You are here

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK PAYDAŞLARIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF STAKEHOLDERS’ CARRYING OUT THEIR DUTIES ABOUT EDUCATION PROGRAM OF TEACHING APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_375

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
General purpose of this work is the evaluation of stakeholders’ carrying out their duties about education program of teaching application. In this investigation singular scanning model is used, and practice school administers coordinators, national education directors and coordinators, faculty administers and directors in Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya and Ağrı, in eastern and southeastern parts of Turkey are included. As sample taking method, “simple random sampling method” is used. Totally seven different scaling and one for each participating group are prepared by the investigator. For preparation of these scales “Faculty-School Cooperation” and “Guide for Candidate Teachers” are taken as basis. In investigating the data SPSS 16 quantity data analysis program is used and the data are analyzed with the techniques such as frequency, percentage, arithmetic average and standard deviation. At the end of the investigation stakeholders are seen to perform their duties and responsibilities in great extent. But cooperation between faculty-school and facultynational education directors, their organizing meetings, seminars etc., determining the teachers and their classes, application of activities at schools, checking and evaluation of the application are problematic.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacını, öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik paydaşların görevlerini yerine getirme düzeylerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Tekil tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı illerindeki uygulama okul yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, fakülte yöneticileri, fakülte ve bölüm uygulama koordinatörleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yöntemi olarak “basit rastlanstısal (tesadüfî) örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak katılımcı grupların tamamına yönelik ayrı ayrı ve toplamda yedi farklı anket hazırlanmıştır. Bu anketlerin hazırlanmasında “Fakülte-Okul İşbirliği” ve “Aday Öğretmen Kılavuzu” kaynakları temel alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 veri analiz programı kullanılmış ve veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik olarak paydaşların görev ve sorumluklarını önemli derecede yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Ancak fakülte-okul ve fakülte-milli eğitim müdürlüğü arasında etkili işbirliği sağlama, bu işbirliklerin etkililiği için belirli zamanlarda toplantı, seminer vb. düzenleme, uygulama öğretmenlerini ve sınıfı belirleme, okullardaki etkinliklerin etkili şekilde yürütülmesini sağlama, uygulama sürecini denetleme ve değerlendirme görev ve sorumlukların paydaşlar tarafından istenilen derecede yerine getirilmediği sonucu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

AZAR, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine ĠliĢkin GörüĢlerinin
Yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, (159), http://yayim.meb.gov.tr.dergiler
/159/azar.htm, EriĢim Tarihi: 15.05.2008.
AZĠZ, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Yayın
Dağıtım.
BALCI, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara, Pegem A
Yayıncılık.
DEMĠRCĠOĞLU, Ġ. (2008). Aday Öğretmenler Ġçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması, Ġsmail Demircioğlu (Ed.), Etkili Öğretmen (ss.1-18), Ankara, Anı
Yayıncılık.
ERGÜNEġ, Y. (2005) Okul Deneyimi Dersi Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Amacına
Uygun Olarak Yapıl Yapılamadığının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 106-128.
GÖKÇE, E. ve DEMĠRHAN, C. (2005). Öretmen Adaylarının ve Ġlköğretim Okullarında
Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine
ĠliĢkin GörüĢleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38(1), 43-71.
HACIOĞLU, F. (1990). Öğretmenlik Uygulaması Modeli, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
HACIOĞLU, F. ve ALKAN, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknolojisi,
Ġstanbul, Alkım Yayınevi.
KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
KATRANCI, M. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Uygulama Okulu Koordinatörleri ve
Uygulama Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri,
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kırıkkale.
KIZILÇAOĞLU, A. (2005). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma Sürecine ĠliĢkin
EleĢtiriler ve Öneriler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14),
132-140.
OKÇABOL, R. (2005). Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz, Ankara, Ütopya Yayınevi.
ÖZBEK, Z. T. ve AYTEKĠN, F. (2003). Eğitim Fakültesi Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine
BakıĢ Açıları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Memnuniyet Durumları Üzerinde
Bir AraĢtırma. ÇağdaĢ Eğitim, (295), 31-39.
PAKER, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni
ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle Ġlgili KarĢılaĢtıkları Sorunlar,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008/1(23), 132-139.
RIZA, T. ve HAMURCU, H. (2000). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik GörüĢleri, Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi (8), 1-8.
SAĞLAM, A. Ç. ve SAĞLAM M. (2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi
Yürütülmesinde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi
(305), 18-25.
1357
Etem YEŞİLYURT & Çetin SEMERCİ
SILAY, Ġ ve GÖK, T. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında KarĢılaĢtıkları
Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir
ÇalıĢma, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Ġnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Malatya.
ġAHĠN, E. ve ÖZKILIÇ, R. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama
Dersleri Ġçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki GörüĢleri, Gazi Üniversitesi,
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 115-133.
TAġDELEN, V. (2003). Eğitimde Kuram ve Uygulama Bağının Kurulmasına Yönelik Felsefi
Bir AraĢtırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 152-
166.
TAVġANCIL, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Nobel
Yayınları.
YILMAN, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri, Ankara, Nobel Yayın
Dağıtım.
YÖK. (1998) Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları,
http://www.yok.gov.tr/egitim /ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlar.htm,
EriĢim Tarihi: 10.05.2008.
YÖK. (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu, Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi Hizmet Öncesi
Öğretmen Eğitimi, Ankara, Öğretmen Eğitimin Dizisi.
YÖK/Dünya Bankası. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi Hizmet
Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, Öğretmen Eğitimin Dizisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com