You are here

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ

TURKISH CULTURE AND KEMALISM IN GEOGORAPHY TEACHING PROGRAMS (SINCE 1924)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_264

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate whether containing Turkish culture and Ataturkism (Kemalism) of secondary Geography curricula or not. In this study, document analysis which is one of qualitative inquiry methods was used. The first Geography curricula, was developed in 1924, was a simple list of subjects. Through these subjects there wasn’t any subject about Turkish culture or Ataturkism. This situation was seen at the 1942 curriculum, which was prepared just as a photocopy of 1924 curriculum except of 12th grade’s Turkish Geography curricula that contains some subjects deal with Turkish culture. In 1957 curricula, this situation was protected and in the 1971 curricula Turkish culture was spread to all grades of high school. In 1973 curricula, subjects were extended and so Turkish culture was also got more references. The peak point of Turkish culture and Ataturkism was reached at 1982 and 1983 curricular. Ataturkism was added at 1983 curricula and this situation was protected until 2005. At 2005 curricula, Turkish culture and Ataturkism were still emphasized.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılan ortaöğretim Coğrafya programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarına yer verip vermeme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İlk olarak 1924 yılında hazırlanan Coğrafya Öğretim Programı, konular listesi olmaktan öteye gidememiştir. Bu programda yer alan konular arasında Türk kültür ve Atatürkçülük konularıyla ilişkili içerik olmadığı görülmektedir. Bu durumun 1942 yılında tekrar baskı gibi hazırlanan programda da aynen devam ettiği, ancak içerik olarak lise 3.sınıfta yer alan Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin eklenmesiyle Türk Kültürü’nün izlerine yer verildiği görülmüştür. 1957 yılında da durum değişmezken 1971 programında Türk kültürü konusunun lisenin tüm sınıflarına yayıldığı görülmüştür. 1973 programında da bu şekilde ve genişletilerek verilen Türk kültürü ve Atatürkçülük konularının zirve noktasına 1982 ve 1983 programlarında çıkıldığı görülmektedir. 1983 programında Atatürkçülük konusuna ilk defa değinildiği görülürken oran 2005 yılında geliştirilecek olan programa kadar değiştirilmeden varlığını sürdürmüştür. 2005 yılındaki programa bakıldığında ise, programda Türk kültürü ve Atatürkçülük konularına ağırlık verilmeye devam edildiği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ARI, Y (2003). Amerika BirleĢik Devletlerinde Coğrafya Eğitimi Reformu: Türkiye Ġçin
Dersler, Türk Coğrafya Kurumu, Coğrafya Kurultayı Bildirileri, Ankara.
ARTVĠNLĠ, E. (2007). 2005 yılı 9.sınıf coğrafya öğretim programı: Öğretmenler açısından
uygulanabilirlik düzeyi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
DOĞANAY, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, 5. Baskı, Erzurum.
DOĞANAY, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji, M.E.B. Yyaınları, Ankara.
DOĞANAY, H. (1989). Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları, Coğrafya
AraĢtırmaları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama
Kolu, Cilt IX, Sayı 1, s. 7–24, Ankara.
Engin, Ġ., AkbaĢ, Y. ve Gençtürk, E. (2003). I. Türk Coğrafya Kongresinden Günümüze
Liselerimizde Müfredat Programlarındaki DeğiĢimler, Milli Eğitim dergisi, Sayı,157,
Ankara. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/157/ergin.htm (12.05.2011)
ERTÜRK, M ve Girgin, M. (2005) Standartları Bakımından Coğrafya Müfredat
Programlarının KarĢılaĢtırılması, Doğu Coğrafya dergisi, Sayı:13, Konya.
GĠRGĠN, M. (2001) Neden Coğrafya Öğreniyoruz? Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, Konya.
GĠRGĠN, M. ve Ertürk, M. (2006). Yürürlükteki Program ve Ders Kitaplarına Göre
Ortaöğretim Coğrafya Perspektifimiz, Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi–1,
Tokat. http://sosyalb.gop.edu.tr/dergi/makale1.pdf (12.05.2011)
GÖZÜTOK, F. D (2003); Türkiye’de Program GeliĢtirme ÇalıĢmaları. Milli Eğitim Dergisi,
Sayı:160, Retrieved September 17, Ankara.
http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/160/gozutok.htm (12.05.2011)
GÜNGÖRDÜ, E. (2002). Coğrafyada Öğretim Yöntemleri, Ġlkeler ve Uygulamalar. Nobel
Yay. Ankara.
ĠNCEKARA, S. (2006). Türkiye’de ve Kanada’da Ortaöğretim Coğrafya Eğitim Ve
Öğretiminin Müfredat, Metot ve Araç-Gereçler Açısından Değerlendirilmesi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi,
2006, Ġstanbul.
KAPLAN, ġ.G. (2005) Cumhuriyetten Günümüze Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim
Programlarındaki DeğiĢimlerin KarĢılaĢtırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Üniv.
Eğt. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
MEB- Maarif Vekaleti-(1934), Ġstanbul.
MEB-Maarif Vekâleti (1960), Lise Müfredat Programı. Ankara.
MEB (1973). 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
MEB, (1987) Lise Müfredat Programı. T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli
Eğitim Basımevi. Ankara.
MEB (1998) Lise Ders Programları, Cilt–1, ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim
Basımevi, Ġstanbul.
Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük ve Türk Kültürü 1054
MEB, (1999), Coğrafya 1. Ankara.
MEB (2005) Coğrafya Dersi Öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığı. Ankara.
MEB, (2006), Coğrafya 10. Devlet Kitapları 1. Baskı. Ankara.
MEB, (2006), Coğrafya 9. Devlet Kitapları 1. Baskı. Ankara.
SEKĠN, S. ve Özel, A. (2003) 9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarının Ġncelenmesi ve
KarĢılaĢtırılması, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:7, Ġstanbul.
ġAHĠN, C. (2003) Orta Öğretim Coğrafya Müfredat Programında Temel Sorunlar, Türk
Coğrafya Kurumu, Coğrafya Kurultayı Bildirileri, Ankara.
ġAHĠN, C. (2001a). Ortaöğretim Coğrafya Programı Hakkında Bir AraĢtırma, Marmara
Coğrafya Dergisi, Sayı:4, Ġstanbul.
ġAHĠN, C. (2001b) Türkiye’de Coğrafya Öğretimi ( Sorunlar- Çözüm Önerileri ). Gündüz
Eğitim Yayınları. Ankara.
ÜÇIġIK, S. ve Sekin, S. (2001). Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programının Amaçlarına
Yönelik EleĢtirel Bir YaklaĢım, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:4, Ġstanbul.
YILDIRIM, A. ve H. ġimĢek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com