PARENTS ON 2005 ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUM APPLICATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_276
Abstract (2. Language): 
The objective of the research is to shed light on the parent side of the present curriculum and to display the parent views about the elementary curriculum applications. In this context , the principal of the research is evaluating the view of the parents who has fifth grade students in primary schools. The problem of the research is to display the opinions of the parents about 2005 Elementary School Curriculum. The universal of the research consists of the parents of the 5th grades students in Bursa city, Nilüfer and Yıldırım, the towns of Bursa. The research’s sample is comprised of 235 parents of fifth graders that are chosen randomly in this universe. Among the parents 48 of them send their children to private schools and the rest 187 parents send theirs to state schools. According to the results of research, there hasn’t been a meaningful difference between the views of parents about 2005 Elementary School Curriculums and gender, marital status, education level, proximity to child and the place variables of the parents. Although, there has been a meaningful difference between the views of parents about 2005 Elementary School Curriculums and the economic status of parents.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı eğitim programının veli boyutuna ışık tutmak ve velilerin ilköğretim programı uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bilindiği gibi 2005 yılında ülkemizde program geliştirme çalışmalarının bir halkası daha yürürlüğe girerek öğretim programları değiştirilmiştir. Öğretim programlarının okul idaresi, öğretmen ve öğrenci boyutlarının yanında veli boyutu da önemli bir değişkendir. Bu bağlamda ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerinin ilköğretim programlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın problemi 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin veli görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Bursa ili Nilüfer ilçesi ve Yıldırım ilçesinde ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden random olarak seçilen 235 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin velisinden oluşmaktadır. Araştırmaya 48’i özel okul 187’si devlet okulunda öğrenim gören öğrencinin velisi olmak üzere toplam 235 veli katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçeğin kullanıldığı araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velinin cinsiyeti, velinin medeni durumu, velinin eğitim düzeyi, velinin çocuğa yakınlığı ve velinin yaşadığı yer değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte; öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velilerin ekonomik düzeyleri değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
459-473

REFERENCES

References: 

ALDIRMAZ, G. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımı temelli yeni ilköğretim
programına iliĢkin veli görüĢlerinin değerlendirilmesi. (YayınlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul.
BAġARAN, Ġ. E. (1996). Eğitim psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
BAUM, A. C. & MCMURRY-SCHWARZ, P. (2004). Preservice teachers beliefs about family
ınvolvement: Implications for teacher education, Early Childhood Education
Journal, 32, 57–61, New York.
BURNS-CRAWFORD, R. (1993). Parents and schools: From visitors to partners, Washington
D.C., National Education Association.
DEMĠREL, Ö. (2011). Öğretme sanatı. PegemA Yayıncılık, 17.Baskı, Ankara.
DUMLU, N. S. (2009). Ġlköğretim Birinci Kademe Öğrenci Velilerinin Yeni Ġlköğretim
Programına ĠliĢkin Algılarının Ġncelenmesi. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi),
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.
GÜMÜġELĠ, A. Ġ. (2004). Ailenin katılım ve desteğinin öğrenci baĢarısına etkisi, Özel Okullar
Birliği Bülteni, 2, (6), 14-17.
HERSAN, E. (2008). 2004 yılı sosyal bilgiler 5. sınıf programına iliĢkin veli görüĢleri.
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ġstanbul.
KAPLAN, S. (2002). Ġlköğretim I. kademe okul-aile iĢbirliği- mevcut durum ve bir model
önerisi. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.
KARACIĞA, S. (2008). Öğretmenlere göre yapılandırmacı ilköğretim programının
uygulanmasında karĢılaĢılan güçlükler. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi),
Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul.
KAY, O. T. (2007). Yeni 2005 Ġlköğretim matematik öğretim programının veli görüĢleri
doğrultusunda değerlendirilmesi. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
KILIÇ, DurmuĢ. (2009). Yenilenen ilköğretim programlarında ailenin eğitim fonksiyonunun
öğretmen ve veli görüĢlerine göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 13, (1), 177-190.
KINCAL, R. Y. (1993). Aile ve eğitim, Eğitim Dergisi, 63-69.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu
BaĢkanlığı, Ankara.
ÖZDEN, S. (2002). Öğretmen ve yöneticilerin değiĢim sürecinde oluĢturdukları okul
kültürünün, okulun verimliliğini arttırabilmelerine yönelik algılama düzeyleri.
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
ġĠMġEK, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleĢtirel bir yaklaĢım, Eğitim
Bilimleri ve Uygulama, 3, (5), 115-139.
Programın uygulanmasında okul yöneticileri, öğretmenler, müfettiĢler
ve velilerin görevleri. (03.10.2010 tarihinde ulaĢılmıĢtır.)
473
İsmigül COŞAR & Mehmet Kaan DEMİR
YAġAR, ġ. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme–öğretme süreci, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8, 68-75.
YURDAKUL, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımının öğrenenlerin problem çözme
becerilerine, biliĢötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile
öğrenme sürecine katkıları, (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
YURDAKUL, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed), Eğitimde Yeni Yönelimler,
PegemA Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com